Boligret

Almene boliger

Andelsboliger

Andelsforeninger

Boliginteressentskaber

Boligkommanditselskaber

Boligareal

Boligpolitik

Boligstatistik

Boligstøtte

BBR-registret

Byfornyelse

Byggelovgivning

Ejendomsdatarapporter

Ejendomsadministration

Ejendomsformidling

Ejerlejligheder

Kolonihaver

Lejeret

Sameje

Sanering

Statstilskud til renovering


Boligareal

Bekg. nr. 311 af 27.06.1983 om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler

UfR 2013.76 VLD: A var ejer af en ejendom som indeholdte en række boliglejemål og 6 garager, som på selvstændige kontrakter kunne udlejes til ejendommens beboere og til andre. Efter korrespondance herom meddelte Grundejernes Investeringsfond, G, at de nævnte garagearealer skulle indgå i bruttoetagearealet og dermed være bindingspligtige. A indbragte sagen for husankenævnet, som gav G medhold, jf. BRL § 18 b. A indbragte herefter sagen for Retten i Randers. Efter det oplyste fandt BR, at A frit kunne råde over garagerne, da de ikke ifølge deklaration eller anden bestemmelse skulle tjene ejendommen eller dens brugere. Arealet af disse skulle derfor indgå i bruttoetagearealet på samme måde som et erhvervslokale. Efter sammenhængen mellem BRL §§ 11 og 18 b fandt BR ikke, at der var grund til at antage, at beregningen af boligetagearealet skulle fastsættes efter andre kriterier. På den baggrund frifandtes G. VL bemærkede, at garager ikke skulle indgå i bruttoetagearealet, hvis garagerne skulle tjene ejendommen og dens brugere. VL tiltrådte BR's udtalelse om, at dette ikke var tilfældet her, hvorfor VL stadfæstede BR's dom.

Boligstatistik

HUSET nr. 5/2001 p 16-18: EU-guide i boligstatistik

Thomas Torp i HUSET nr. 3/2003 p. 27: Ny tomgangsstatistik for erhvervslokaler.

BBR-registret

Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven), jf. lovbekg. nr. 797 af 06.08.2019.

Bekg. nr. 1010 af 24.10.2012 omajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekg. nr. 1028 af 12.12.2002 om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekg. nr. 860 af 28.09.2001 om adgangen til at modtage oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort.

UfR 2022.1969 ØLD: Sælger var erstatningsansvarlig over for køber, da sælger ikke havde oplyst, at boligens areal reelt var 20 m2 mindre end det areal, der var angivet i BBR

K havde købt en ejendom af A. Det fremgik af den udleverede BBR, at det beboede areal var 187 m2. Ved en senere opmåling viste det sig, at det beboede areal var 167 m2. Der var et tidsubegrænset lejemål på ejendommen. K havde inden underskrift modtaget bl.a. BBR-ejermeddelelse, tilstandsrapport og en huslejenævnsafgørelse fra d. 13.11.2015, hvor huslejenævnet ifm. en sag om huslejefastsættelse havde lagt arealet i BBR til grund. Sagen angik, om der forelå en mangel, og om K havde krav på erstatning eller forholdsmæssigt afslag.
    Retten i Helsingør fandt, at boligarealets størrelse ikke var uvæsentligt, og afvigelsen havde betydning ved fastsættelse af prisen. Arealafvigelsen måtte anses som en mangel. K var ikke afskåret fra at gøre manglen gældende, jf. § 2, stk. 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved fast ejendom, da der var givet en urigtig oplysning om arealet. A havde ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i BBR, og der var sket en tilsidesættelse af sælgers oplysningspligt. A havde handlet erstatningspådragende, og K’s tab blev fastsat til 400.000 kr.
    ØL fandt, at K havde grund til at gå ud fra, at husets areal var 187 m2 henset til både BBR og huslejenævnsafgørelsen fra 2015. Arealafvigelsen var ikke af uvæsentlig betydning, navnlig fordi ejendommen var solgt med et tidsubegrænset lejemål, hvor huslejenævnet havde fastsat lejen på baggrund af BBR. Arealafvigelsen udgjorde en mangel. A havde ved en i hvert fald betydelig grad af uagtsomhed tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved ikke at oplyse A om de korrekte arealforhold. Tabet blev fastsat til 500.000 kr., svarende til differencen mellem den aftalte købesum på 6 mio. kr. og ejendommens handelsværdi på aftaletidspunktet med det korrekte areal. Princippet om købers undersøgelsespligt kunne ikke føre til et andet resultat.

Ejendomsdatarapporter

Bekg. nr. 1547 af 18.12.2019 om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel m.v.(DIADEM-bekendtgørelsen)

Kolonihaver

Lov om kolonihaver, jf. lovbekg. nr. 790 af 21.06.2007

Vejledning nr. 9961 af 26.11.2014 om de nye regler i kolonihaveloven

UfR 2003.960 ØLD: Kolonihaveforeningen Engvang havde ikke været berettiget til at nægte at godkende et nyt medlem uden begrundelse.

UfR 2013.2595 HD: Sagen angik, hvorvidt køberne af en kolonihave kunne kræve tilbagebetaling af forskelsbeløbet mellem købesummen og den vurderede værdi af kolonihaven med tillæg af løsøre/indbo. Forskelsbeløbet udgjorde ubestridt en overpris efter Kolonihaveforbundet, K's, regler. Sælgerne, S, anførte, at K's regler ikke fandt anvendelse. HR fastslog, at K's regler fandt anvendelse, og at S skulle tilbagebetale overprisen til køberne. ØL var nået til samme resultat.

UfR 2013.3410 HD: Køberne af en kolonihave, K, påstod tilbagebetaling af forskelsbeløbet mellem købesummen og den vurderede værdi af kolonihaven med tillæg af løsøre/indbo. Forskelsbeløbet udgjorde ubestridt en overpris efter Kolonihaveforbundets, F's, regler. Sælgerne, S, anførte, at F's regler ikke fandt anvendelse. HR fastslog, at F's regler fandt anvendelse, og at S skulle tilbagebetale overprisen til K. ØL var nået til samme resultat.

Sanering

Bet. nr. 187/1957: Boligtilsyn og sanering (Bind 1) (Bind 2: Lovudkast og bilag)

Peter Gadman i JUR 1976.119-120: Ændringer i saneringsloven.

UfR 1999.1777 HD: Ejere af ejerlejligheder i ejendommen Fællesvej 9-9A fik ikke medhold i krav om yderligere erstatning for sanering, jf. saneringslovens § 21, stk. 4.

UfR 2000.2529 ØLD: Rentesikringstilsagn efter saneringslovens § 52 bortfaldt efter en tvangsauktion, hvor der ikke blev opnået dækning for det pågældende realkreditlån.

Statstilskud til renovering

Lov nr. 275 af 07.04.2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Bekg. nr. 282 af 14.04.2009 om ændring af bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Advokat Jørgen U. Grønborg