Indfødsret

Retsregler

Rigsadvokatens meddelelser

Bøger

Artikler

Retspraksis


Retsregler

Indfødsretsloven

Bekg. nr. 453 af 13.05.2024 om indfødsretsprøven

Bekg. nr. 2546 af 16.12.2021 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

Bekg. nr. 874 af 04.07.2014 om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret

Bekg. nr. 873 af 04.07.2014 om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret

Bekg. nr. 370 af 08.04.2014 om statsborgerskabsprøven

Bekg. nr. 36 af 27.11.2003 af aftale af 14. januar 2002 mellem de nordiske lande om gennemførelse af visse bestemmelser om statsborgerret.

Cirkulæreskrivelse nr. 9461 af 17.06.2021 om naturalisation

Rigsadvokatens meddelelser

Rigsadvokatens meddelelse nr. 9641 af 24.08.2023: Frakendelse af dansk indfødsret ved dom

Bøger

Knud Larsen: Indfødsretslovene, 1948, Munksgaard.

Poul Andersen: Erhvervelse og fortabelse af dansk indfødsret, 1953.

Torben Steffensen: Lov om dansk indfødsret med kommentarer, 1. udg., 1991, 122 sider, DJØF. Anmeldt af Per Schaumburg-Müller i JUR 1992.328-332.

Birgit Kleis og Niels Beckmann: Indfødsretsloven med kommentarer, 1. udg., jan. 2004, 250 sider, DJØF

Eva Ersbøll: Dansk indfødsret i internationalt og historisk lys, 1. udg., dec. 2008, 798 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Hartvig Danielsen i UfR 2009 B.84-85

Artikler

Ida Elisabeth Koch i JUR 1999.26-42: Retssikkerhed i forbindelse med erhvervelse af indfødsret ved lov - retlige og/eller politiske hindringer.

Skarrildhus 1999.58-62: Om statsamtets administration af lov om indfødsret § 3.

Hülya Yarar i Justitia nr. 1/2001 p. 3-45: Naturalisation af udlændinge med varigt ophold i Danmark.

Michael Jørgensen i ADV nr. 9/2008 p. 14-18: Folketinget sætter forvaltningsret ud af kraft

Kritik af reglen om at personer med PTSD ikke kan få dispensation fra kravet om beståelse af prøven i dansk som betingelse af indfødsret.

Eva Ersbøll i ADV nr. 2/2009 p. 10-13: Staten diskriminerer i sager om statsborgerskab

Folketinget kan ikke udpege en gruppe af personer med en psykisk lidelse - PTSD - og helt generelt afskære dem fra at få dansk pas.

Rikke Juhl i RETTID 2020 Afhandling nr. 23: Kønsdiskrimination og statsløshed - En analyse af kønsdiskrimination med hensyn til retten til at videre-give statsborgerskab til børn, og hvordan dette kan bidrage til statsløshed blandt børn

Julie Dich Mortensen i RETTID 2021 Afhandling nr. 21: Dansk statsborgerskab: Behandling af dispensationsansøgninger i lyset af internationale forpligtelser

Eva Ersbøll i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2024 p. 7-17:  Inddragelse af udlændingeretten, menneskeretten og EU-retten i proportionalitetsafvejninger i sager om fratagelse af dansk statsborgerskab.

Andreas Riis Madsen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2024 p. 32-53: Forbeholdet der forsvandt: Unionsborgerskabets betydning for tildeling og fratagelse af statsborgerskab – Om politiske sejre og juridiske nederlag

Retspraksis

UfR 2000.1613 VLD: A, der var født her i landet i 1976, men var tyrkisk statsborger, fik afslag på erhvervelse af dansk indfødsret efter indfødsretslovens § 3, stk. 1, da hun i 1996 havde opholdt sig 6 måneder i Tyrkiet. VL tiltrådte, at A ikke opfyldte betingelserne i indfødsretslovens § 3, stk. 1.

UfR 2003.1600 VLD: A, der tidligere havde været tyrkisk statsborger, havde ved ansøgning om dansk indfødsret fortiet, at han var idømt 2½ års fængsel i Danmark og udvist for bestandig.. A blev frakendt sin indfødsret, jf. indfødsretslovens § 8 A.

UfR 2009.2296/2 ØLD: T, der var statsborger i såvel Danmark som Jordan, blev ved ØL's dom af 15.02.2007, som stadfæstet ved HR's dom af 03.10.2007, straffet med fængsel i 7 år for forsøg på terrorisme efter STRFL § 114, stk. 1, nr. 1, jf. § 21. Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn havde ved tilkendegivelse modtaget af Retten i Glostrup d. 16.03.2007 nedlagt påstand om, at T i medfør af indfødsretslovens § 8 B, stk. 1, skulle frakendes sin danske indfødsret og i medfør af UDL § 22 udvises af landet. T blev frifundet i BR. Af de for ØL foreliggende oplysninger fremgik det, at T på gerningstidspunktet kun lige var fyldt 16 år. Han var født i Danmark af forældre, der på tidspunktet for hans fødsel havde opnået dansk statsborgerskab, og han havde haft sin opvækst og skolegang her i landet. Han talte og skrev såvel dansk som arabisk, ifølge ham selv talte han dog ikke arabisk som en indfødt. T's mor og far samt 10 søskende, der også alle havde dansk statsborgerskab, boede i Danmark, og T havde som sin eneste familie i Jordan en faster på 67-68 år, som han ikke havde nogen forbindelse til. T havde kun været i Jordan én gang på gennemrejse, da han var omkring 4 år. T havde således ingen eller i hvert fald kun meget ringe tilknytning til Jordan. Under de omstændigheder, og da der på det foreliggende grundlag ikke kunne bortses fra risikoen for, at T ved ophold i Jordan på grund af karakteren af den forbrydelse, som han var dømt for, ville kunne lide overlast omfattet af UDL § 26, stk. 1, nr. 6, fandt ØL, at der forelå så afgørende hensyn, som talte mod frakendelse af indfødsretten, at frakendelse måtte undlades trods alvoren og grovheden af den begåede kriminalitet, jf. indfødsretslovens § 8 B, stk. 1. Med disse bemærkninger tiltrådte ØL, at T var frifundet for påstanden om frakendelse af indfødsretten og som følge heraf tillige for påstanden om udvisning.

UfR 2010.3061 ØLD: A erhvervede dansk indfødsret i 2001, da han oplyste, at han var født i Australien. Myndighederne fik i 2002 mistanke om, at A svigagtigt overfor myndighederne, M, havde fortiet sin rette identitet som B, statsborger i Indien. I 2006 indledtes efterforskningen, hvorefter ØL udtalte at, efter oplysningerne om den periode, hvor A havde opholdt sig i Danmark, og om hans tilknytning til Danmark, sammenholdt med karakteren af den begåede svig, fandtes der ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at tillægge den af M udviste passivitet en sådan vægt, at denne kunne begrunde, at A ikke skulle frakendes dansk indfødseret (4-2).

UfR 2012.1950 ØLD: A nedlagde påstand om, at B skulle anerkende, at A var dansk statsborger. A var født i Egypten d. 18.05.2005 og A's forældre var gift og egyptiske statsborgere, da A blev født. A's far kom til Danmark i 1994 og blev fra september 2005 dansk statsborger. A kom sammen med sin mor til Danmark i 2006/2007, hvor A blev registeret som dansk statsborger. Efter den dagældende indfødsretslov §§ 1 og 2 opfyldte A ikke ved indrejsen betingelserne for at erhverve dansk indfødsret, idet hverken A's far eller mor ved hans fødsel var danske statsborgere, eller idet A's forældre havde indgået ægteskab 2 år forud for A blev født. A havde heller ikke opnået dansk statsborgerskab i medfør af indfødsretslovens § 6, idet A ikke havde bopæl på tidspunktet, hvor A's far erhvervede dansk statsborgerskab. På denne baggrund fandt Københavns Byret, at A ikke opfyldte betingelserne i indfødsretsloven om at erhverve dansk indfødsret, hvorfor A derfor ikke på noget tidspunkt havde været dansk statsborger. Da myndighederne ikke kunne dispensere fra betingelser i indfødsretsloven, lagde BR til grund, at A var fejlregistreret som værende dansk statsborger af Esbjerg Kommune. BR fandt derfor, at A aldrig havde været dansk statsborger, og han var derfor ikke var frataget dansk statsborgerskab. ØL stadfæstede.

UfR 2013.3328 HD: Indfødsretskontoret, I, havde meddelt A afslag på dansk statsborgerskab, da han ikke opfyldte krav om dokumentation for danskkundskaber. Ministeriet, M, forelagde ikke sagen for Folketingets Indfødsretsudvalg, F, med henblik på dispensation fra kravet, da M fandt, at A led af posttraumatisk stress syndrom, depression samt demens i lettere grad. A anlagde herefter sag mod M. I ØL blev sagen afvist fra behandling ved domstolene, og for HR drejede sagen sig om, hvorvidt afvisningen var sket med rette. HR fastslog, at en ansøger, der ikke var medtaget i en lov om indfødsret, ved domstolene kunne få prøvet, om folkeretlige forpligtelser var krænket, og om ansøgeren i den anledning havde krav på erstatning eller godtgørelse. En sådan domstolsprøvelse var ikke i strid med regeringens eller Folketingets kompetence efter GRL § 21 og GRL § 41, stk. 1, vedr. lovforslags fremsættelse eller GRL § 44, stk. 1, om meddelelse af indfødsret ved lov. Disse bestemmelser udelukkede derimod f.eks. domstolsprøvelse af påstande om, at ansøgeren skulle medtages i et lovforslag om indfødsret eller skulle meddeles indfødsret ved lov. Herefter fastslog HR, at A ved domstolene kunne få prøvet andet led i sin principale påstand om betaling af 25.000 kr. med rente fra M, da denne påstand afspejlede A's grundlæggende synspunkt om, at M ved behandlingen af hans ansøgning om indfødsret havde udsat ham for usaglig forskelsbehandling i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Denne del af A's påstande blev derfor hjemvist til realitetsbehandling ved ØL, hvorimod HR afviste de øvrige dele af påstandene. Dommen var en ændring af ØL's dom.

UfR 2017.694 HD: T blev frakendt dansk indfødsret, da han forsætligt havde afgivet urigtige oplysninger om sin nationalitet.

Det var ubestridt, at T havde udvist svigagtigt forhold, fordi han – både da han kom til Danmark i 1991 og fik asyl, og da han i 1998 søgte om dansk indfødsret – afgav urigtige oplysninger, idet han angav at være irakisk statsborger, selv om han var syrisk statsborger. Det var også ubestridt, at han handlede forsætligt, og at svigen var bestemmende for, at han fik asyl og siden dansk indfødsret. Efter en afvejning af på den ene side forholdets grovhed og på den anden side, hvor indgribende betydning en frakendelse ville have for T, fastslog HR, at proportionalitetsvurderingen ikke førte til, at hovedreglen om frakendelse af indfødsretten pga. svig skulle fraviges. HR vurderede i den forbindelse, at det ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, at indfødsretslovens bestemmelse om frakendelse pga. svig var tillagt tilbagevirkende kraft. ØL var nået til det samme resultat.

UfR 2017.2469 HD: Afslag på indfødsret og afslag på dispensation fra sprogkravet var ikke forskelsbehandling pga. handicap.

A, B og C havde ansøgt om dansk indfødsret og havde anmodet om, at der blev dispenseret fra kravet om danskkundskaber i de dagældende indfødsretscirkulærer, idet de gjorde gældende at lide af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), som medførte, at det ikke var muligt for dem at lære dansk på det krævede niveau. Udlændinge- og Integrationsministeriets indfødsretskontor og Folketingets Indfødsretsudvalg havde truffet afgørelse om, at A, B og C ikke kunne få dansk indfødsret, idet de ikke opfyldte kravet om danskkundskaber mv. Hovedspørgsmålet i sagen var, om A, B og C herved havde været udsat for forskelsbehandling pga. handicap i strid med Danmarks folkeretlige forpligtelser. HR fastslog, at hverken A eller B havde godtgjort, at de på afgørelsestidspunkterne som følge af PTSD eller andre lidelser var ude af stand til eller havde rimelig udsigt til at opfylde sprogkravet. C havde godtgjort, at han på afgørelsestidspunkterne led af en langvarig funktionsnedsættelse begrundet i en psykisk lidelse. Han havde imidlertid ikke godtgjort, at han på afgørelsestidspunkterne ikke var i stand til eller havde rimelig udsigt til at opfylde sprogkravet. Hverken A, B eller C havde derfor været udsat for forskelsbehandling pga. handicap. HR fastslog desuden, at begrundelserne for afslagene ikke var i strid med begrundelseskravet i statsborgerretskonventionen. ØL var nået til samme resultat.

UfR 2018.769 HD: Syrienskriger straffet med fængsel i 6 år, frakendt dansk indfødsret og udvist med ind­rejseforbud for bestandig

T havde to gange, dels i 2013, dels i 2015, ladet sig hverve som ”kæmper” til terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien. Han havde desuden forsøgt at støtte organisationen økonomisk, og han havde offentligt billiget en terrorhandling begået i Danmark. Sagen angik strafudmålingen samt spørgsmålene om frakendelse af dansk indfødsret og udvisning. HR fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at forhøje straffen på fængsel i 6 år. T havde dobbelt statsborgerskab, og efter en konkret proportionalitetsvurdering blev han frakendt dansk indfødsret og udvist. ØL var nået til samme resultat.

UfR 2018.3230 HD: Statsløse palæstinensere, som oprindeligt havde modtaget et afslag på dansk statsborgerskab i strid med Danmarks internationale forpligtelser, havde ikke ret til yderligere godtgørelse.

Sagen angik, om 17 tidligere statsløse palæstinensere havde krav på godtgørelse og erstatning for følger af forsinket erhvervelse af dansk indfødsret. For så vidt angik 10 af appellanterne, fandt HR, at ansøgningerne om dansk indfødsret var blevet behandlet i overensstemmelse med de internationale regler for statsløse, og der var herefter ikke grundlag for at tilkende dem godtgørelse. For så vidt angik 6 af appellanterne, havde Udlændinge- og Integrationsministeriet, M, anerkendt, at de kunne have fået dansk indfødsret tidligere end sket, hvis deres ansøgninger var blevet behandlet i overensstemmelse med de internationale regler for statsløse. M havde på den baggrund anerkendt, at der var grundlag for at yde de pågældende godtgørelse for den indtrådte forsinkelse, og at godtgørelsen passende kunne fastsættes til 10.000 kr. HR fandt, at der ikke var grundlag for at tilkende de pågældende yderligere beløb. For så vidt angik den sidste appellant, havde M anført, at kravet var forældet, idet retssagen først blev anlagt mere end 3 år efter, at appellanten uretmæssigt havde fået afslag, og idet der ikke var grundlag for suspension af forældelsesfristen. HR fandt, at appellanten havde været i en retsvildfarelse, og at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at retsvildfarelsen undtagelsesvis kunne begrunde suspension af forældelsen. M blev frifundet for påstandene om erstatning for økonomisk tab.

UfR 2019.736 HD (UfR 2018.2523 ØLD): T, der blev dømt for at have ladet sig hverve som kæmper til Islamisk Stat, blev straffet med fængsel i 4 år og frakendt dansk indfødsret og udvist med indrejseforbud for bestandig.

T var tiltalt for overtrædelse af STRFL § 114 c, stk. 3 og § 114 d, stk. 3, idet han lod sig hverve og træne til at begå terrorhandlinger for terrororganisationen Islamisk Stat, ved at indrejse i Syrien d. 09.09.2013 og de næste seks måneder at modtage træning i våbenbrug og deltage i kamphandlinger. T blev født på Færøerne af en færøsk mor, havde dobbelt dansk/tunesisk statsborgerskab, havde haft hele sin opvækst i Danmark, talte dansk og var gift med en dansk kvinde. Parret boede sammen med deres 8-årige søn. Retten på Frederiksberg fandt T skyldig i overensstemmelse med tiltalen, bortset fra at det ikke var bevist, at T havde deltaget i kamphandlinger. T blev idømt 4 års fængsel under henvisning til den dagældende strafferamme på 6 års fængsel. Efter en samlet vurdering var der ikke grundlag for at fratage T sin danske indfødsret efter indfødsretslovens § 8 B, stk. 1, bl.a. under hensyntagen til T’s families meget langvarige og stærke tilknytning til Danmark. Som følge deraf blev T ikke udvist. ØL afgjorde spørgsmålet om straffens længde ud fra UfR 2018.769 HD. Der var ikke omstændigheder, der kunne fravige udgangspunktet om 4 års fængsel for overtrædelse af STRFL § 114 c, stk. 3 . Idet T var idømt fængsel i 2 år eller derover, skulle der som udgangspunkt ske fratagelse af den danske indfødsret, medmindre dette ville være uproportionalt. Flertallet fandt efter en samlet afvejning, at frakendelse af T’s danske indfødsret samt udvisning med indrejseforbud for bestandig ville være uproportionalt. (4-2) ØL stadfæstede dermed BR’s dom. For HR angik sagen spørgsmålet om frakendelse af dansk indfødsret og om udvisning. HR fandt efter en konkret proportionalitetsvurdering, at hverken frakendelse af dansk indfødsret eller udvisning med indrejseforbud udgjorde et uproportionalt indgreb i forhold til T. HR lagde især vægt på alvoren og karakteren af den begåede kriminalitet, og fandt, at hensynet til T’s familieliv og privatliv i Danmark ikke talte afgørende imod frakendelse af dansk indfødsret og udvisning.

UfR 2019.1678 HD: Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse om fortabelse af dansk indfødsret.

Sagen angik prøvelse af Udlændinge- og Integrationsministeriets, M’s, afgørelse om, at A – der var født i udlandet og ikke havde boet i Danmark – fortabte sin danske indfødsret, da han fyldte 22 år, og at det ikke var muligt at tillade indfødsretten bevaret, da hans ansøgning blev indgivet, efter han var fyldt 22 år. HR fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte M’s afgørelse om, at A ved det fyldte 22. år fortabte sin danske indfødsret. Efter oplysningerne i sagen var en sådan uklarhed vedr. A’s og hans mors henvendelse på den danske ambassade i udlandet ultimo 2011, at der ikke var grundlag for at fastslå, at ambassaden ikke i fornødent omfang havde iagttaget sin vejledningspligt over for A. M havde med rette ikke anvendt indfødsretslovens dispensationsbestemmelse vedr. bevarelse af dansk indfødsret. M’s afgørelse kunne under alle omstændigheder ikke anses for at være i strid med EU-retten, hvis den foreliggende situation måtte være omfattet heraf.

UfR 2020.1753 VLD: U, der blev nægtet statsborgerskab, da han modtog ledighedsydelse og ikke var selvforsørgende, blev indirekte forskelsbehandlet pga. handicap, da en ledig person uden handicap på dagpenge ville kunne anses som selvforsørgende

Handicappet tyrkisk statsborger, U, blev ansat i fleksjob i 2014, efter han havde været på førtidspension siden 2008. I 2015 ophørte U’s ansættelse, og U modtog ledighedsydelse. Da U ikke var selvforsørgende, fik han meddelelse af Udlændinge- og Integrationsministeriet, M, om at han ikke kunne få dansk statsborgerskab. U måtte bl.a. ikke have fået hjælp efter aktivloven i det seneste år forud for tildelingen af statsborgerskab, jf. dagældende cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 06.06.2013 om naturalisation § 23, stk. 1. U påstod, at kravet udgjorde en usaglig forskelsbehandling pga. U’s handicap og i strid med internationale forpligtelser. Retten i Aarhus fandt, at U efterfølgende kom i fleksjob igen. U befandt sig i en situation, som var sammenlignelig med den situation, som lønmodtagere uden handicap befandt sig i, når de pågældende midlertidigt blev arbejdsløse og i den forbindelse modtog ledighedsydelser. U var ikke anderledes stillet end disse personer, og han blev derfor ikke udsat for forskelsbehandling pga. handicap. M blev frifundet. VL fandt, at U på baggrund af sit handicap alene var i stand til at arbejde i et fleksjob, og U var dermed i tilfælde af uforskyldt ledighed ikke berettiget til at opnå dagpenge. I modsætning hertil ville en person uden handicap, der var i arbejde, have været berettiget til at modtage dagpenge ved uforskyldt arbejdsløshed, såfremt personen var medlem af en a-kasse. Den dagældende cirkulæreskrivelses § 23 ville i den situation ikke være til hinder for opnåelse af dansk statsborgerskab, idet dagpenge i modsætning til ledighedsydelse ikke var forsørgelse efter aktivloven. U blev derfor indirekte forskelsbehandlet som følge af sit handicap ift. personer uden handicap i relation til forsørgelseskravet efter cirkulærets § 23, stk. 1. U havde herefter krav på 10.000 kr. i godtgørelse, jf. EAL § 26.

UfR 2023.34 HD (ØLD afsagt d. 11.04.2022): Afgørelse om fratagelse af dansk statsborgerskab var gyldig, da afgørelsen ikke var uproportional eller i strid med folkeretten, fordi A frivilligt var taget til Syrien og havde gjort sig skyldig i overtrædelse af STRFL § 114 e

A indrejste frivilligt i Syrien sammen med sin senere afdøde ægtefælle, Æ, for at tilslutte sig Islamisk Stat, IS. Æ deltog i kamphandlinger, indtil han blev dræbt. Efter Æ’s død blev A gift med en afghansk IS-kriger, med hvem hun fik to børn. Udlændinge- og Integrationsministeriet, M, traf efterfølgende afgørelse om at fratage A hendes danske statsborgerskab.
    HR fandt, at der ikke var begået sagsbehandlingsfejl ifm. afgørelsen. A havde marokkansk statsborgerskab og ville ikke blive statsløs som følge af fratagelsen af hendes danske statsborgerskab. A’s handlinger var omfattet af STRFL § 114 e, idet hun havde bidraget til at opretholde og konsolidere IS’ position. Det var en betingelse efter forarbejderne til indfødsretsloven, at fratagelse af dansk statsborgerskab ikke udgjorde et uproportionalt indgreb. A havde ikke en væsentlig tilknytning til Marokko. Hun var dog ikke helt uden tilknytning til landet. A havde haft en stærk tilknytning til Danmark forud for udrejsen. På udrejsetidspunktet havde hun dog frivilligt truffet en beslutning om at lægge sit liv i Danmark bag sig for at leve i IS’ kalifat. Hun havde derfor ikke længere en stærk tilknytning til Danmark. M’s afgørelse var ikke vilkårlig eller i strid med EMRK art. 8, og konsekvenserne for A og hendes nærmeste familie kunne ikke føre til, at hun ikke kunne fratages dansk indfødsret. M’s afgørelse var ikke i strid med EU-retten, herunder artikel 7 og 24, stk. 2, i EU’s charter om grundlæggende rettigheder, eller grundloven. ØL var kommet til samme resultat.

UfR 2023.1896 HD (HD afsagt d.08.02.2023, ØLD afsagt d. 08.06.2022, BRD afsagt d. 06.01.2022): T blev idømt 6 måneders fængsel og udvisning med indrejseforbud i 6 år samt frakendelse af sin danske indfødsret, da han havde erhvervet indfødsretten og opholdstilladelse gennem svig og dokumentfalsk

T var født og opvokset i Guinea. Han havde som ung i Frankrig anskaffet sig en falsk fødselsattest og havde efter indrejse i Danmark anvendt oplysningerne i sin ansøgning om opholdstilladelse og statsborgerskab. T blev frakendt dansk indfødsret af ØL, idet det fandtes bevist, at han havde udvist forsætligt svigagtigt forhold ved erhvervelsen. T var endvidere skyldig i socialt bedrageri, dokumentfalsk, personelt falsk og ophold i Danmark uden fornøden tilladelse efter UDL § 59, stk. 2. ØL udviste ham af Danmark med indrejseforbud for bestandig.
    HR fandt, at T havde handlet med forsæt, og at det udviste svigagtige forhold havde været bestemmende for hans erhvervelse af dansk indfødsret. Der skulle ske frakendelse af indfødsretten, medmindre det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Der blev bl.a. lagt vægt på, at T havde udvist svigagtig adfærd af betydelig grovhed, at han havde beholdt sin tilknytning til Guinea, og at han ingen familie havde i Danmark. Det var derfor ikke uproportionalt at frakende T dansk indfødsret. T blev frifundet for socialt bedrageri og personelt falsk, men fundet skyldig i dokumentfalsk. Et ophold i Danmark, hvor kravet om opholdstilladelse var bortfaldet, fordi den pågældende havde erhvervet sig indfødsret ved svig, og hvor indfødsretten derfor frakendtes, måtte sidestilles med et ophold uden fornøden tilladelse, jf. UDL 59, stk. 2. T var derfor med rette fundet skyldig i ophold uden fornøden tilladelse. T blev straffet med fængsel i 6 mdr. og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

UfR 2023.2647 HD (HD afsagt d. 22.03.2023, ØLD afsagt d. 24.05.2022): Afgørelse om fratagelse af dansk statsborgerskab fra kvinde, der havde tilsluttet sig Islamisk Stat, var i strid med proportionalitetsprincippet i indfødsretslovens § 8 B, stk. 3

A var født i Danmark og havde både dansk og iransk statsborgerskab. I 2015 udrejste hun frivilligt af Danmark og tilsluttede sig Islamisk Stat, IS. A blev gift og fik børn. A havde opholdt sig i et område kontrolleret af IS, indtil hun blev taget til fange i marts 2019. Hun og børnene havde siden opholdt sig i al-Hol-lejren og senere i al-Roj-lejren. Udlændinge- og Integrationsministeriet, M, traf afgørelse om at fratage A hendes danske statsborgerskab.
    ØL fandt, at frakendelsen af dansk indfødsret ikke udgjorde et uproportionalt indgreb. A havde realiseret det objektive gerningsindhold i STRFL § 114, stk. 1. Der var tale om mere alvorlige forhold, hvorefter udgangspunktet var, at A skulle fratages indfødsret. A havde tilknytning til Syrien og frivilligt lagt sit liv i Danmark bag sig.
    HR fandt, at A ikke havde benægtet, at måden, hun havde handlet på ved at rejse til Syrien og tilslutte sig IS som udgangspunkt var så alvorlig, at hun ville kunne blive frataget sit danske statsborgerskab. Hun mente dog, at afgørelsen var i strid med proportionalitetsprincippet. HR udtalte, at det bl.a. fremgik af lovmotiverne, at der ikke burde ske fratagelse af indfødsret, hvis den pågældende ikke havde nogen eller alene en meget ringe tilknytning til et andet land. A havde hverken haft bopæl i Iran eller ophold af længere tid, og havde heller ikke kontakt til slægtninge, ligesom hun ikke talte farsi. M’s afgørelse var ikke i overensstemmelse med det krav om proportionalitet, der gjaldt efter indfødsretslovens § 8 B, stk. 3. M kunne ikke fratage A hendes danske statsborgerskab. Afgørelsen blev ophævet som ugyldig.

UfR 2023.3542 HD (TFA 2023.325 HD, HD afsagt d. 25.05.2023, UfR 2023.462 ØLD TFA 2023.79 ØLD, ØLD afsagt d. 04.01.2022): Barn født af cubansk mor havde ikke erhvervet dansk indfødsret som følge af, at sæddonoren havde dansk statsborgerskab

En cubansl kvinde fødte i 2018 A, der var blevet til ved assisteret reproduktion på en klinik i Danmark med sæd fra en åben sæddonor, der havde dansk statsborgerskab. Sagen drejede sig om fortolkningen af indfødsretslovens § 1, stk. 1, herunder om A ved fødslen havde erhvervet dansk indfødsret som følge af undfangelse ved den assisterede reproduktion. I A’s fødsels- og dåbsattest var alene moderen registreret som forælder.
ØL fandt, at en sæddonor, der ikke kan anses som far til et barn efter BL § 28, heller ikke kan anses som far til barnet efter indfødsretslovens § 1, stk. 1. Da A ikke var stillet anderledes end andre børn, der ikke har en far i retlig forstand, var der heller ikke er grundlag for at fastslå, at Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse og fortolkning af indfødsretsloven var i strid med EMRK art. 14, jf. art. 8, ligesom ministeriets afgørelse ikke stred mod børnekonventionen    
HR fandt, at indfødsretsloven måtte forstås i overensstemmelse med BL’s regler om, hvem der var forældre til et barn i retlig forstand, og at det således beroede på BL’s regler, hvem der måtte anses som far til A. Efter BL’s regler ansås en sæddonor som udgangspunkt ikke som far til et barn, der var blevet til ved assisteret reproduktion med hans sæd, hvis sæden var doneret til bl.a. et vævscenter, der distribuerede sæd. Det var ubestridt, at sæddonoren ikke var far til A i BL’s forstand, og HR fandt, at sæddonoren derfor heller ikke kunne anses som far til A i indfødsretslovens forstand. Afgørelsen var ikke i strid med EMRK art. 8, da afgørelsen ikke havde umiddelbare, negative konsekvenser for A. Afgørelsen var heller ikke i strid med EMRK art. 14, da A var stillet på samme måde som andre børn født i Danmark, der ikke havde en retlig forælder med dansk statsborgerskab, og da der var en objektiv og rimelig begrundelse for, at et barns erhvervelse af dansk indfødsret beroede på, om barnet havde en retlig forælder med dansk statsborgerskab. ØL var nået til samme resultat.

UfR 2023.5668 VLD: A blev frakendt sin danske indfødsret, da A havde oplyst ikke at have begået kriminelle forhold, og A efterfølgende blev idømt 3 års fængsel for forhold begået forud for ansøgningstidspunktet

A skulle ifm. ansøgning om dansk indfødsret udfylde et skema og herunder svare på, om A havde begået kriminelle forhold. A svarede nej hertil, og han blev i 2015 meddelt dansk indfødsret. A blev i 2017 idømt 3 års fængsel for fire forhold begået fra 2006 til 2016. Spørgsmålet var, om A ved besvarelsen af ansøgningsskemaet havde udvist svigagtigt forhold ved forsætligt at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller ved at have fortiet relevante oplysninger, jf. indfødsretslovens § 8 A.
    Retten i Viborg fandt, at A’s fortielser af de begåede strafbare forhold havde været bestemmende for erhvervelsen af dansk indfødsret. A havde erhvervet indfødsretten ved svig og blev frakendt denne, jf. indfødsretslovens § 8 A.
    VL fandt, at A havde handlet med forsæt, og betingelserne for at frakende A indfødsretten var som udgangspunkt opfyldt. Det skulle imidlertid vurderes, om frakendelse ville være i strid med EMRK art. 8. A var født i Irak, men havde siden 2000 opholdt sig i Danmark. Han var ugift, og hans eneste familie i Danmark var en niece. Han havde en søn, men forbindelsen til ham var afbrudt. Han havde tidligere opholdt sig længere tid i Irak og havde også været i Irak efter BR’s dom. A havde siden 2008-2009 modtaget pension, og han havde ikke haft arbejde, mens han havde opholdt sig i Danmark. Frakendelse af indfødsretten fandtes herefter ikke at være i strid med EMRK. VL stadfæstede.

UfR 2024.1273 ØLK: Afgørelse om fratagelse af dansk statsborgerskab kunne undtagelsesvist indbringes for domstolene, selvom fristen på 4 uger var overskredet, jf. indfødsretslovens § 8 F, stk. 1, 1. pkt., idet afgørelsen var særligt indgribende

Udlændinge- og Integrationsministeriet, M, traf d. 14.04.2021 afgørelse om fratagelse af A’s danske statsborgerskab, jf. indfødsretslovens § 8 B, stk. 3. Afgørelsen blev samme dag sendt til A’s e-Boks. A var tilsluttet Digital Post, selvom han ikke længere havde bopæl i Danmark. A indstævnte beslutningen d. 25.02.2022, hvilket var efter fristen på 4 uger, jf. indfødsretslovens § 8 F, stk. 1, 1. pkt.
    KBR fandt, at A havde haft mulighed for at skaffe sig et nyt nøglekort, og at han herefter selv havde bragt sig i en situation, hvor det ikke var muligt for ham at tilgå sin e-Boks. Der forelå derfor ikke sådanne undskyldelige omstændigheder, at det undtagelsesvist kunne tillades A at indbringe afgørelsen for KBR. Bestemmelser om oprejsningsbevilling kunne ikke anvendes analogt. Sagen blev afvist.
    ØL fandt, at det måtte lægges til grund, at A ikke vidste, at der verserede en sag om fratagelse af hans danske indfødsret. ØL fandt det derfor betænkeligt at anse A for at have bragt sig i en situation, hvor det ikke var muligt for ham at tilgå sin e-Boks eller læse Statstidende. Henset hertil, og at afgørelsen var særligt indgribende, da A var født og opvokset i Danmark og kun havde en begrænset tilknytning til Pakistan, kunne A tillades at indbringe sagen for retten. KBR’s dom blev ophævet og hjemvist til realitetsbehandling. (2-1)

Advokat Jørgen U. Grønborg