Ægtefælleskiftet

Bodelsopdelte boopgørelser og indbyrdes krav

1. Kun gæld, der vedrører bodelene

2. Gæld, som begge hæfter for

3. Krav mellem ægtefællerne indbyrdes


1. Kun gæld, der vedrører bodelene.

ÆSL § 50: Grundlaget for opgørelsen af fællesboet er de aktiver og passiver, der hører til bodelene på ophørsdagen, jf. § 51.

Før 01.03.2012:

SKL § 65, stk. 1: Efter registrering og vurdering foretages opgørelse over hver ægtefælles bodel. Har en ægtefælle tillige særeje, bliver også dette at inddrage under skiftet i den udstrækning, det er nødvendigt til fyldestgørelse af de krav, der omhandles i § 23 i lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirkninger.

SKL § 65, stk. 2: Grundlaget for de i stk. 1 nævnte opgørelser er de aktiver og passiver, der hører til bodelene på tidspunktet for formuefællesskabets ophør, for bosondring dog tidspunktet for bosondringsbegæringens indgivelse. Hvis rigtigheden af den af en ægtefælle opgivne gæld bestrides af den anden ægtefælle, afgør skifteretten, om gældsposten kan tages i betragtning ved opgørelsen.

 

Norsk ekteskapslov § 58

§ 58. Likedeling og gjeldsfradrag.

       Ektefellenes samlede formuer skal som utgangspunkt deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld etter andre og tredje ledd (felleseie). Er ektefellene sammen ansvarlig for gjeld, kan hver gjøre fradrag for den delen som faller på ham eller henne etter forholdet mellom ektefellene.

       En ektefelle som bare har formue som er felleseie, og som ikke holder midler utenfor delingen etter § 59, kan i sin del fullt ut gjøre fradrag for den gjelden han eller hun har.

       En ektefelle som har særeie, eller som holder midler utenfor delingen etter § 59, kan gjøre følgende fradrag for gjeld i formue som er felleseie:

a. Gjeld som ektefellen har pådratt seg ved erverv eller påkostninger av eiendeler som er felleseie, kan det kreves fullt fradrag for hvis ikke noe annet følger av bokstav b.
b. Gjeld som ektefellen har pådratt seg ved erverv eller påkostninger av eiendeler som er særeie eller verdier som holdes utenfor delingen etter § 59, kan det bare kreves fradrag for når den totale verdien av særeie og skjevdelingsmidlene ikke er stor nok til å dekke gjelden. Tilsvarende gjelder gjeld som ektefellen har pådratt seg ved erverv eller påkostninger av eiendeler som er unntatt fra deling etter § 61 bokstav b eller c, eller ved utilbørlig atferd i forhold til den andre ektefellen.
c. For annen gjeld kan det kreves fradrag for en forholdsmessig del.

Familieret 5. udg. 2003 p. 614-618
Familieretten p. 234-235
Familieret 2. udg. 2012 p. 265-269
Særeje p. 149-179 Særeje og gæld
Ægtepagter p. 110-122
Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen i UfR 1995 B.201-206: Hvornår gæld er særeje. Et spejlbillede af reglerne om aktiverne eller noget andet?
Anders Agell i Nordisk Äktenskapsrätt, 2003, p. 279-283
Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg. 2012, p. 141-142

Gældens formuestatus fastlægges ved stiftelsen.

Formuearten af gæld stiftet ved lån afhænger som udgangspunkt af lånets anvendelse. 

Belånes et aktiv med et kreditforeningslån, får lånet og låneprovenuet ifølge Familieret 2. udg. 2012 p. 267, Særeje p. 158-162 og Skilsmisseret, 2. udg., 2012, p. 142 samme formuestatus som det belånte aktiv.

Eks.: M og H har almindeligt formuefællesskab, dog et et sommerhus M's særeje. M optager er realkreditlån på 300.000 kr. med pant i sommerhuset og bruger provenuet til køb af en bil, som ved separation 5 år senere har en værdi på 100.000 kr. Gælden er nedbragt med fællesejemidler til 250.000 kr. Hvis det antages,  at gælden er særeje, er bilen også særeje. Der er et vederlagskrav mod særejet efter RVL § 23, stk. 2 på 50.000 kr. Bilens værdifald har ikke belastet fællesejet. Hvis det antages, at gælden er fælleseje, er bilen også fælleseje, og fællesejet består af en bil til 100.000 kr. og en gæld på 250.000 kr. Fællesejet er belastet med  200.000 kr. som følge af bilkøbet.

Gæld, der vedrører en § 15, stk. 2-rettighed, som ikke skal deles, kan ikke passiveres i bodelen, jfr. Familieret 2. udg. 2012 p. 268.  Det samme gælder gæld, der vedrører en pensionsordning, der ikke skal deles.

Gæld, der vedrører særejet, kan ikke passiveres i bodelen, medmindre den samlede særejegæld er større end særejeaktiverne.

Uspecificeret gæld, herunder erstatningskrav, kautionsforpligtelser og studiegæld,  passiveres forholdsmæssigt mellem nettoværdierne af særeje, 15, stk. 2-rettigheder, herunder pensionsordninger, og fælleseje.

FM 1993.11 VLD: H fik ikke medhold i, at M i medfør af RVL § 23 analogt eller RVL § 30 skulle friholde hende for betaling af et banklån på kr. 50.000, som af skattemæssige grunde var optaget i hendes navn. Lånet var anvendt til betaling af et erstatningskrav mod M.

2. Gæld, som begge hæfter for.

ÆSL § 56. Er der gæld, som begge ægtefæller hæfter for, kan hver af dem forlange, at den anden betaler den del af gælden, som denne endeligt skal bære, eller at der stilles sikkerhed for betalingen.

Indtil d. 01.03.2012 var denne bestemmelse gældende:

SKL § 65 a. Findes der gæld, for hvilken begge ægtefæller hæfter, har enhver af dem ret til at forlange, at den anden betaler den del af gælden, som endeligt skal bæres af ham, eller at der stilles ham sikkerhed for, at gælden betales.
Stk. 2. I tilfælde af uenighed mellem ægtefæller om, hvilken del af en dem begge påhvilende gæld der endeligt skal bæres af hver af dem, afgøres spørgsmålet af skifteretten.

Familieret p. 618-619
Familieretten p. 235
SKL-kommentar p. 363,
Irene Nørgaard i UfR 1987 B.102-109: Den skiftemæssige behandling af gæld, som begge ægtefæller hæfter for. (Påpeger, at der bør ske bruttopostering af den fulde gæld i begge bodel og aktivering af det indbyrdes regreskrav - evt. kursreguleret, hvis den ene er insolvent)
Irene Nørgaard i Separation og Skilsmisse p. 122-123.

Dom afsagt d. 02.08.1993 af Skifteretten i Århus (E 7/91): M tilpligtet at anerkende, at parternes fælles gæld til Unibank på 2 lån på i alt ca. 75.000 kr. i det indbyrdes forhold endeligt skulle bæres af M med 2/3 og af H med 1/3.

Fagl. Nyt 1996.192: Dom afsagt d. 22.09.1995 af Skifteretten i Nykøbing Sj. (II 1068/ 1994): M dømt til at anerkende, at erhvervskredit i Bikuben på kr. 800.000 i det indbyrdes forhold endeligt skulle bæres af M.

TFA 2002.296 ØLD: M og H var blevet separeret i 1995. Der blev ikke indgået nogen bodelingsaftale, men parterne lagde til grund, at begge nettobodele var negative. Begge parter havde underskrevet som debitorer på etableringslån og kassekredit i bank. Begge lån vedrørte landbrugsejendom, som tilhørte mandens bodel. M påstod H dømt til at betale 178.798 kr. svarende til halvdelen af de to lån. Antaget, at det alene var M, der hæftede for gælden i parternes indbyrdes forhold.

TFA 2006.139 ØLD: M og H blev separeret i 1998 blev skilt efter 32 års ægteskab. De havde i ægteskabet særeje om alt. De ejede et sommerhus i lige sameje.  De havde begge i 1991 underskrevet et gældsbrev til et investeringsfirma på 382.000 kr. ØL fandt, at parterne i det indbyrdes forhold hæftede lige, selv om gælden hidrørte fra M's spekulationsforretninger. H dømt til at refundere M halvdelen af det fælles lån eller 135.000 kr. H havde ikke været afskåret fra at benytte sommerhusets på en sådan måde, at hun var fritaget for betaling af ejendomsskatter, og hun dømtes til at refundere M halvdelen af ejendomsskatterne på sommerhuset fra separationen og frem til samejets opløsning ved frivillig auktion 4,5 år senere eller 90.261 kr. 

TFA 2007.482 ØLD: M og H var d. 22.10.2002 blevet skilt. Huset tilhørte M's bodel. Parterne havde begge underskrevet som debitorer på lån i Jyske Bank på 1 mio kr., som var sikret ved pant i huset.  M fik medhold i, at lånet skulle passiveres med halvdelen i hver af parternes bodele, idet det ikke fandtes godtgjort, at lånet kunne henføres til udgifter afholdt til den faste ejendom

TFA 2012.361 VLD: M og H flyttede sammen i aug. 2004 på M's gård og indgik ægteskab i juni 2006. Forud for vielsen blev der ved tinglyst ægtepagt aftalt altomfattende skilsmissesæreje. Dog skulle der ifølge ægtepagtens § 2 i tilfælde af skilsmisse overføres 100.000 kr. til H's skilsmissesæreje pr. påbegyndt år, ægteskabet havde varet i perioden frem til 2010. Herefter skulle der overføres 25.000 kr. pr. år, ægteskabet havde varet frem til 2018, hvorefter der ikke skulle overføres yderligere. Samlivet blev ophævet i maj 2007, og M og H blev separeret i okt. 2007. H påstod, at der skulle overføres 200.000 kr. til hende, da 2. ægteskabsår var påbegyndt. Retten i Århus tilkendte H 100.000 kr. ud fra en formålsfortolkning, og da ægteskabet ved samlivsophævelsen havde varet mindre end 1 år. VL udtalte, at bestemmelsen var udformet med juridisk bistand og ikke gav anledning til tvivl om beløbsstørrelserne, og at det måtte have stået M klart, at der ville tilkomme H 100.000 kr. pr. påbegyndt ægteskabsår frem til 2010. Der var hverken grundlag for at anse H's krav for fortabt som følge af, at der ikke på grund af H's forhold var opnået separation forud for årsdagen, eller for i medfør af AFTL § 36 at tilsidesætte bestemmelsen helt eller delvist ud fra en formålsfortolkning eller som uklar. VL tiltrådte herefter, at H havde krav på 100.000 kr. H havde under anken alene påstået stadfæstelse. I jan. 2007 havde H skrevet under som meddebitor på en kreditaftale med Nykredit med en låneramme på 600.000 kr., der i april 2007 blev forhøjet til 700.000 kr. Da der forud for samlivsophævelsen var trukket i alt 550.000 kr., som var overført til M's særejekonto, og da M efter samlivsophævelsen havde trukket yderligere 125.000 kr., der ligeledes var overført til hans konto, hæftede H ikke for nogen anden del af gælden i det indbyrdes forhold til M end halvdelen af stiftelsesomkostningerne på 16.293 kr. M havde betalt skolepenge for H's særbarn med i alt godt 21.120 kr. Det var ikke godtgjort, at H's mor havde betalt M dette beløb, og M havde derfor krav mod H på det udlagte. Der var ikke i øvrigt grundlag for indbyrdes hæftelse vedrørende værditab på en bil på godt 51.000 kr. og afholdte udgifter til bryllup og ferie mv. på godt 101.000 kr. (M havde ikke gjort gældende, at ægtepagtens § 2 var ugyldig som stridende mod de præceptive regler om formueordningen, idet M's advokat frygtede, at hele ægtepagten da evt. kunne blive erklæret for ugyldig)

3. Krav mellem ægtefællerne indbyrdes:

ÆSKL § 53, stk. 2: Ved opgørelsen af bodelene medregnes ikke krav efter ÆSL § 67, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 26 eller lov om ægteskabets retsvirkninger §§ 16 d og 16 e. Krav på forfaldne underholdsbidrag medregnes ikke som aktiv i den berettigede ægtefælles bodel.

Indtil d. 01.03.2012 var denne bestemmelse gældende

SKL § 65, stk. 3: Ved opgørelsen af bodelene medregnes ikke krav mellem ægtefæller efter §§ 26 og 56 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og §§ 16 d og 16 e i lov om ægteskabets retsvirkninger. Krav på forfaldne underholdsbidrag medregnes ikke som aktiv i den berettigede ægtefælles bodel.

Familieret p. 619-623
Familieretten p. 225
SKL-kommentar p. 358-360.

Se også krav mellem ægtefæller

a. Medregnes som både aktiv og passiv og får derfor kun betydning, hvis mindst en af nettobodelene er negativ.

Lån, berigelseskrav, erstatningskrav for tingsskade.

Eksempel:  M har en nettobodel 600.000. H har en nettobodel på 100.000 kr. M skal i boslodskrav til H betale 250.000 kr. Hvis M har et tilgodehavende hos H på 62.000 kr.,  udgør M's nettobodel 662.000 kr. og H's nettobodel 38.000 kr. M skal til H betale 312.000 kr., hvoraf 62.000 kr. kan modregnes til udligning af den indbyrdes gæld. M skal til H betale netto 250.000 kr. uanset om der er en indbyrdes gæld eller ej.

b. Medregnes kun som passiv:

1.  Skyldige ægtefællebidrag i h.t. RVL §§ 5 og 6, jf. SKL § 65, stk. 3, 2. pkt.

UfR 1969.493/2 ØLD

2.  Skyldige børnebidrag.

Der er fradragsret for fastsatte bidrag fra før skæringsdagen, jf. LL § 10, stk. 2, og den overskydende skat, som følger heraf, indgår i bodelingen.

c. Medregnes slet ikke:

Krav i h.t. ÆSL § 67, ÆL §§ 26 og RVL § 16 d og § 16 e, jf. ÆSL § 53, stk. 2 og indtil d. 01.03.2012 SKL § 65, stk. 3, 1. pkt.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

07-11-18