Strafferet

Generelt

Almindelig strafferet

De enkelte delikter i straffeloven

International strafferet

Kriminalpolitik

Kriminologi

Særlovgivningen

Sanktioner

Straffuldbyrdelse


Generelt

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Systematiske domsoversigter

Artikler


Retsregler

Straffeloven

Bekg. nr. 2645 af 28.12.2021 om National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetenceområde og det operative samarbejdes behandling af andre kriminalitetsområder end hvidvask og terrorfinansiering

Betænkninger

Bet. nr. 1562/2016: Indsatsen over for rockerborge m.v.

Bet. nr. 1494/2008: Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven

Bet. nr. 1424/2003 - Bind 1: Straffastsættelse og strafferammer I - Almindelig del

Bet. nr. 1424/2003 - Bind 2: Straffastsættelse og strafferammer II - Speciel del

Bet. nr. 1424/2003 - Bind 3: Straffastsættelse og strafferammer III - Bilag

Bet. nr. 650/1972: Betænkning vedrørende nogle af- og nedkriminaliseringsspørgsmål. Anmeldt af Helga Pedersen i UfR 1972 B.295-298.

Bet. nr. 353/1964: Sterilisation og kastration

Bet. nr. 239/1959: Overvejelse af, i hvilket omfang personer, der har været i konflikt med straffelovgivningen, bør kunne opnå ansættelse i stillinger under stat og kommune

Bet. nr. 164/1956: Betænkning om højesteretssagførerprøven, offentlig votering i Højesteret, bevisumiddelbarhed ved Højesteret og Højesterets kompetence i straffesager

Bet. nr. 139/1955: Foranstaltninger til bekæmpelse af prostitutionen

Bøger

1905

1933

1947

1957

1969

1970

1971

1974

1976

1980

1984

1986

1987

1989

1993

1995

1996

1997

1998

2002

2003

2004

2006

2008

2010

2011

2012

2014

2016

2017

2018

2020

2021

2022

2023

2024

1905

Carl Torp: Den Danske Strafferets Almindelige Del, 1. udg. 1905, 879 sider, Gad.

1933

Stephan Hurwitz: Bidrag til Læren om Kollektive Enheders Ansvar, disputats, 1933.

1947

Oluf H. Krabbe: Borgerlig straffelov, 4. udg., København, 1947.

1957

Knud Waaben: Det kriminelle forsæt, 1. udg. 1957, 373 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her

1969

Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret, speciel del, 1969.

1970

Alf Ross: Skyld, ansvar og straf, 1970

1971

Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret, almindelig del, 4., udg. 1971. Hele bogen kan læses her

1974

Johs. Andenæs: Straff og Lovlydighet, 1974, 162 sider, Universitetsforlaget, Oslo.

Alf Ross: Forbrydelse og straf, Analytiske og reformatoriske bidrag til kriminalrettens almindelige del, 1974, 322 sider, Arnold Busck. Anmeldt af Knud Waaben i UfR 1975 B.1-26: Almindelige ansvarsbegreber i strafferetten. Hele bogen kan læses her.

1976

Ivar Strahl: Allmän straffrätt i vad angår brotten, 1976, 442 sider.

1980

Jørgen Jepsen (red): Økonomisk kriminalitet, 1980, 320 sider. Informations Forlag. Anmeldt af Henning Broman i FM 1980.148-149.

1984

Sysette Vinding Kruse: Erhvervslivets kriminalitet - Studier i det objektive strafansvar, disputats, 1984, 565 sider, Gad. Anmeldt af Per Lindegaard i JUR 1985.147-157 og af Knud Waaben i UfR 1986 B.289-302.

1986

Vagn Greve: edb-strafferet, 2. udg., 1986, DJØF. 1. udg., 1984, er anmeldt af Leo Lemvigh i FM 1985.64-65.

1987

Sysette Vinding Kruse: Revisorers strafansvar, 1987, 172 sider, GadJura.

Knud Waaben: Strafferettens ansvarslære. 1987, GadJura. Hele bogen kan læses her

1989

Vagn Greve: Kriminalitet i erhvervslivet, 1989, DJØF.

1993

Vagn Greve: Træk af den danske strafferet i EF-perspektiv, 1. udg., 1993, DJØF.

Madeleine Leijonhufvud: HIV-smitta. Straff- och skadeståndsansvar, 1. udg., 1993, Norstedts Juridik, Stockholm. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 1993 B.478-479.

1995

Niels Jareborg: Straffrättans ansvarslära, 1995, Iustus Förlag, Uppsala. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 1995 B.120.

Bill W. Dufwa: Flere skadeståndsskyldiga bind I-III. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.67.

Beth Grothe Nielsen: Så græd jeg lidt for mig selv - Hvad børn kan berette om overgreb - en udfordring til systemerne, 1995, Aarhus Universitetsforlag. Anmeldt af J. O. Skov-Madsen i FM 1995.136-137 og af Vagn Greve i UfR 1995 B.166-167:

1996

Peter Kramp, Villars Lunn og Knud Waaben: Retspsykiatri, 1996. Anmeldt af Peter Garde i FM 1997.112-116. Hele bogen kan læses her

1997

Kriminalforsorgens statistik 1996. Direktoratet for kriminalforsorgen, 1997

1998

Red.: Jørn Vestergaard og Flemming Balvig: Med lov..., Retsvidenskabelige betragtninger i anledning af Vagn Greves 60 års fødselsdag, 1. udg., 1998, DJØF. Anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 1998 B.270-272.

Johanne E. Grønbech: Retspsykiatri - En introduktion for sagsbehandlere, 1. udg., 1998, 64 sider, Frydenslund Grafisk.

Lars Bo Langsted, Peter Garde og Vagn Greve: Criminal Law, Denmark, 1. udg., 1998, 221 sider, DJØF. Anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 1998 B.324.

2002

Vagn Greve og Jørn Vestergaard: Strafansvar, 4. udg., 2002, 271 sider, DJØF.

Gorm Toftegaard Nielsen: Tillæg til Straffeloven Alm. & Spec. del, 7. udg., 1. udg., nov. 2002, 56 sider, DJØF

Vagn Greve: Straffene, 2. udg., august 2002, 304 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Garde i FM 2002.140-143. 1. udg. er anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 1996 B.453-454 og af William Rentzmann i JUR 1997.139-140.

2003

Thomas Elholm: EU-svig. En studie i dansk strafferet, 1. udg. jan. 2003, 528 sider, DJØF

2004

Vagn Greve: Det strafferetlige ansvar, 2. udg., 2004, 344 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 1999 B.522-523 og af Peter Garde i JUR 2000.114-120.

2006

Malene Frese Jensen, Vagn Greve, Gitte Høyer og Martin Spencer: The Danish Criminal Code & The Danish Corrections Act, 3. udg., april 2006, 154 sider, DJØF

2008

Malene Bechmann Christensen: Det strafferetlige samtykke - Afgrænsningen af samtykkets virkemåde, 1. udg. 2008, 286 sider, DJØF. Anmeldt af Annette Møller-Sørensen i UfR 2009 B.41-42

Trine Baumbach: Det strafferetlige legalitetsprincip - hjemmel og fortolkning, 1. udg., okt. 2008, 608 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Blume i JUR 2008.225-231 og af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 2008 B.409/2.

2010

Anne Marie Kogsbøll og Julie Scharling: Strafferet - kompendium, 2. udg., nov. 2010, 249 sider, Thomson Reuters

2011

Karin Cornils og Vagn Greve: Studien zum dänischen Strafrecht. Studies in Danish Criminal Law, 1. udg., marts 2011, 220 sider, DJØF

Vagn Greve og Thomas Elholm: Forbrydelserne - Indføring i strafferettens specielle del, 3. udg. apr. 2011, 103 sider, DJØF.

2012

Jørn Vestergaard: Straffeloven og straffuldbyrdelsesloven m.v., 17. udg., aug. 2012, 314 sider, Karnov Group

Storbyen trækker. Homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945-1976, 2012. 348 sider, DJØF. Omtalt af Henrik Stevnsborg; Peter Edelberg i UfR 2013 B.22/2

2014

Knud Waaben og Lars Bo Langsted: Strafferettens specielle del, 6. udg., feb. 2014, 366 sider, Karnov Group. 1. udg. er anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 1990 B.329-336: Om at lære strafferet og/eller begreber.

Trine Baumbach: Strafferet og Menneskeret, 1. udg., aug. 2014, 615 sider, Karnov Group. Anmeldt af Jonas Christoffersen i UfR 2014 B. 437-438.

Lars Bo Langsted, Peter Garde og Vagn Greve: Criminal Law in Denmark, 4. udg., okt. 2014, 252 sider, DJØF

2016

Jon Iversen (red.): Erhvervsstrafferet, 1. udg., okt. 2016, 773 sider, Karnov Group. Anmeldt af Thomas Elholm i UfR 2016 B.341

Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne: Indledning, strategi og interne kontroller
Hans Jakob Folker, Kromann Reumert: Myndigheds- og straffeprocessen generelt og Bestikkelse og returkommission
Gitte Holtsø, Plesner: Konkurrenceret
Monica Reib, Bech-Bruun: Selskabs- og bogføringsret
Henning Aasmul-Olsen, Bruun & Hjejle: Kapitalmarkedsret
Jakob Krogsøe, Plesner: Skatter og afgifter
Anne Birgitte Gammeljord, Gorrissen Federspiel: Hvidvaskning
Claus Ryberg Hoffmann, Skau Reipurth & Partnere: Eksportkontrol
Håkun Djurhuus, Bech-Bruun: Miljøret
Line Marie Pedersen, Lett: Regulering af fast ejendom
Mette Klingsten, MKLaw: Arbejds- og arbejdsmiljøret
Mikkel Vittrup, Plesner: Immaterialret
Frank Bøggild, Kromann Reumert: Markedsføringsret og industrispionage
Janne Glæsel og Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel: Persondataret

2017

Kumm Sabba Mirzi: Æresrelaterede forbrydelser Strafferetlige perspektiver, 1. udg., dec. 2017, 340 sider, DJØF

2018

Anders Dorph, Hanne Rahbæk, Jens Røn, Thomas Rørdam og Jørn Vestergaard: Forbrydelser og andre strafbare forhold, 3. udg. 2018, 349 sider, Gjellerup. 1. udg. er anmeldt af Jørgen Steen Sørensen i UfR 2009 B.309/1.

Ole Hasselbalch: Dragsdahl-sagen II - et justitsmord? 1. udg., 2018, 209 sider, Peter La Cours Forlag

2020

Kasper Fisker: Det kriminalpræventive styresystem, 1. udg., juni 2020, 305 sider, Hans Rietzels forlag

Lasse Lund Madsen: Strafferet 1 - Ansvaret, 6. udg., aug. 2020, 410 sider, DJØF

Hvad er strafferet?
Hvad er en forbrydelse?
Legalitetsprincippet objektiv skyld
Subjektiv skyld
Straffrihedsgrunde
Forsøg
Medvirken
Virksomhedsansvar
Ansvarssubjekter
Strafophørsgrunde
Gammel og ny straffelov
Dansk straffemyndighed
Afgørelser

Lars Bo Langsted og Peter Helbo Langsted: Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten, 8. udg., aug. 2020, 296 sider, DJØF

Kapitel 1 Indledning
Kapitel 2 Almindelige strafbarhedsbetingelser
Kapitel 3 Udvalgte lovovertrædelser
Kapitel 4 Sanktionerne
Kapitel 5 Straffesagens gang

Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, 7. udg,. 2020, 265 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Eva Smith i UfR 1998 B.237-239.

2021

Michael Hansen Jensen, Lars Hedegaard Kristensen, Thomas Rørdam, Peter Møgelvang-Hansen, Rasmus Kristian Feldthusen, John Peter Andersen, Hans Nikolaj Amsinck Boie og Mathias Rose Svendsen: Karnovs Retspleje og Strafferet 2021, abonnement, 2021, Karnov Group

2022

Thomas Elholm, Lasse Lund Madsen, Hanne Rahbæk og Jens Røn: Kommenteret straffelov - Speciel del, 12. udg., 2022, 1.000 sider, DJØF.

Trine Baumbach og Thomas Elholm: Strafferettens almindelige del - Det strafferetlige ansvar, 2. udg., sept. 2022, 650 sider, DJØF. 1 udg. er anmeldt af Jen Røn i UfR 2021 B.159

Kapitel 1. Introduktion til strafferetten
Kapitel 2. Straffeteorier og kriminalisering
Kapitel 3. Det strafferetlige legalitetsprincip i straffelovens § 1
Kapitel 4. Gerningspersonen
Kapitel 5. Tilregnelse
Kapitel 6. Medvirken
Kapitel 7. Strafbart forsøg og frivillig tilbagetræden
Kapitel 8. De objektive straffrihedsgrunde og samtykke
Kapitel 9. Forældelse
Kapitel 10. Dansk straffemyndighed
Kapitel 11. Straffens fastsættelse
Kapitel 12. Det strafferetlige legalitetsprincip i EMRKs artikel 7
Kapitel 13. Dansk EU-strafferet

Jesper Münther og Michelle Palmann: Kompendium i strafferet, 5. udg., 2022, 268 sider, Samfundslitteratur

2023

Lasse Lund Madsen, Hanne Rahbæk, Thomas Elholm og Jens Røn: Kommenteret straffelov - Almindelig del, 12. udg., aug. 2023, 700 sider, DJØF

Michael Hansen Jensen, Lars Hedegaard Kristensen, Thomas Rørdam, Peter Møgelvang-Hansen, Malene Kerzel, Hans Nikolaj Amsinck Boie og Mathias Rose Svendsen: Karnov Retspleje og Strafferet 2023, nov. 2023, Karnov Group

2024

Knud Waaben og Lars Bo Langsted: Strafferettens almindelige del - Ansvarslæren, 7. udg., juni 2024, 304 sider, Karnov Group. 2. udg. er anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 1990 B.329-336: Om at lære strafferet og/eller begreber. Toftegaard Nielsens anmeldelse er blevet kommenteret af Waaben i UfR 1990 B.437-440: Noter om nogle sekundære begreber. 3. udg. er anmeldt af Vagn Greve i UfR 1993 B.406.

Systematiske domsoversigter

Bjarne Frandsen, Mogens Beier og Uno Valbak: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 1973-1977, 1. udg., 1978, 448 sider, GadJura.

Jørgen Jochimsen, Morten Fabrin, Jørn Holmann Hansen og Kaspar Linkis: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 1990-1992, 1. udg., 1993, GadJura.

Jørgen Jochimsen, Morten Fabrin, Jørn Holmann Hansen og Kaspar Linkis: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 1993-1995, 1. udg., 1996, 556 sider, GadJura.

Jørgen Jochimsen, Morten Fabrin, Jørn Holmann Hansen og Kaspar Linkis: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 1996, 1. udg., 1997, 259 sider, GadJura.

Jørgen Jochimsen, Morten Fabrin, Jørn Holmann Hansen og Kaspar Linkis: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 1997, 1. udg., 1998, 241 sider, GadJura.

Jørgen Jochimsen, Morten Fabrin, Jørn Holmann Hansen og Kaspar Linkis: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 1996-1998, 1. udg., 1999, 637 sider, GadJura.

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 1999, 1. udg., aug. 2000, 256 sider, Thomson

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2000, 1. udg., juli 2001, 241 sider, Thomson

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 1999-2001, 1. udg., juli 2002, 639 sider, Thomson

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2002, 1. udg., juni 2003, 540 sider, Thomson

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2003, 1. udg., juni 2004, 352 sider, Thomson

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2002-2004, 1. udg., juni 2005, 756 sider, Thomson

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2005, 1. udg., juni 2006, 347 sider, Thomson

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2006, 1. udg., juni 2007, 347 sider, Thomson

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2005-2007, 1. udg., juni 2008, 768 sider, Forlaget Thomson

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2008, 1. udg., juni 2009, 343 sider, Thomson Reuters

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2009, 1. udg., juni 2010, 343 sider, Thomson Reuters

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2008-2010, 1. udg., juni 2011, 788 sider, Thomson Reuters

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2011, 1. udg., juni 2012, 374 sider, Karnov Group

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2012, 1. udg., juni 2013, 374 sider, Karnov Group

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2011-2013, 1. udg., juli 2014, 788 sider, Karnov Group

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2014, 1. udg., juli 2015, 374 sider, Karnov Group

Annette Dellgren, Eva Staal og Bertil Vollmond: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2015, 1. udg., juli 2016, 374 sider, Karnov Group

Annette Dellgren, Birgitte Grønborg Juul og Eva Staal: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2014-2016, 1. udg., juni 2017, 374 sider, Karnov Group

Annette Dellgren, Birgitte Grønborg Juul og Eva Staal: Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2017, 1. udg., juni 2018, 374 sider, Karnov Group

Artikler

1974

1975

1977

1984

1992

1993

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008

2009

2011

2012

2014

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024


1974

Alf Ross i UfR 1974 B.77-86: Randbemærkninger til Ballin mod Sundhedsstyrelsen og Indenrigsministeriet. UfR 1973.521 H - om begrebet fare.

Bent Unmack Larsen i UfR 1974 B.341-344: Om abstrakt og konkret fare i strafferetlig forstand. Bemærkninger i anledning af Alf Ross' kommentarer til UfR 1973.521 HD.

1975

Knud Waaben i UfR 1975 B.1-26: Almindelige ansvarsbegreber i strafferetten.

1977

Bent Unmack Larsen i JUR 1977.393-398: Hvad kan en minister bestemme? Kortfattet kommentar om et specielt strafferetligt kompetencespørgsmål i anledning af en justitsministeriel bekendtgørelse

Omhandler § 3 i bekg. nr. 46 af 07.02 1977 om lægers adgang til at foretage ligsyn og udstedelse af dødsattest.

1984

Vagn Greve i JUR 1984.271-281: Er tiden moden til en ny straffelov?

1992

Jørn Vestergaard i JUR 1992.162-171: Rausing-forholdet i Blekingegadesagen - om nævninger, tilbagetræden fra forsøg og dobbelt strafbarhed.

Claes Nilas i JUR 1992.180-187: Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Samfundstjeneste m.v.

Thomas Rørdam i Lov & Ret nr. 1/1992 p. 14-17: Bandekriminalitet - set i nutidens lys

Omhandler bl. a. Blekingegade-sagen.

Henning Kirkegaard i Lov & Ret nr. 7/1992 p. 12-17: Finans-fantaster og konkurs-ryttere.

Joi Bay i Lov & Ret nr. 8/1992 p. 17-21: Myter og virkelighed omkring rocker-kriminalitet.

Jørn Bro i Lov & Ret nr. 9/1992 p. 7-8: Den "gemytlige" rocker-kultur set med en politimands øjne.

Peter Hjørne i Lov & Ret nr. 11/1992 p. 34: Rockerne og usikkerheden.

Jørn Bro i Lov & Ret nr. 11/1992 p. 34: Oplysning synes tiltrængt.

1993

Jørn Vestergaard i JUR 1993.67-74: Offentligt ansatte lederes vildfarelser vedrørende tjenestepligter.

Jørn Jønke Nielsen i Lov & Ret nr. 1/1993 p. 37-38: Forskel på rockere og bikere.

Peter Garde i Lov & Ret nr. 7/1993 p. 8-11: "Ja. men vi har jo set hinanden før".

Ebba Strange i Lov & Ret nr. 8/1993 p. 15-17: Voldsnatten på Nørrebro må aldrig gentage sig.

1994

Beth Grothe Nielsen i JUR 1994.236-244: Seksuelle overgreb mod børn - meninger og holdninger blandt professionelle.

Jørn Vestergaard i JUR 1994.154-169: Påvirkningsagenter - om spionageparagraffer mv.

1995

Peter Garde i FM 1995.149-151: En afrikansk tragedie

Om en sag om uagtsomt manddrab ved trafikulykke i Namibia - pådømt ved retten i Hillerød.

1996

Lene Ravn i JUR 1996.414-435: Interprovinsiel strafferet og frakendelse af førerret

John Larsen i UfR 1996 B.180-184: Berigelsesforsæt eller mangel på samme - belyst gennem en dom om mandatsvig.

Bent Unmack Larsen i UfR 1996 B.455-460: Højesteret på afveje. Bemærkninger i anledning af UfR 1996.1017 HD

Argumenterer for, at Højesteret bør afstå fra at befatte sig med strafudmålingsspørgsmål og overlade beslutning herom til landsretternes endelige afgørelse.

W. E. von Eyben i UfR 1996 B.512-513: Højesterets strafudmåling.

1998

Henning Færmann i FM 1998.20-22: Er straffeloven forældet?

Om høring arrangeret af DJØF d. 16.09.1997.

Mette Hartlev i Med lov..., 1998 p. 101-120: DNA-registrering i forbindelse med behandling af straffesager.

Solveig Kaurholt Pedersen, Thomas Elholm og Lars Kolze i JUR 1998.205-217: EU-rettens påvirkning af dansk strafferet.

1999

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1999 p. 33-34: EU-retten og strafferetten.

Jon Stokholm i ADV 1999.252: Tidsskrift for Kriminalret

Opfordrer alle advokater til at undlade at tegne abonnement på tidsskriftet.

2000

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 1/2000 p. 32-33: Rådgivning og hvidvask

Vibeke Christiansen i ADV 2000.33: Boykot af Tidsskrift for Kriminalret?

Thomas Rørdam i ADV 2000.34: Overflødigt produkt.

Rigsadvokaten informerer i ADV 2000.101: Tidsskrift for Kriminalret

Domme fra TfK skal behandles på samme måde som utrykte domme.

2001

Jakob Lund Poulsen i Lov & Ret nr. 8/2001 p. 8-10: Nye krav til lovgivningen efter 11. september.

2002

ADV 2002.207: Skyldig i før-kriminalitet

Omtale af filmen Minority Report.

Peter Garde i FM 2002.68-71(nr. 6): Det mere i det mindre eller hvem gjorde hvad.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 8/2002 p. 12-13: Økonomisk kriminalitet

Omhandler bet. nr. 1416/2002: Forskning i økonomisk kriminalitet.

2003

Jørgen Jochimsen i TfK2003.1-4: Lovforslag nr. L 35

Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v. - fra d. 07.06.2002.

Jørgen Jochimsen i TfK 2003.139-140: Lovforslag nr. L 118 af 26.02.2002

Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel m.v.

Jørgen Jochimsen i TfK 2003.141-144: Lovforslag nr. L 139 af 27.02.2002

Forbedret vidnebeskyttelse.

Jørgen Jochimsen i TfK 2003.144-145: Lovforslag nr. L 140 af 27.02.2002

Fangeflugt og begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt m.v.

Jørgen Jochimsen i TfK 2003.145-146: Lovforslag nr. L 141 af 27.02.2002

Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles efterforskningshold.

Henning Broman i FM 2003.136-137: Straffeseminarer i øst og vest. Konklusioner og inspirationer fra straffefagudvalgets seminarer i Århus, Fredericia og København ultimo marts 2003.

2004

Thomas Elholm i Lov & Ret nr. 4/2004 p. 33-34: Mere harmonisering af strafferetten

Om direktiv vedr. erstatning til voldsofre.

2007

Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 2007 B.115-120: Tvangsbøder - fortsat undladelse af at efterkomme et påbud.

Ole Spiermann i UfR 2007 B.219-228: Dansk straffemyndighed i folkeretlig belysning.

2008

Mette Kjølby Olesen og Jens Røn i JUR 2008.291-296: Ny torturbestemmelse i straffeloven

Omhandler STRFL § 157 a og § 93 b.

Jørgen Steen Sørensen i JUR 2008.297-304: Terrorlovgivning og terrorsager

2009

Trine Baumbach i UfR 2009 B.259-268: Kønsligestilling i strafferetten - en overset retlig problemstilling. Komm. af Johan Hartmann Stæger i UfR 2009 B.347-349: Der er kønsligestilling i strafferetten.

Trine Baumbach i UfR 2009 B.349-350: Replik til advokat Johan Hartmann Stæger om spørgsmålet om kønsligestilling i strafferetten.

Hans Jørgen Lassen i UfR 2009 B.423-424: Gruppe for individ: en kønslig fejlargumentation

2011

Henrik Gam og Norman E. Cleaver i UfR 2011 B.323-328: Seksuel udnyttelse af en person i værgeløs tilstand

2012

Vagn Greve i TfK 2012.99-106: Alderdom og strafferet

I artiklen gennemgås vor viden om hyppigheden af gamle gerningspersoner og gamle ofre. Derpå drøftes en høj alders betydning for straffastsættelsen. Der argumenteres for at tillægge den større vægt end hidtil.

2014

Trine Baumbach i EU-ret & Menneskeret nr. 5/2014 p. 279-293: Om strafferetten i et menneskeretligt perspektiv

2015

Anders Henriksen i UfR 2015 B.342-346: Kriminalisering af deltagelse i konflikter i udlandet og Danmarks status af part i en væbnet konflikt

Trine Baumbach i TfK 2015.515-526: Den retsvidenskabelige strafferetsforskning i det 21. århundrede - refleksioner

2017

Naser Kahder i ADV nr. 5/2017 p. 34: Mindre fokus på de kriminelle og mere fokus på ofrene

2018

Lone Schrødder Jeppesen i ADV nr. 1/2018 p. 21-24: Omfanget af mailsvindel vokser

Peter Kofod Poulsen i ADV nr. 3/2018 p. 34: Hvad skal dommeren egentlig lave i Papes nævn?

2019

Peter Kofod i ADV nr. 1/2019 p. 32: En idé, jeg er blevet positivt overfor

Isabel Rosado i ADV nr. 7/2019 p. 26-31: Sommerfugle i maven og viljen til at vinde

Lars Bo Langsted i UfR 2019 B.48-52: Dankortet i strafferetlig belysning

Lars Bo Langsted i UfR 2019. B.366-369: At provokere til noget lovligt

2020

Birgitte Meistad Hermansen i NTS nr. 1/2020 p. 43-59: Internadvokatens straffansvar for korrupsjon

2021

Eva Staal og Jens Røn i UfR 2021 B.227-231: Retsplejelovens § 389 a og konkurskæremål m.v.

2022

Michael Andreassen, Henrik Engell Rhod og Chr. Lundblad i UfR 2022 B.81-87: Kan brugen af mentalundersøgelser i straffesager gøres mere hensigtsmæssig?

Lene Wacher Lenz i Juristen nr. 1/2022 p. 25-34: Sædelighedsdømte og fremmedkrigere - politiets nye tilsyn uden retskendelse

Felix Holten Fröhlich, Cecilie Kruse, og Jesper Kirstein i Juristen nr. 2/2022 p. 57-64: Dørmandssager

2023

Gerd Sinding: Strafferetlige vildskud - Andre følger af strafbare handlinger end straf, aug. 2023 Rapport udgivet af Justitia,

2024

Birgit Feldtmann, Kasper Jørgensen, Lene Wacher Lentz, og Annette Olesen i Juristen nr. 2/2024 p. 50-61: Straffelovens udvikling i perioden 1980 til 2022

Advokat Jørgen U. Grønborg