Ligestillingsloven 1)

Lovændringer

Kapitel 1 - Lovens formål og anvendelsesområde, §§ 1-1 a
Kapitel 2 - Forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, §§ 2-3 d
Kapitel 3 - Offentlige myndigheders forpligtelser. §§ 4-7
Kapitel 4 - Kønssammensætning i udvalg og bestyrelser og på øverste ledelsesniveauer, §§ 8-13
Kapitel 5 - Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, § 14
Kapitel 6 - (Ophævet)
Kapitel 7 - Ikrafttrædelses-, ophævelses- og revisionsbestemmelser, §§ 24-31


Lovændringer

Lovbekg. nr. 1527 af 19.12.2004

Som ændret ved

§ 7 i lov nr. 574 af 24.06.2005 (Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen) fra d. 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 452 af 22.05.2006 (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring af fristen for indsendelse af ligestillingsredegørelser) fra d. 23.05.2006.
§ 1 i lov nr. 434 af 11.05.2007 (Definitioner af forskelsbehandling og af chikane og sexchikane m.v.) fra d. 01.06.2007.

Nu lovbekg. nr. 1095 af 19.09.2007, som ændret ved

§ 15 i lov nr. 387 af 27.05.2008 (Lov om Ligebehandlingsnævnet) fra d. 01.01.2009.
§ 1 i lov nr. 484 af 12.06.2009 (Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.) fra d. 01.09.2009.
§ 3 i lov nr. 182 af 08.03.2011 (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn) fra d. 15.03.2011.
§ 82 i lov nr. 594 af 12.06.2009 (Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.) fra d. 01.09.2009.
§ 3 i lov nr. 601 af 08.03.2011 (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn) fra d. 15.03.2011.
§ 12 i lov nr. 553 af 18.06.2012 (Lov om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution) fra d. 01.01.2013.
§ 1 i lov nr. 1288 af 19.12.2012 (Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder m.v.) fra d. 21.12.2012, dog træder visse ændringer i kraft d. 01.04.2013.

Nu lovbekg. nr. 1678 af 19.12.2013, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 487 af 30.04.2019 (Forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser) fra d. 01.05.2019.

Nu lovbekg. nr. 1147 af 03.07.2020, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 468 af 20.03.2021 (Digital post til begge forældre om fælles barn) fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for ligestilling.

Nu lovbekg. nr. 751 af 26.04.2021, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 (Styrket beskyttelse af lgbti-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer) fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 576 af 10.05.2022 (Måltal og politik for kønssammensætningen i ledelser og bestyrelser i offentlige institutioner og virksomheder m.v.) fra d. 01.01.2023.

Nu lovbekg. nr. 1575 af 19.12.2022.


Kapitel 1: Lovens formål og anvendelsesområde

Overskriften til kapitel 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: Formål.

§ 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd.

Stk. 2. Lovens formål er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika og at modvirke chikane og sexchikane.

§ 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007. I § 1, 2. pkt., ændres »seksuel chikane« til: »chikane og sexchikane«.
§ 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Lovens formål er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke chikane og sexchikane.
§ 1, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 1 a. Kapitel 2 gælder for

1) enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed og

2) myndigheder og organisationer og alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden inden for både den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer, og som tilbydes uden for privat- og familielivet, samt transaktioner i den forbindelse.

Stk. 2. Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., barselsloven, lov om lige løn til mænd og kvinder, lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. anvendes på de områder, der er omfattet af disse love.

§ 1 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007.
§ 1 a, stk. 2 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 1288 af 19.12.2012 fra d. 21.12.2012. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kapitel 2 gælder ikke for anvendelse af køn som faktor ved beregning af præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og lignende finansielle ydelser, hvis anvendelse af køn er en afgørende faktor ved beregningen. § 1 a, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: Stk. 2. Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., barselloven, lov om lige løn til mænd og kvinder og lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger anvendes på de områder, der er omfattet af disse love.

Kapitel 2: Forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika

Overskriften til kapitel 2 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: Forbud mod forskelsbehandling på grund af køn (kønsdiskrimination)

§ 2. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika betragtes som forskelsbehandling.

Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, en betingelse eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, eller hvis det vil stille personer særlig ufordelagtigt på grund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika i forhold til andre personer. Dette gælder dog ikke, hvis den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Stk. 4. Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika indebærer ikke en pligt til at stille særlige fysiske faciliteter til rådighed.

Stk. 5. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

§ 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: § 2. Enhver arbejdsgiver, myndighed eller organisation skal behandle kvinder og mænd lige inden for offentlig forvaltning og erhvervsmæssig og almen virksomhed. Personer, hvis rettigheder efter 1. pkt. krænkes, kan tilkendes en godtgørelse.
Stk. 2. Ministeren for ligestilling kan fastsætte regler om, at nærmere angiven erhvervsmæssig og almen virksomhed ikke er omfattet af stk. 1.
Stk. 3. Inden for anvendelsesområdet i stk. 1 kan der tilkendes personer, der udsættes for seksuel chikane, en godtgørelse. Der lægges herved navnlig vægt på, om der har bestået et afhængighedsforhold mellem den, der har været udsat for chikanen, og den, der har udøvet den.
Stk. 4. Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om lige løn til mænd og kvinder og lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger finder anvendelse på de områder, der er omfattet af disse love.

§ 2, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 2, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, indsættes efter »køn«: », seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika«.
§ 2, stk. 3 er ophævet, og nyt stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Stk. 4 bliver herefter stk. 5. Hidtidig formulering: Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

§ 2 a. Chikane som defineret i stk. 2 og sexchikane som defineret i stk. 3 betragtes som forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika og er derfor forbudt. En persons afvisning af eller accept af en sådan adfærd må ikke anvendes som grundlag for en beslutning, der vedrører den pågældende.

Stk. 2. Der foreligger chikane, når der udvises uønsket adfærd i relation til en persons køn, seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Stk. 3. Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner i relation til en persons køn, seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika med det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

§ 2 a er ændret ved § 1.6 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering:
§ 2 a. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. § 2, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.
Stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, stiller et væsentligt større antal personer af det ene køn ringere, medmindre denne bestemmelse, dette kriterium eller denne praksis er hensigtsmæssig og nødvendig og kan begrundes i objektive ikke-kønsrelaterede faktorer.

§ 2 a, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 2 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »køn«: », seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika«.
§ 2 a, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 2 a, stk. 2 og 3, indsættes efter »køn«: », seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika«.

§ 2 b. Ingen må udsættes for ugunstig behandling eller ugunstige følger som reaktion på en klage eller nogen form for retsforfølgning, der iværksættes med det formål at sikre, at princippet om ligebehandling iagttages.

§ 2 b er indsat ved § 1.7 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007.

Undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling

Overskriften til § 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: Foranstaltninger til fremme af ligestilling

§ 3. Ressortministeren kan uanset bestemmelsen i § 2 på eget område tillade foranstaltninger til fremme af ligestilling, der har til formål at forebygge eller opveje forskelsbehandling på grund af køn.

Stk. 2. Ministeren for ligestilling kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der kan iværksættes foranstaltninger til fremme af ligestilling uden tilladelse efter stk. 1.

Stk. 3. § 13 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. finder anvendelse på områder, der er omfattet af denne lov.

§ 3, stk. 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007. I § 3, stk. 3, udgår »og barselorlov«.

§ 3 a. Uanset § 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling, hvis levering af varer og tjenesteydelser udelukkende eller først og fremmest til personer af det ene køn er begrundet i et legitimt mål og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Stk. 2. Uanset § 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, hvis det er begrundet i et legitimt mål og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Stk. 3. Uanset § 2 er denne lov ikke til hinder for, at specifikke foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, opretholdes eller vedtages.

Stk. 4. Specifikke foranstaltninger, der iværksættes i henhold til stk. 3, kan alene opretholdes, indtil formålet med foranstaltningerne er opfyldt.

Stk. 5. Lovens bestemmelser er ikke til hinder for indførelse eller opretholdelse af gunstigere bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og moderskab.

§ 3 a er indsat ved § 1.10 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007.
§ 3 a, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 3 a, stk. 1, ændres »af det ene køn, hvis det« til: », hvis levering af varer og tjenesteydelser udelukkende eller først og fremmest til personer af det ene køn«.
§ 3 a, stk. 2-4 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

Ugyldighed

§ 3 b. Bestemmelser, der strider mod §§ 2 og 2 a, og som indgår i individuelle eller kollektive kontrakter, virksomheders interne reglementer og vedtægter for foreninger og fonde m.v., er ugyldige.

Stk. 2. Lovens bestemmelser kan fraviges ved aftale, medmindre det vil være til ugunst for den, der udsættes for forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika.

§ 3 b er indsat ved § 1.10 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007.
§ 3 b, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 3 b, stk. 2, indsættes efter »køn«: », seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika«.

Godtgørelse

§ 3 c. Personer, hvis rettigheder efter §§ 2, 2 a og 2 b krænkes, kan tilkendes en godtgørelse.

§ 3 c er indsat ved § 1.10 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007.

Klagebehandling

§ 3 d. Klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, jf. §§ 2 og 2 b, behandles af Ligebehandlingsnævnet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Manglende overholdelse af § 4 a, stk. 1, kan ikke påklages til Ligebehandlingsnævnet.

§ 3 d er indsat ved § 15.1 i lov nr. 387 af 27.05.2008 fra d. 01.01.2009.
§ 3 d, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 468 af 20.03.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for ligestilling. Ændringen er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 313 af 10.03.2022 fra d. 21.03.2022.
§ 3 d, stk. 1 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 3 d, stk. 1, indsættes efter »køn«: », seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika«.
§ 3 d, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for ligestilling. I § 3 d, stk. 1, indsættes efter »Ligebehandlingsnævnet«: », jf. dog stk. 2«. Ændringen er sat i kraft ved § 2 i bekg. nr. 313 af 10.03.2022 fra d. 21.03.2022.

Kapitel 3: Offentlige myndigheders forpligtelser

§ 4. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

§ 4 a. Offentlige myndigheder m.v. skal, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, som efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, sende den digitale post til dem begge, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden indehaver af forældremyndigheden eller hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sende posten til den ene indehaver af forældremyndigheden.

Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med ministeren for ligestilling fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne sagstyper og offentlige myndigheder m.v.

§ 4 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 468 af 20.03.2021 fra et tidspunkt, der fastsættes af ministeren for ligestilling. Paragraffen er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 313 af 10.03.2022 fra d. 21.03.2022.

Redegørelser for ligestilling

§ 5. Ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder skal hvert tredje år inden den 1. juni redegøre for deres arbejde for ligestilling, jf. § 4. Statslige institutioner og statslige virksomheder skal dog kun udarbejde redegørelser, hvis de har 50 eller flere medarbejdere.

Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om,

1) hvorvidt ministeriet, institutionen eller virksomheden har formuleret målsætninger for ligestilling og i givet fald det nærmere indhold af disse,

2) den kønsmæssige fordeling i forhold til ledelse og personaleområdet i øvrigt og

3) andre forhold, der skønnes at have betydning for vurderingen af ministeriets, institutionens eller virksomhedens indsats på ligestillingsområdet.

Stk. 3. Redegørelserne fra de i stk. 1 nævnte institutioner og virksomheder indsendes til ressortministeren og til ministeren for ligestilling.

§ 5, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »hvert andet år inden den 1. september udarbejde en redegørelse om ligestilling« til: »hvert tredje år inden den 1. juni redegøre for deres arbejde for ligestilling, jf. § 4«. Den nævnte redegørelse udarbejdes første gang i 2020.
§ 5, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 5, stk. 2, nr. 1, ændres »en ligestillingspolitik« til: »målsætninger for ligestilling«, og »denne« ændres til: »disse«.
§ 5, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 5, stk. 2, nr. 2, ændres »de enkelte stillingskategorier« til: »ledelse og personaleområdet i øvrigt«.
§ 5, stk. 3 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 5, stk. 3, indsættes efter »ressortministeren«: »og til ministeren for ligestilling«.
§ 5, stk. 4 er ophævet ved § 1.5 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. Hidtidig formulering: Stk. 4. Ressortministeren bearbejder de indsendte redegørelser og indsender inden den 1. november i de år, hvor redegørelserne udarbejdes, en samlet rapport vedlagt de enkelte redegørelser til ministeren for ligestilling.
§ 5, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 5, stk. 1, 2. pkt., ændres »mere end 50 ansatte« til: »50 eller flere medarbejdere«.

§ 5 a. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal over for kommunens og regionens beboere mindst hvert tredje år redegøre for deres arbejde for ligestilling, jf. § 4. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og regionsrådet i et møde.

Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysning om,

1) hvorvidt kommunen eller regionen har formuleret målsætninger for ligestilling, og i givet fald det nærmere indhold af disse,

2) den kønsmæssige fordeling i forhold til ledelse og personaleområdet i øvrigt og

3) andre forhold, der skønnes at have betydning for kommunens eller regionens indsats på ligestillingsområdet.

Stk. 3. Redegørelserne indsendes til ministeren for ligestilling inden den 1. juni i de år, hvor redegørelserne udarbejdes.

§ 5 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 7.1 i lov nr. 574 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«, »og amtskommunens« til: »og regionens« og »og amtskommunalt« til: »og regionalt«.
§ 5 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 7.2 i lov nr. 574 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 5 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«.
§ 5 a, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 7.3 i lov nr. 574 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 5 a, stk. 2, nr. 1, ændres »amtskommunen« til: »regionen«.
§ 5 a, stk. 2, nr. 3 er ændret ved § 7.4 i lov nr. 574 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 5 a, stk. 2, nr. 3, ændres »amtskommunens« til: »regionens«.
§ 5 a, stk. 2, nr. 2 er ændret og § 5 a, stk. 2, nr. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 452 af 22.05.2006 fra d. 23.05.2006. I § 5 a, stk. 2, nr. 2, ændres »stillingskategorier og« til: »stillingskategorier ,«, og efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: »3) den kønsmæssige sammensætning af de udvalg m.v. omfattet af § 10 a, der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og«.
§ 5 a, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 452 af 22.05.2006 fra d. 23.05.2006. I § 5 a, stk. 3, ændres »1. september« til: »1. november«.
§ 5 a, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt og regionalt ansatte« til: »hvert tredje år redegøre for deres arbejde for ligestilling, jf. § 4«. Den nævnte redegørelse udarbejdes første gang i 2020.
§ 5 a, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 5 a, stk. 2, nr. 1, ændres »en ligestillingspolitik« til: »målsætninger for ligestilling«, og »denne« ændres til: »disse«.
§ 5 a, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 5 a, stk. 2, nr. 2, ændres »de enkelte stillingskategorier,« til: »ledelse og personaleområdet i øvrigt og«.
§ 5 a, stk. 2, nr. 3 er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. Nr. 4 bliver herefter nr. 3. Hidtidig formulering: 3) den kønsmæssige sammensætning af de udvalg m.v. omfattet af § 10 a, der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og
§ 5 a, stk. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 5 a, stk. 3, ændres »1. november« til: »1. juni«.

§ 6. Ministeren for ligestilling kan fastsætte regler om indholdet af de i § 5, stk. 1, og § 5 a nævnte redegørelser.

Stk. 2. Ministeren for ligestilling kan i ekstraordinære situationer fravige fristerne for redegørelser som nævnt i § 5, stk. 1, og § 5 a, stk. 3.

§ 6, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023.

§ 7. Ministeren for ligestilling udarbejder hvert år inden den 1. marts en redegørelse og en perspektiv- og handlingsplan for ligestilling til Folketinget.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, virksomheder og organisationer skal efter anmodning give ministeren for ligestilling de oplysninger vedrørende ligestilling, der er nødvendige til brug for udarbejdelse af den årlige redegørelse og perspektiv- og handlingsplan.

Kapitel 4: Kønssammensætning i udvalg og bestyrelser og på øverste ledelsesniveauer

Overskriften til kapitel 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering: Udvalg og bestyrelser

Kønssammensætning i offentlige udvalg, kommissioner og lign.

§ 8. Offentlige udvalg, kommissioner og lignende, der er nedsat af en minister til at forberede fastsættelse af regler eller planlægning af samfundsmæssig betydning, bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

§ 9. Myndigheder eller organisationer, der skal stille forslag om et medlem af udvalg m.v. som nævnt i § 8, skal foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal beskikkes som medlem og skal i den forbindelse tilstræbe en ligelig kønssammensætning.

Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer m.v. ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, skal ressortministeren beslutte, at udvalget, kommissionen m.v. skal fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

§ 9, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 484 af 12.06.2009 fra d. 01.09.2009. I § 9, stk. 1, 2. pkt., udgår »og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«.
§ 9, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 484 af 12.06.2009 fra d. 01.09.2009. I § 9, stk. 3, 1. pkt., ændres to steder »kan« til: »skal«.

§ 10. Ved nedsættelse af udvalg m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, skal ressortministeren indberette den påtænkte sammensætning til ministeren for ligestilling, inden beskikkelse af medlemmer finder sted.

Stk. 2. Hvis den påtænkte kønssammensætning ikke er i overensstemmelse med § 8, stk. 1, kan ministeren for ligestilling rette henvendelse til ressortministeren og anmode om en begrundelse og i særlige tilfælde anmode om en fornyet sammensætning af udvalget.

§ 10 a. For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.

§ 10 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 452 af 22.05.2006 fra d. 23.05.2006.
§ 10 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 484 af 12.06.2009 fra d. 01.09.2009. I § 10 a, stk. 1, 2. pkt., udgår »og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«.
§ 10 a, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 484 af 12.06.2009 fra d. 01.09.2009. I § 10 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »og som er anført på den liste, som ministeren for ligestilling fastsætter i medfør af stk. 4« til: »og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen«.
§ 10 a, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 484 af 12.06.2009 fra d. 01.09.2009. Hidtidig formulering: Stk. 4. Ministeren for ligestilling fastsætter efter forhandling med vedkommende ministre en liste over, hvilke udvalg m.v., hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, og som ikke træffer generelle eller konkrete afgørelser, der er omfattet af stk. 3.
§ 10 a, stk. 4, 2. pkt. er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning m.v.

Kønssammensætning i bestyrelser og på øverste ledelsesniveauer i den offentlige forvaltning m.v.

Overskriften før § 11 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 487 af 30.04.2019 fra d. 01.05.2019.
Overskriften før § 11 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. Hidtidig formulering: Kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning m.v.

§ 11. Der skal tilstræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer og på de øverste ledelsesniveauer i de følgende institutioner og virksomheder m.v.:

1) Institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning, der ledes af en bestyrelse eller et andet kollektivt ledelsesorgan.

2) Institutioner og virksomheder, der ledes af en bestyrelse eller et andet kollektivt ledelsesorgan, og som ikke er omfattet af nr. 1, hvis udgifterne til institutionen eller virksomheden overvejende dækkes af statslige midler eller staten ejer den overvejende del af institutionen eller virksomheden.

3) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, der ikke efter § 60 a i den nævnte lov er undtaget fra kravet om Ankestyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Der skal tilstræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd på de øverste ledelsesniveauer i de følgende institutioner og virksomheder m.v.:

1) De i § 5, stk. 1, nævnte ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 1.

2) Kommuner.

3) Regioner.

4) Regionale sygehuse.

Stk. 3. Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i de i stk. 1 nævnte bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer.

Stk. 4. Det centrale ledelsesorgan skal i de i stk. 1 og 2 nævnte institutioner og virksomheder m.v. opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer og udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer. Der skal kun opstilles måltal og udarbejdes politik for de øverste ledelsesniveauer, hvis institutionerne eller virksomhederne m.v. har 50 eller flere medarbejdere. Fastlæggelse af, hvem der anses som medarbejder, og beregning af det gennemsnitlige antal medarbejdere skal ske i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 143 i selskabsloven.

Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner og virksomheder m.v., der har opstillet måltal, jf. stk. 3 og 4, skal til ressortministeren, kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller det kollektive ledelsesorgan i et kommunalt fælleskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, indberette om status for opfyldelsen af de opstillede måltal, herunder for, hvorfor man i givet fald ikke har nået det opstillede måltal. Samtidig indberettes om den udarbejdede politik, jf. stk. 4. Indberetningspligten efter 1. pkt. gælder dog ikke for de statslige aktieselskaber, der skal indberette om måltal og politik i henhold til årsregnskabslovens § 99 b.

Stk. 6. Ministeren for ligestilling kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af de øverste ledelsesniveauer, jf. stk. 1, 2 og 4.

§ 11 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1288 af 19.12.2012 fra d. 01.04.2013. Hidtidig formulering: § 11. Bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse i statslige forvaltningsmyndigheder bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 2. Bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse for selvejende institutioner, interessentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, der ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Dette gælder, hvis udgifterne ved de selvejende institutioners virksomhed overvejende dækkes af statslige midler, eller hvis den overvejende del af selskabet ejes af staten.
Stk. 3. Ressortministeren kan beslutte, at stk. 1 skal gælde for de i stk. 2 nævnte institutioner og selskaber m.v.
Stk. 4. Ressortministeren kan beslutte, at stk. 1 eller 2 skal gælde for nærmere angivne selvejende institutioner, interessentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, hvis udgifterne ved de selvejende institutioners virksomhed dækkes med over 50 pct. af statslige midler, eller hvis over 50 pct. af selskabet m.v. ejes af staten. Ressortministeren kan endvidere beslutte, at stk. 1 eller 2 skal gælde for selskaber, der udøver virksomhed i henhold til koncession eller lignende offentlig godkendelse.

§ 11 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. Indberetning efter § 11, stk. 5, skal ske første gang for regnskabsår, der begynder d. 01.01.2023 eller senere. Hidtidig formulering: § 11. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 2. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 1, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, såfremt udgifterne ved institutionen eller virksomheden overvejende dækkes af statslige midler eller staten ejer den overvejende del af institutionen eller virksomheden.
Stk. 3. Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i de i stk. 1 og 2 nævnte bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer.
Stk. 4. Det centrale ledelsesorgan skal i de i stk. 1 og 2 nævnte statslige institutioner og virksomheder med 50 medarbejdere eller flere udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer. Fastlæggelse af, hvem der anses som medarbejder, og beregning af det gennemsnitlige antal medarbejdere skal ske i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 143 i selskabsloven.
Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner og virksomheder, der har opstillet måltal, jf. stk. 3, skal til ressortministeren indberette om status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor man i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Samtidig indberettes om den udarbejdede politik, jf. stk. 4. Dog undtages de statslige aktieselskaber, der skal indberette om måltal og politik i henhold til årsregnskabslovens § 99 b, for indberetningspligten.
Stk. 6. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at der opstilles måltal og udarbejdes en politik, jf. stk. 3 og 4, for koncernen som helhed.
Stk. 7. Et datterselskab, som indgår i en koncern, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik, jf. stk. 3 og 4, hvis moderselskabet opstiller måltal og udarbejder en politik for den samlede koncern.
Stk. 8. Ressortministeren kan beslutte, at stk. 1 skal gælde for de i stk. 2 nævnte institutioner og virksomheder.
Stk. 9. Ressortministeren kan endvidere beslutte, at stk. 1 eller 2 skal gælde for institutioner og virksomheder, der udøver virksomhed i henhold til koncession eller lignende offentlig godkendelse.

§ 12. Ressortministeren skal ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer m.v., uanset om institutionen eller virksomheden er omfattet af § 11, sørge for, at de af ministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer er ligeligt kønsmæssigt sammensat.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen m.v. som nævnt i § 11 helt eller delvis udpeges af en minister, skal de myndigheder eller organisationer, der indstiller 1 medlem til bestyrelsen m.v., foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal udpeges som medlem.

Stk. 3. Ressortministeren kan fravige bestemmelsen i stk. 2, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af måltallene i § 11.

Stk. 4. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 2, hvis der foreligger særlige grunde, og skal i så fald samtidig angive en begrundelse herfor.

Stk. 5. Stk. 2 gælder ikke, hvis medlemmerne af bestyrelsen m.v. helt eller delvis vælges ved direkte afstemning.

Stk. 6. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 2, skal ressortministeren beslutte, at bestyrelsen m.v. skal fungere uden det eller de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 4 for at fravige bestemmelsen i stk. 2.

§ 12, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 484 af 12.06.2009 fra d. 01.09.2009. I § 12, stk. 1, 2. pkt., udgår »og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«.
§ 12, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 484 af 12.06.2009 fra d. 01.09.2009. I § 12, stk. 4, 1. pkt., ændres to steder »kan« til: »skal«.
§ 12 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1288 af 19.12.2012 fra d. 01.04.2013. Hidtidig formulering: § 12. Hvis bestyrelsen m.v. som nævnt i § 11 helt eller delvis udpeges af en minister, skal de myndigheder eller organisationer, der indstiller et medlem til bestyrelsen m.v., foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal udpeges som medlem.
Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde, og skal i så fald samtidig angive en begrundelse herfor.
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke, hvis medlemmerne af bestyrelsen m.v. helt eller delvis vælges ved direkte afstemning.
Stk. 4. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, skal ressortministeren beslutte, at bestyrelsen m.v. skal fungere uden det eller de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

§ 12, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 12, stk. 1, ændres »afbalanceret« til: »ligeligt«.
§ 12, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 12, stk. 2, 2. pkt., udgår », og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet«.
§ 12, stk. 4 og 6 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 12, stk. 4 og stk. 6, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.
§ 12, stk. 5 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 12, stk. 5, ændres »Stk. 1« til: »Stk. 2«.
§ 12, stk. 6 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 12, stk. 6, 1. pkt., ændres to steder »kan« til: »skal«.
§ 12, stk. 6 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 12, stk. 6, 2. pkt., ændres »i henhold til stk. 2« til: »i henhold til stk. 4«.

§ 13. Ressortministeren, kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller det kollektive ledelsesorgan i et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, skal til ministeren for ligestilling indberette om de opstillede måltal og status for opfyldelsen af de opstillede måltal og oplyse om de udarbejdede politikker.

Stk. 2. Bestyrelser m.v., der er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal efter anmodning give ressortministeren oplysninger om kønssammensætningen af bestyrelsen m.v. Ressortministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt disse oplysninger skal gives.

Stk. 3. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bestyrelse m.v. som nævnt i § 11, stk. 1, nr. 1 eller 2 er omfattet af indberetningspligten, træffer ressortministeren afgørelse herom.

Stk. 4. Ministeren for ligestilling kan fastsætte nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt oplysninger efter stk. 1 skal gives, og hvordan oplysningerne skal offentliggøres.

§ 13, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 484 af 12.06.2009 fra d. 01.09.2009. I § 13, stk. 1, ændres »hvert tredje år inden den 1. november« til: »hvert andet år inden den 1. september«.
§ 13, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1288 af 19.12.2012 fra d. 01.04.2013. Hidtidig formulering: § 13. Ressortministeren skal hvert andet år inden den 1. september indberette sammensætningen af de bestyrelser m.v., der er omfattet af § 11, stk. 1, til ministeren for ligestilling.
§ 13, stk. 4 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1288 af 19.12.2012 fra d. 21.12.2012 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.
§ 13, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 13, stk. 1, ændres »Ressortministeren« til: »Ressortministeren, kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller det kollektive ledelsesorgan i et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse,«.
§ 13, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 13, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, ændres »§ 11« til: »§ 11, stk. 1, nr. 1 eller 2,«.
§ 13, stk. 4 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 576 af 10.05.2022 fra d. 01.01.2023. I § 13, stk. 4, ændres »disse oplysninger skal gives« til: »oplysninger efter stk. 1 skal gives, og hvordan oplysningerne skal offentliggøres«.

Kapitel 5: Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Kapitel 5 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 182 af 08.03.2011 fra d. 15.03.2011.
Overskriften til kapitel 5 er ændret ved § 12.1 i lov nr. 553 af 18.06.2012 fra d. 01.01.2013. I overskriften til kapitel 5 ændres »Institut for Menneskerettigheder« til: »Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution«.

§ 14. Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution har til opgave at fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn og af personer uden forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, herunder ved at give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uvildige undersøgelser af forskelsbehandling og offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

§ 14 er indsat ved § 3.1 i lov nr. 182 af 08.03.2011 fra d. 15.03.2011.
§ 14 er ændret ved § 12.1 i lov nr. 553 af 18.06.2012 fra d. 01.01.2013. I § 14 ændres »Institut for Menneskerettigheder« til: »Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution«.
§ 14 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 14 indsættes efter »køn«: »og af personer uden forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika«.

Kapitel 6: (Ophævet)

Kapitel 6 er ophævet ved § 15.2 i lov nr. 387 af 27.05.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Kapitel 6: Ligestillingsnævn

§ 18. (Ophævet).

§ 18 er ophævet ved § 15.2 i lov nr. 387 af 27.05.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 18. Ligestillingsnævnet består af en formand og to andre medlemmer, der udpeges af ministeren for ligestilling for 3 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Formanden skal være dommer. De øvrige medlemmer skal have bestået juridisk kandidateksamen, og et medlem skal have viden om ligestilling, mens det andet medlem skal have viden om arbejdsmarkedsforhold. Begge køn skal være repræsenteret i nævnet. Ministeren for ligestilling udpeger suppleanter for Ligestillingsnævnets medlemmer for 3 år ad gangen.
Stk. 2. Ministeren for ligestilling fastsætter nævnets forretningsorden.
Stk. 3. Ministeren for ligestilling stiller sekretariat til rådighed for nævnet.

§ 19. (Ophævet).

§ 19, stk. 1, 1. pkt er ændret ved § 1.11 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: Nævnet kan behandle sager om forskelsbehandling på grund af køn efter § 2 samt efter lov om lige løn til mænd og kvinder, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og lov om børnepasningsorlov.
§ 19, stk. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007. I § 19, stk. 2, udgår »og barselorlov«, og »§ 1, stk. 3,« ændres til: »§ 1, stk. 9,«.
§ 19 er ophævet ved § 15.2 i lov nr. 387 af 27.05.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 19. Nævnet kan behandle sager efter §§ 2 og 2 b samt efter lov om lige løn til mænd og kvinder, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., barselloven, lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og lov om børnepasningsorlov. Nævnet kan herunder tilkende godtgørelse og underkende afskedigelse, i det omfang det følger af de nævnte love m.v.
Stk. 2. Nævnet kan endvidere behandle klager fra en lønmodtager om brud på bestemmelser i kollektive overenskomster, der indeholder tilsvarende pligt til ligebehandling eller lige løn som lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., jf. denne lovs § 1, stk. 9, lov om lige løn til mænd og kvinder, jf. denne lovs § 1, stk. 4, eller lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. denne lovs § 2, hvis den pågældende godtgør, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet.
Stk. 3. Nævnet kan ikke behandle klager, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne har truffet afgørelse i sagen.
Stk. 4. Nævnet kan ikke behandle klager, der verse§ 12. Hvis bestyrelsen m.v. som nævnt i § 11 helt eller delvis udpeges af en minister, skal de myndigheder eller organisationer, der indstiller et medlem til bestyrelsen m.v., foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal udpeges som medlem. Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde, og skal i så fald samtidig angive en begrundelse herfor. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke, hvis medlemmerne af bestyrelsen m.v. helt eller delvis vælges ved direkte afstemning. Stk. 4. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, skal ressortministeren beslutte, at bestyrelsen m.v. skal fungere uden det eller de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1. er ved domstolene.
Stk. 5. Så længe en sag verserer ved nævnet, kan sagens parter ikke anlægge sagen ved domstolene.

§ 20. (Ophævet).

§ 20 er ophævet ved § 15.2 i lov nr. 387 af 27.05.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 20. Nævnet afviser klager, der ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet.
Stk. 2. Nævnet kan afvise at behandle en klage, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i sagen.

§ 21. (Ophævet).

§ 21 er ophævet ved § 15.2 i lov nr. 387 af 27.05.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 21. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Nævnets afgørelser protokolleres og offentliggøres. Er en beslutning ikke enstemmig, indføres tillige oplysning om stemmeafgivningen.

§ 22. (Ophævet).

§ 22 er ophævet ved § 15.2 i lov nr. 387 af 27.05.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 22. Når nævnet har truffet en afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.
Stk. 2.
Hvis nævnets afgørelser og forlig, som er indgået for nævnet, ikke efterleves, skal Ligestillingsnævnets sekretariat på klagerens anmodning og på dennes vegne indbringe sagen for domstolene.

§ 23. (Ophævet).

§ 23 er ophævet ved § 15.2 i lov nr. 387 af 27.05.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 23. Nævnet afgiver en gang årligt en beretning om sin virksomhed.

Kapitel 7: Ikrafttrædelses-, ophævelses- og revisionsbestemmelser

§ 24. Loven træder i kraft den 1. juni 2000.

Stk. 2. De i § 5 nævnte redegørelser udarbejdes første gang i 2001. De i § 13 nævnte indberetninger indsendes første gang til ministeren for ligestilling i 2003.

Stk. 3. Formanden for det i § 18 nævnte Ligestillingsnævn udpeges første gang for en periode på 4 år.

Stk. 4. Følgende love og bestemmelser ophæves:

1) Lov nr. 157 af 24. april 1985 om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign.

2) Lov nr. 238 af 20. april 1988 om ligestilling mellem mænd og kvinder.

3) Lov nr. 427 af 13. juni 1990 om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

4) §§ 5 a og 6 a i lov om lige løn til mænd og kvinder, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 17. juli 1992.

§ 25. I lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 213 af 3. april 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3 , udgår », jf. dog § 18, stk. 2«.

2. § 13 affattes således:

»§ 13. Hvis det ved visse former for erhvervsudøvelse og uddannelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, kan den minister, under hvis forretningsområde den pågældende virksomhed hører, fravige bestemmelserne i §§ 2-6.

Stk. 2. Den minister, under hvis forretningsområde en virksomhed hører, kan tillade foranstaltninger, der fraviger §§ 2-6, med henblik på at fremme lige muligheder for kvinder og mænd, navnlig ved at afhjælpe de faktiske uligheder, som påvirker adgangen til beskæftigelse, uddannelse m.v.

Stk. 3. Ministeren for ligestilling kan efter lov om ligestilling af kvinder og mænd fastsætte nærmere regler for, i hvilke tilfælde der kan iværksættes foranstaltninger til fremme af lige muligheder for kvinder og mænd uden tilladelse efter stk. 2.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte fravigelser skal indberettes til ministeren for ligestilling af vedkommende minister mindst hvert andet år inden den 1. november, første gang i 2002.«

3. § 18 ophæves.

4. I § 19, stk. 1, udgår »og § 18, stk. 2,«.

§ 26. I lov nr. 375 af 14. juni 1995 om Teknologirådet foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 2, nr. 5, ændres »Videnscenter for Ligestilling« til : »ministeren for ligestilling«.

§ 27. I lov om uddannelses- og erhvervsvejledning, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 4. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »Ligestillingsrådet« til: »Videnscenter for Ligestilling«.

2. § 3, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Desuden tilforordnes rådet 2 repræsentanter for Arbejdsministeriet og 2 repræsentanter for Undervisningsministeriet.«

§ 28. I lov nr. 134 af 25. februar 1998 om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, ændres »Ligestillingsrådet« til: »Ministeren for ligestilling«.

2. I § 18, stk. 2, ændres »Ligestillingsrådet« til: »ministeren for ligestilling«, og »Ligestillingsrådets« til: »ministeren for ligestillings«.

3. I § 18, stk. 3, ændres »Ligestillingsrådet« til: »ministeren for ligestilling«.

§ 29. I lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. § 12 i lov om ligestilling af kvinder og mænd gælder ikke ved indstilling til Domstolsstyrelsens bestyrelse.«

§ 30. (Ophævet)

§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling, den 19. december 2022

Marie Bjerre

/ Mette Kaae Hansen

Officielle noter

1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, (EU-Tidende 2004 nr. L 373, side 37).

Note 1 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 434 af 11.05.2007 fra d. 01.06.2007

Advokat Jørgen U. Grønborg