Boligret

Almene boliger

Andelsboliger

Andelsforeninger

Boliginteressentskaber

Boligkommanditselskaber

Boligareal

Boligpolitik

Boligstatistik

Boligstøtte

BBR-registret

Byfornyelse

Byggelovgivning

Ejendomsdatarapporter

Ejendomsadministration

Ejendomsformidling

Ejerlejligheder

Kolonihaver

Lejeret

Sameje

Sanering

Statstilskud til renovering


Boligareal

Bekg. nr. 311 af 27.06.1983 om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler 

Erik Aagaard Poulsen: Bruttoarealet- er det vigtigt? (Udlejerforeningen Aarhus, 2017

UfR 2013.76 VLD: A var ejer af en ejendom som indeholdte en række boliglejemål og 6 garager, som på selvstændige kontrakter kunne udlejes til ejendommens beboere og til andre. Efter korrespondance herom meddelte Grundejernes Investeringsfond, G, at de nævnte garagearealer skulle indgå i bruttoetagearealet og dermed være bindingspligtige. A indbragte sagen for husankenævnet, som gav G medhold, jf. BRL § 18 b. A indbragte herefter sagen for Retten i Randers. Efter det oplyste fandt BR, at A frit kunne råde over garagerne, da de ikke ifølge deklaration eller anden bestemmelse skulle tjene ejendommen eller dens brugere. Arealet af disse skulle derfor indgå i bruttoetagearealet på samme måde som et erhvervslokale. Efter sammenhængen mellem BRL §§ 11 og 18 b fandt BR ikke, at der var grund til at antage, at beregningen af boligetagearealet skulle fastsættes efter andre kriterier. På den baggrund frifandtes G. VL bemærkede, at garager ikke skulle indgå i bruttoetagearealet, hvis garagerne skulle tjene ejendommen og dens brugere. VL tiltrådte BR's udtalelse om, at dette ikke var tilfældet her, hvorfor VL stadfæstede BR's dom.

Boligstatistik

HUSET nr. 5/2001 p 16-18: EU-guide i boligstatistik

Thomas Torp i HUSET nr. 3/2003 p. 27: Ny tomgangsstatistik for erhvervslokaler.

BBR-registret

Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven), jf. lovbekg. nr. 797 af 06.08.2019.

Bekg. nr. 1010 af 24.10.2012 omajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekg. nr. 1028 af 12.12.2002 om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekg. nr. 860 af 28.09.2001 om adgangen til at modtage oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort.

Ejendomsdatarapporter

Bekg. nr. 1547 af 18.12.2019 om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel m.v.(DIADEM-bekendtgørelsen)

Kolonihaver

Lov om kolonihaver, jf. lovbekg. nr. 790 af 21.06.2007

Vejledning nr. 9961 af 26.11.2014 om de nye regler i kolonihaveloven

UfR 2003.960 ØLD: Kolonihaveforeningen Engvang havde ikke været berettiget til at nægte at godkende et nyt medlem uden begrundelse.

UfR 2013.2595 HD: Sagen angik, hvorvidt køberne af en kolonihave kunne kræve tilbagebetaling af forskelsbeløbet mellem købesummen og den vurderede værdi af kolonihaven med tillæg af løsøre/indbo. Forskelsbeløbet udgjorde ubestridt en overpris efter Kolonihaveforbundet, K's, regler. Sælgerne, S, anførte, at K's regler ikke fandt anvendelse. HR fastslog, at K's regler fandt anvendelse, og at S skulle tilbagebetale overprisen til køberne. ØL var nået til samme resultat.

UfR 2013.3410 HD: Køberne af en kolonihave, K, påstod tilbagebetaling af forskelsbeløbet mellem købesummen og den vurderede værdi af kolonihaven med tillæg af løsøre/indbo. Forskelsbeløbet udgjorde ubestridt en overpris efter Kolonihaveforbundets, F's, regler. Sælgerne, S, anførte, at F's regler ikke fandt anvendelse. HR fastslog, at F's regler fandt anvendelse, og at S skulle tilbagebetale overprisen til K. ØL var nået til samme resultat.

Sanering

Bet. nr. 187/1957: Boligtilsyn og sanering (Bind 1) (Bind 2: Lovudkast og bilag)

Peter Gadman i JUR 1976.119-120: Ændringer i saneringsloven.

UfR 1999.1777 HD: Ejere af ejerlejligheder i ejendommen Fællesvej 9-9A fik ikke medhold i krav om yderligere erstatning for sanering, jf. saneringslovens § 21, stk. 4.

UfR 2000.2529 ØLD: Rentesikringstilsagn efter saneringslovens § 52 bortfaldt efter en tvangsauktion, hvor der ikke blev opnået dækning for det pågældende realkreditlån.

Statstilskud til renovering

Lov nr. 275 af 07.04.2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Bekg. nr. 282 af 14.04.2009 om ændring af bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

29-01-20