Du søger i:

Du kan også søge i en eller flere kategorier:

Som standard søges med den præcise sætning f. eks. Fuldstændigt særeje, men ønsker du at søge med flere enkelte ord, f. eks. Særeje Gæld skal søgningen med præcis sætning slås fra:Fandt 383 sider

1.  Uskiftet bo (114 hits)
M havde derfor fortsat ret til at sidde i uskiftet bo.... Boet kunne derfor ikke udleveres uskiftet bo, jf. AL § 19, stk. 1.... Skifteværgen for M anmodede om at få boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... Proklama er obligatorisk ved uskiftet bo og ved ægtefælleudlæg, jf. § 81, stk. 2 e.c.... A ville ikke samtykke i uskiftet bo, og hun blev udskiftet med 1/12 af fællesbo, hvorefter H sad i uskiftet bo med B.... 

2.  Uskiftet bo og skat (28 hits)
Uskiftet bo og skat 1) Afdødes indkomst i mellemperioden 5) Uskiftet bo... Samtlige kreditorer gik med til en akkord på 2%, hvorefter H fik boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... TfS 1993.259 VLD (TfS 1989.321 LSR): Arkitekt Brok-Kristensen døde i 1975 og H sad i uskiftet bo.... H begærede d. 11.10.1947 med samtykke fra M's adoptivdatter boet udleveret til uskiftet bo.... Reglerne om beskatning ved uskiftet bo gælder derimod ikke, hvis der før en overtagelse til uskiftet bo er skiftet med en eller flere livsarvinger efter førstafdøde, jf.... 

3.  Uskiftet bo - Omstødelse af gaver (56 hits)
TFA 2006.208 ØLD: H døde i 2003 efter af have siddet i uskiftet bo siden 1992.... TFA 2007.384 ØLD: M døde d. 15.02.2002 og H hensad i uskiftet bo med M's to særbørn.... TFA 2013.207 ØLD: M døde i 2003, og H hensad i uskiftet bo med de fire fællesbørn A, B, C og D.... M døde i 2003, og H hensad i uskiftet bo med de fire fællesbørn A, B, C og D.... H sad i uskiftet bo fra 2008 til sin død i 2014.... 

4.  Ophør af det uskiftede bo (33 hits)
TFA 2004.193 VLK: M var død d. 20.11.2001, og H sad i uskiftet bo.... TFA 2011.437 ØLK: M døde i nov. 2006 og H sad i uskiftet bo med samtykke fra særbørnene A og B.... H sad i uskiftet bo efter M, der døde i juni 2016. H anmodede i juni 2017 skifteretten om ægtefælleudlæg.... Misbrug ikke statueret: UfR 1995.232 ØLK: H sad i uskiftet bo med sine 4 sønner.... Nyt 1986.85 Hans Engberg i FM 1987.6-7: Mere om ophør af uskiftet bo.... 

5.  Uskiftet bo - nyt ægteskab (16 hits)
Jørgen Trolle i JUR 1976.105: Uskiftet bo trods nyt ægteskab. V.... Dan Jensen i JUR 1976.106-11: Mere om uskiftet bo trods nyt ægteskab Jørgen Nørgaard i JUR 1976.375-381: Mere om uskiftet bo trods nyt ægteskab... TFA 2011.223 VLD: H døde i 1992, og M sad i uskiftet bo med 4 fællesbørn.... særbørn forhåndssamtykke til, at længstlevende kunne sidde i uskiftet bo.... TFA 2007.202/2 VLK: M sad i uskiftet bo med sønnen S.... 

6.  Afkald på ventende arv (13 hits)
UfR 1988.897 HD: H sad i uskiftet boet med sønnen P og datteren Y.... Nyt 1996. 77): H, som siden 1959 havde siddet i uskiftet bo med fællesbørnene S og D, skiftede i 1967 boet efter M.... a: Betydning for uskiftet bo.... UfR 1993.799/2 ØLD (FM 1993.147/2): M var død i 1989, og H sad i uskiftet bo med fællesbørnene D og S.... TFA 1999.207 VLK (FM 1999.69/3 VLK): Tre fællesbørn gav arveafkald mod vederlag over for H, der sad i uskiftet bo.... 

7.  Fordele og ulemper ved uskiftet bo (8 hits)
Fordele og ulemper ved uskiftet bo 1) Fordele i forhold til et skifte 3) Fordele i forhold til ægtefælleudlæg... et skifte 4) Ulemper i forhold til ægtefælleudlæg og skifte Svend Danielsen i UfR 1979 B.265-274: Uskiftet... Fordelen ved uskiftet bo er i disse tilfælde relativt lille.... Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo til sin død, vil der være 2 bundfradrag i relation til boafgiften, medens der kun vil være 1 bundfradrag,... Det samme må gælde forhåndssamtykke til uskiftet bo, jf.... 

8.  Fortolkning af testamenter (22 hits)
UfR 1986.360 VLD: M hensad fra 1961 i uskiftet bo med fællesbarnet S.... M's særbørn havde ved påtegning på testamentet tiltrådt, at H kunne sidde i uskiftet bo. M døde i 1992 og H sad i uskiftet bo til sin død i 1997.... M døde i 1987, og H sad i uskiftet bo.... H havde ikke før eller under mødet anmodet om udlevering til uskiftet bo eller anmodet M's to særbørn om samtykke hertil.... Såfremt H sad i uskiftet bo ved din død, skulle de 4 børn hver arve 1/4. H ønskede at skifte straks efter M's død i 2011.... 

9.  Oversigt over bobehandlingsformer (7 hits)
1.254 2,0 Udleveret til hensidden i uskiftet... Andelen af uskiftet bo er ligeledes faldet fra 26-27% i 70'erne til nu ca. 21%. Andelen af privat skifte har ligget stabilt mellem 37-41%.... Uskiftet bo, jf. kap. 14 II. Egentligt skifte A. Solvente boer 1.... Uskiftet bo 13.149 22,3% 13.482... Uskiftet bo 12.175 21,7% 12.111... 

10.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1998 (18 hits)
H var død i 1991 og M sad i uskiftet bo med 3 fællesbørn.... M var død i 1943 og H sad i uskiftet bo til sin død i 1988. H havde desuden et fuldstændigt særeje.... M anmodede d. 20.10.1997 om at få boet udleveret til hensidden i uskiftet bo. H's bodel udgjorde ca. 90.000 kr.... TFA 1998.236 VLD: Gaver til samleverske ydet af enkemand i uskiftet bo omstødt efter AL § 22. 75-årig enkemand M, der efter H's død i 1991 sad i uskiftet... FM 1998.117 ØLK: Ikke bevis for misbrug af rådigheden over et uskiftet bo, jf. AL § 20.... 

11.  Udkast til ny arvelov i betænkning nr. 1473/2006 (24 hits)
Kapitel 4 Uskiftet bo § 17.... Efterlader den førstafdøde ægtefælle sig særlivsarvinger, kan boet kun udleveres til uskiftet bo med samtykke fra dem. Stk. 2.... Anmodning om et bos udlevering til uskiftet bo fremsættes af ægtefællen eller af dennes værge eller skifteværge. Stk. 2.... Hvis arveladerens ægtefælle er i uskiftet bo, kan afkald dog gives over for denne. Stk. 3.... Stk. 1-4 gælder også for forskud, som ydes af en ægtefælle i uskiftet bo. § 50.... 

12.  Ægtefælleudlæg (26 hits)
Dette af uransagelige grunde i modsætning til udlevering til hensidden i uskiftet bo.... I 1974 fik H udleveret boet til hensidden i uskiftet bo.... Længstlevende beskattes som ved hensidden i uskiftet bo.... Fordele i forhold til uskiftet bo.... Ulemper i forhold til uskiftet bo.... 

13.  Dødsboskiftet - Retsmidler mod trufne afgørelser (54 hits)
boet til uskiftet bo i juni 2009.... H, der sad i uskiftet bo, gjorde gældende, at skifteretten havde tilsidesat sin vejledningspligt om de skattemæssige konsekvenser af uskiftet bo i et tilfælde, hvor boet... H anmodede om at få boet udleveret til uskiftet bo, og skifteværgen tiltrådte telefonisk over for skifteretten denne anmodning, hvorefter skifteretten udleverede boet til uskiftet bo i juni... I august 2009 trak skifteværgen sit samtykke til uskiftet bo tilbage og anmodede om, at udleveringen til uskiftet bo blev omgjort og boet udleveret til bobestyrerbehandling.... H, der sad i uskiftet bo, gjorde gældende, at skifteretten havde tilsidesat sin vejledningspligt om de skattemæssige konsekvenser af uskiftet bo i et tilfælde, hvor boet ejede en landbrugsejendom... 

14.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2007 (22 hits)
pkt. er ændret ved § 1 i lov nr. 348 af 18.04.2007 (Ændrede beskatningsregler for uskiftet bo m.v.)... To af H's særbørn, A og B, tilbagekaldte et par måneder før H's død deres samtykke til, at M kunne sidde i uskiftet bo.... M døde i oktober 1986 og H, som sad i uskiftet bo, døde i november 2006. D og dennes to børn begærede båndlæggelsen tilsidesat.... TFA 2007.384 ØLD: Gaver fra enke i uskiftet bo omstødt i medfør af AL § 22.... Sagen angik fastlæggelse af mellemperioden i forbindelse med uskiftet bo og bagud forskudt regnskabsår, jf. KSL §§ 92 og 93.... 

15.  Praksis vedr. dødsboskifteloven (197 hits)
M var død d. 20.11.2001, og H sad i uskiftet bo.... Bo var d. 18.11.1998 udleveret til uskiftet bo.... A havde siddet i uskiftet bo til sin død.... Afdøde A havde siddet i uskiftet bo.... Bo var d. 18.11.1998 udleveret til uskiftet bo.... 

16.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2008 (21 hits)
H sad i uskiftet bo med to fællesbørn. Den ene søn døde, og enken B sad i uskiftet bo.... A fik etableret en ordning med et særbarn, hvorefter boet kunne udleveres til D's enke som uskiftet bo.... UfR 2008.654 HD: Gaver fra uskiftet bo resulterede i skævdeling på 10 mio. kr.... TFA 2008.132 ØLD: Gave fra enke i uskiftet bo ikke omstødt, da modtager med føje troede, at ejendommen var givers særeje. 90-årig H, der sad i uskiftet bo... M var død og H overvejede at sidde i uskiftet bo. M havde siden 1991 boet i et parcelhus, som H ikke havde beboet.... 

17.  Uden titel (6 hits)
Uskiftet bo Den længstlevende af jer har mulighed for at sidde i ”uskiftet bo” med delingsformuen, hvis I har fælles børn.... Hvis afdøde har særbørn, skal de samtykke til at den længstlevende sidder i uskiftet bo. Hvordan deles formuen ved separation og skilsmisse?... Hvordan deles formuen, når en ægtefælle dør Hvis hele formuen er særeje, er der ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo.... Hvis den afdøde ægtefælle havde både delingsformue og særeje, er det ikke muligt at sid- de i uskiftet bo med den del af formuen, der er særeje.... Uskiftet bo betyder, at formuen ikke deles ved førstafdødes død. Den længstlevende ægtefælle kan derfor råde over hele formuen, men må ikke misbruge formuen.... 

18.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 1997 (11 hits)
M, der sad i uskiftet bo, havde i 1993 oprettet kodicil, hvorefter gæld, som "mine livsarvinger" måtte have, skal bortfalde ved min død.... Enkemand M, der sad i uskiftet bo, begærede boet skiftet med fællesbarnet B. Skifteretten bistod med udfyldelsen af en boopgørelse på blanket.... M døde i 1975 og H sad i uskiftet bo med de to sønner A og B til hun døde i 1991.... FM 1997.64 (1) ØLK: Ophævelse af skifterettens beslutning om skifte af uskiftet bo.... H, der var blevet tiltagende senil og blind, havde siden 1994 siddet i uskiftet bo med et fællesbarn.... 

19.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2009 (11 hits)
M døde i aug. 2003, og H, der var 86 år, sad herefter i uskiftet bo med 5 fællesbørn.... M var død i 1974 og H sad i uskiftet bo med 4 fællesbørn.... TFA 2009.593/2 ØLD: Der skulle beregnes arv til efterlevende ægtefælle ved successivt skifte af uskiftet bo.... A ville ikke samtykke i uskiftet bo, og hun blev udskiftet med 1/12 af fællesbo, hvorefter H sad i uskiftet bo med B.... TFA 2009.129 VLD: Uskiftet bo efter H1 skulle deles, forinden der sket deling af fællesbo med H2. M var død d. 13.10.2004.... 

20.  Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 1999 (20 hits)
H, der sad i uskiftet bo, begærede d. 12.02.1999 boet skiftet, da hun ville indgå nyt ægteskab.... AL § 22, ydet af enke, der sad i uskiftet bo, og som var død i 1998. B påstod sagen afvist.... Bo var d. 18.11.1998 udleveret til uskiftet bo.... Skifteretten i Nakskov havde d. 05.01.1999 bestemt, at et uskiftet bo skulle skiftes på grund af misbrug.... Livsarvingerne havde ikke samtykket i, at boet på ny udleveres til uskiftet bo.... 

21.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2005 (19 hits)
TFA 2005.481 VLD: Gaver var godkendt af enke i uskiftet bo. H, der sad i uskiftet bo med fællesbørnene A og B, døde i 2002.... TFA 2005.441 ØLK: Enke havde pligt til at skifte uskiftet bo.... Advokaten havde bistået H med gaveoverdragelse af fast ejendom, medens H sad i uskiftet bo.... S havde rejst krav om at H skiftede uskiftet bo i medfør af AL § 20.... Afdøde H havde siddet i uskiftet bo med fællesbarnet B og 4 særbørn.... 

22.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2001 (17 hits)
Det var uigenkaldeligt, så længe hun sad i uskiftet bo, og omstødtes ved tidligere skifte end ved død.... M døde i 1985, hvorefter H sad i uskiftet bo.... M efterlod sig to børn samt enken H, som d. 10.08.2000 fik boet udleveret til uskiftet bo.... M var død d. 22.05.1992, og H, der var født i 1920, sad i uskiftet bo med fællesbørnene S og D.... FM 2001.123 VLK: Ikke godtgjort, at der forelå misbrug af uskiftet bo Særbarn kræve i medfør af AL § 20 uskiftet bo skiftet som følge af... 

23.  Skifterettens vejledningspligt i dødsboer (8 hits)
I 1974 fik H udleveret boet til hensidden i uskiftet bo. I 1988 begærede H udleveringen omgjort og udleveret i medfør af SKL § 57, jfr. 62 b, stk. 2.... Enken fik udbetalt kr. 600.000 i livsforsikringssummer, og efter at arveafgiften heraf var betalt, begærede enken boet genoptaget og udlagt til hensidden i uskiftet... Efter at skiftet var afsluttet, ønskede M skiftet annulleret, således at han på ny kunne sidde i uskiftet bo med sin datter, idet han nu havde opdaget, at det frivillige... Kendelse afsagt af retten i Århus d. 17.04.1998: H havde i det første møde i skifteretten d. 20.05.1996 med en § 17a-fuldmægtig fået boet efter M udleveret til hensidden i uskiftet... H, der sad i uskiftet bo, gjorde gældende, at skifteretten havde tilsidesat sin vejledningspligt om de skattemæssige konsekvenser af uskiftet bo i et tilfælde, hvor boet... 

24.  Hvornår skal boet behandles ved bobestyrer? (10 hits)
Ægtefællens ret til at forlange uskiftet bo eller udlæg efter kap. 13 berøres ikke af bestemmelsen.... I 2000 afgik M ved døden, og H sad i uskiftet bo. Ved kodicil i 2009 tilbagekaldte H blandt andet kodicillen fra 1997.... Det var uigenkaldeligt, så længe hun sad i uskiftet bo, og omstødtes ved tidligere skifte end ved død.... TFA 2006.482 ØLK: Efter H's død i 2004 sad M i uskiftet bo med fællesbarnet S. M skød i marts 2006 først S og derefter sig selv.... Testamentet indeholdt en tilsvarende bestemmelse om uskiftet bo for M med C, hvis H døde først.... 

25.  Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov (20 hits)
M dør i 2005, og H sidder i uskiftet bo til hun dør i 2008.... Skifteretten kan - som noget nyt - tillade, at boet udleveres til uskiftet bo, hvis en insolvens efter stk. 1 efter boets forhold må anses for ubetydelig, jf.... Se også bekg. nr. 1554 af 18.12.2007 om formueoversigten i uskiftet bo.... Det vil herefter ikke være muligt at lade et uskiftet bo indgå som bodel eller særeje i et nyt ægteskab.... Personer, der sidder i uskiftet bo, kan ikke oprette udvidet samlevertestamente.... 

26.  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i lovforslag L100 af 06.12.2006 til ny arvelov (13 hits)
Ægtefællens arveret Tvangsarveretten Svogerskabsarv Uskiftet bo... Uskiftet bo Der sker i § 19 en præcisering og skærpelse af kravet til den længstlevende ægtefælles solvens.... Skifteretten kan - som noget nyt - tillade, at boet udleveres til uskiftet bo, hvis en insolvens efter stk. 1 efter boets forhold må anses for ubetydelig, jf.... Det vil herefter ikke være muligt at lade et uskiftet bo indgå som bodel eller særeje i et nyt ægteskab.... Personer, der sidder i uskiftet bo, kan ikke oprette udvidet samlevertestamente.... 

27.  Solvente bobestyrerboer (13 hits)
Det samme gælder, hvor boet udleveres til uskiftet bo eller efter 160.000 kr.'s reglen til en efterlevende ægtefælle.... Påbegyndelse af et skifte ved bobestyrer kan ikke i sig selv tolkes som et afkald på retten til ægtefælleudlæg eller uskiftet bo.... Livsarvingerne havde ikke samtykket i, at boet på ny udleveres til uskiftet bo.... Under disse omstændigheder tiltrådtes det, at H's begæring af 01.07.1998 om udlevering til uskiftet bo, ikke var taget til følge.... anmodning om skifte af uskiftet bo, jf. bem. p. 98.... 

28.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2000 (16 hits)
TFA 2000.277 ØLK: Ikke godtgjort, at der forelå misbrug af uskiftet bo.... TFA 2000.269 ØLK: Udlevering til uskiftet bo ikke genoptaget. H var død d. 06.10.1990 og M fik boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... M begærede nu genoptagelse af skifterettens beslutning om udlevering af boet til hensidden i uskiftet bo.... M's særbørn havde ved påtegning på testamentet tiltrådt, at H kunne sidde i uskiftet bo. M døde i 1992 og H sad i uskiftet bo til sin død i 1997.... FM 2000.57 VLD: Gave fra enke i uskiftet bo til søn ikke omstødt.... 

29.  Gensidige testamenter. (11 hits)
M døde i 2007 og H sad i uskiftet bo til hun døde i 2013. Retten i Lyngby fandt, at notartestamentet fra 1994 skulle lægges til grund.... H døde i 1989, og M sad i uskiftet bo.... M døde i 1985, hvorefter H sad i uskiftet bo.... H døde i 1993 og M sad i uskiftet bo med samtykke fra A.... M døde i 1959, og H overtog boet til uskiftet bo. I 1973 solgte hun virksomheden for 17 mio. kr.... 

30.  Nyheder vedr. bo- og gaveafgift (31 hits)
H sad herefter i uskiftet bo med 3 fællesbørn.... UfR 1998.1393 VLK (TFA 1998.344 VLK og TfS 1998.507 VLK): Der skulle beregnes 3 bundfradrag ved skifte af uskiftet bo, hvor førstafdøde sad i uskiftet bo.... M1 døde i 1968 og H sad i uskiftet bo med 3 fællesbørn (F). H giftede sig senere med M2, idet F gav skifteafkald.... A havde siddet i uskiftet bo til sin død.... H, der sad i uskiftet bo, havde i 1982 og 1983 hvert år udstedt 3 gavepantebreve a 8.000 kr. til sine 3 sønner.... 

31.  Særejeformer (10 hits)
Det kan ikke ved ægtepagt aftales eller ved testamente bestemmes, at den længstlevende skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes fuldstændige særeje.... Svend Danielsen i UfR 1979 B. 265-274 (273 f.): Uskiftet bo i nyt perspektiv.... Har længstlevende brøkdelssæreje, hvoraf en brøkdel er fuldstændigt særeje, er det uafklaret, om særejebrøken ændres ved hensidden i uskiftet bo.... M dør og H sidder i uskiftet bo med M's fælleseje på 800.000 kr. og har selv en formue på 1.200.000 kr.... Peter Vesterdorfs løsning er direkte i strid med ægtepagten, hvis H  forøger sin formue ved opsparing eller arv, mens hun sidder i uskiftet bo.... 

32.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2010 (7 hits)
90-årig H, der sad i uskiftet bo, havde i 2004 gaveoverdraget et ubehæftet sommerhus til en værdi på 1.550.000 kr. til sin afdøde mands svenske nevø, D.... M og H, der havde hver sit særbarn og ingen fællesbørn, oprettede i 1994 et testamente, hvori de bestemte, "at længstlevende skal kunne sidde i uskiftet bo med førstafdødes særbarn... M's særbarn S ville ikke meddele samtykke til uskiftet bo og gjorde gældende, at hans tvangsarv skulle beregnes efter reglerne på tidspunktet for oprettelsen af testamentet.... TFA 2010.41 VLK: Begæring om skifte af uskiftet bo kunne tilbagekaldes.... M var død i 2008, og H, der havde to særbørn, sad i uskiftet bo med et fællesbarn samt M's to særbørn, hvoraf det ene, D, senere havde givet afkald på arv til fordel for sine to... 

33.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2002 (14 hits)
UfR 2002.921 ØLK (FM 2002.22 ØLK): Dom over M kunne fuldbyrdes over for H, der sad i uskiftet bo.... Tilsyneladende havde H's advokat ikke været opmærksom på, at enken skatteretligt blev stillet, som om hun sad i uskiftet bo.... Advokat R, der var indsat som bobestyrer i afdødes testamente, havde medvirket til afdødes dispositioner, mens hun sad i uskiftet bo.... TFA 2002.279 ØLK: Ikke grundlag for at omgøre udlevering til uskiftet bo.... Enke, der skiftede et uskiftet bo, fik ikke medhold i anmodning om henstand med udbetaling af arven til mindreårig arving S.... 

34.  Arveafkald og gældssanering (4 hits)
D's moder på 73 år sad i uskiftet bo med 4 fællesbørn og boets formue udgjorde ca. kr. 1.000.000.... FM 1990.156/2 VLK: D havde i 1981 meddelt personligt arveafkald over sin moder, som sad i uskiftet bo med D og dennes søster.... FM 2020.113 VLK: Boligudgifter samt afkald på arv efter mor, så far i uskiftet bo kunne skifte, forhindrede ikke gældssanering, men transportomkostninger på 500... behov for kørsel A havde ansøgt om gældssanering, men havde i 2014 givet afkald på arv efter sin mor, idet A’s far sad i uskiftet... 

35.  Bemærkninger til udkast til ny arvelov (47 hits)
Uskiftet bo omfatter alene fælleseje.... at ægtefællen er i uskiftet bo, jf. § 18.... Det er heller ikke udelukket, at reglen kan anvendes, selv om den afdøde var i uskiftet bo.... H afgår ved døden, og M går med S2¿s samtykke i uskiftet bo.... Navnlig kan det ikke bestemmes, at en længstlevende samlever skal have mulighed for uskiftet bo, idet der kun er adgang til uskiftet bo med fælleseje.... 

36.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2004 (11 hits)
M var død i 1959, og H sad i uskiftet bo med fællesbørnene A og B. Fællesboets nettoformue udgjorde pr. dødsdagen godt 3,9 mio. kr.... UfR 2004.1420/2 ØLK: H dømt til at skifte uskiftet bo på grund af misbrug. M døde i 1998, og H sad i uskiftet bo med livsarvingerne B1-B7.... TFA 2004.542 ØLK: Enkes overdragelse af sommerhus var misbrug af rådigheden over uskiftet bo.... M var død d. 20.11.2001, og H sad i uskiftet bo.... Afdøde H havde siddet i uskiftet bo efter M med 11 livsarvinger siden 1972. H havde i 1976 overdraget fast ejendom til sønnen S.... 

37.  Oversigt over typiske anvendelsestilfælde ved afkald på ventende og falden arv (3 hits)
Særbørn giver blanke afkald på ventende arv mod vederlag, således at arveladers ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med fællesbørn eller blive enearving, eller således... Særbørn giver blanke afkald på falden arv mod vederlag, således at arveladers ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med fællesbørn eller blive enearving, eller således... Særbørn og fællesbørn, der giver afkald på ventende arv mod eller uden vederlag efter førstafdøde ægtefælle over for længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet... 

38.  Retsafgift i dødsboer (5 hits)
(tidligere 1 mio. kr) I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter§... Der er ingen afgift ved boudlæg, ægtefælleudlæg og udlevering til uskiftet bo (tidligere 500 kr.)... RAL § 36 b, stk. 2 Boer, der udleveres til uskiftet bo efter kap. 14, jf.... Er der tale om skifte af et uskiftet bo efter længstlevende død, er der formentlig alene tale om eet bo i relation til RAL § 36 c, således at der skal svares tillægsafgift,... I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter § 36... 

39.  Ægtefælleskiftet - § 15, stk. 2-rettigheder (5 hits)
Immaterialrettigheder Goodwill Arv i uskiftet... AL § 23, stk. 6 er sålydende: Stk. 6: På øvrige rettigheder, som er uoverdragelige eller i øvrigt af personlig art, finder reglerne om uskiftet bo kun anvendelse i... Arv i uskiftet bo.... Nørgaard i Familieret, 5. udg. 2003, p. 577-578 Anitta og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 123 Arv i uskiftet... Arv i uskiftet bo efter d. 01.04.1964 er ventende arv og skal derfor ikke indgå i skiftet. Båndlagt kapital.... 

40.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2013 (5 hits)
M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke til uskiftet bo.... Skifteretten i Roskilde meddelte skriftligt H, at hun ikke kunne sidde i uskiftet bo, da S havde tilbagekaldt samtykket, som ikke var gjort uigenkaldeligt.... ØL fandt, at H's vildfarelse med hensyn til retten til at sidde i uskiftet bo var fremkaldt af skifteretten, og at H på denne baggrund ikke bude have fået kendskab til den rette... H ville, hvis hun havde siddet i uskiftet bo, ikke være blevet ejer af det omtvistede beløb, men hun ville have kunne udøve en ejers råden over det uskiftede bo, og hun ville således... af fast ejendom i bobestyrerbo Rasmus Kristian Feldthusen & Johan Hartmann Stæger p. 215-222: Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet... 

41.  Ugyldige testamenter (23 hits)
H døde i 1989, og M sad i uskiftet bo.... S meddelte samtykke til, at H kunne hensidde i uskiftet bo efter M.... S meddelte samtykke til, at H kunne hensidde i uskiftet bo efter M.... M døde i 1987, og H sad i uskiftet bo.... TFA 2011.223 VLD: H døde i 1992, og M sad i uskiftet bo med 4 fællesbørn.... 

42.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2006 (14 hits)
Enken, H, sad i uskiftet bo med 3 livsarvinger, A, B og C.... M døde i 1987, og H sad i uskiftet bo.... Efter H's død i 2004 sad M i uskiftet bo med fællesbarnet S. M skød i marts 2006 først S og derefter sig selv.... Efter H's død bestred H's særbarn E ægtheden af en samtykkeerklæring til uskiftet bo fra 1994.... TFA 2006.208 ØLD: Gaver fra enke i uskiftet bo omstødt efter AL § 22. H døde i 2003 efter af have siddet i uskiftet bo siden 1992.... 

43.  Forenklet privat skifte, jf. DSL § 33 (6 hits)
Ved skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død er der 2 bundfradrag, og den afgiftspligtige nettobeholdning må i så fald ikke overstige 617.600 kr. i 2021.... BAL § 46, stk. 1 og TfS 1996.237 SKD: Når et uskiftet bo skiftes ved længstlevendes død, gives der 2 bundfradrag: Et i den del... Der gives kun et bundfradrag, når den længstlevende afgår ved døden uden at have siddet i uskiftet bo.... TFA 2003.437 VLK (FM 2003.186 VLK): A havde siddet i uskiftet bo til sin død.... Er der såvel arvinger som ægtefælle, kan ægtefællen eventuelt vælge uskiftet bo eller ægtefælleudlæg.... 

44.  Praksis vedr. boafgiftsloven (43 hits)
BAL § 6 TfS 1996.237 SKD: Længstlevendes død i uskiftet bo udløser 2 bundfradrag, hvorimod længstlevendes død uden uskiftet bo kun udløser 1 bundfradrag... UfR 1998.1393 VLK (TFA 1998.344 VLK og TfS 1998.507 VLK): Der skulle beregnes 3 bundfradrag ved skifte af uskiftet bo, hvor førstafdøde sad i uskiftet bo.... H sad herefter i uskiftet bo med 3 fællesbørn.... M overtog resten af boet til hensidden i uskiftet bo med to fællesbørn. M døde i 2003.... A havde siddet i uskiftet bo til sin død.... 

45.  Alfabetisk Emneregister (5 hits)
Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser vedrørende bevismidler Fordele og ulempe ved uskiftet bo Foreningsbeskatning... af forringende dispositioner Omstødelse af forrykkende dispositioner Omstødelse af gaver fra uskiftet... Under ægteskabet Ungdomssanktioner  Universitetsuddannelse Urimeligt ringe reglen Uskiftet... bo Uskiftet bo - nyt ægteskab Uskiftet bo og skat Utilregnelighed... 

46.  Skifterettens saglige kompetence i dødsboer (7 hits)
Han sad i uskiftet bo med 4 fællesbørn med H, der døde i 1992.... TFA 2022.253 ØLK (FM 2022.16 ØLK): Anmodning om isoleret bevisførelse til brug for sag vedrørende misbrug af uskiftet bo skulle ikke behandles af skifteretten.... Genstanden for bevisoptagelsen var en ejendom, som M havde overdraget til C i 2014, hvor M sad i uskiftet bo.... I 1990 døde M, og H overtog boet til uskiftet bo.... AL § 22, ydet af enke, der sad i uskiftet bo, og som var død i 1998. B påstod sagen afvist.... 

47.  Arveforskud (4 hits)
UfR 2000.814 HD: M var død i 1994 og H sad i uskiftet bo med de 4 fællesbørn, B, C, D og F. Huset i Hellerup blev solgt og H flyttede på plejehjem.... UfR 2008.1948 HD:  H sad i uskiftet bo med to fællesbørn. Den ene søn døde, og enken B sad i uskiftet bo.... BAL § 2, eller fordi længstlevende sidder i uskiftet bo, jf. BAL § 8, stk. 2.... 

48.  Testamenter for ugifte samlevende (6 hits)
Det kan ikke i et udvidet samlevertestamente bestemmes, at lovens regler om arv vedrørende fælleseje, herunder reglerne om uskiftet... Personer, der sidder i uskiftet bo, kan ikke oprette udvidet samlevertestamente.... UfR 1986.360 VLD: A, der hensad i uskiftet bo med fællesbarnet J, flyttede sammen med K, som havde 3 børn.... Antaget, at testamentet, der tilsigtede at sikre en ordning svarende til et uskiftet bo, kun kunne få virkning, hvis J tiltrådte testamentet.... Overskridelse af testationskompetence FM 1999.94 Dom af 02.12.1998 fra Skifteretten i Sønderborg: M, der sad i uskiftet bo, havde ved testamente givet... 

49.  Kronologisk oversigt over lovgivningen inden for person-, familie- og arveretten. (3 hits)
Forsikringsaftaleloven 01.10.1926 Lov om ægtefællers arveret og uskiftet... Enker fik ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn 01.01.1926 Retsvirkningsloven... Enkemænd fik ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. 30.04.1824 Forordning om forbud mod ægteskab for... 

50.  Oversigt over retlige konsekvenser af papirløst samliv (3 hits)
Samleverne skal kunne indgå ægteskab med hinanden, men uskiftet bo er ikke en hindring for samleverpension.... De samlevende må godt være separerede eller sidde i uskiftet bo, men kan ikke være søskende. 2 år... De samlevende må godt være separerede eller sidde i uskiftet bo, men kan ikke være søskende. 2 år... 

51.  Dødsboskiftet generelt - Skifte med længstlevende ægtefælle (5 hits)
M anmodede d. 20.10.1997 om at få boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... Skifteretten i Hørsholm fandt herefter, at M ikke havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser, hvorfor begæringen om udlevering til uskiftet bo blev... TFA 1999.211 VLK (FM 1999.94 VLK): M, der sad i uskiftet bo, havde i 1985 med børnenes samtykke indgået nyt ægteskab med H2 med rent fuldstændigt særeje.... Kap. 18-skifter Der er i kap. 18 (§ 78) regler om skifte af uskiftet bo, medens den efterlevende ægtefælle er i live, jf. bet. 1270/1994 p. 266-270... UfR 1998.1777 ØLD (TFA 1999.15 ØLD): H var død i 1991 og M sad i uskiftet bo med 3 fællesbørn.... 

52.  Testamenter (6 hits)
Udlevering af udskrift TFA 1999.148 VLK (FM 1999.48 VLK): Særbarn, som for 13 år siden havde givet samtykke til, at hans stedmoder kunne sidde i uskiftet... UfR 2008.1948 HD: H sad i uskiftet bo med to fællesbørn. Den ene søn døde, og enken B sad i uskiftet bo.... A var i dec. 2002 dømt til at anerkende, at boet skulle skiftes i overensstemmelse med en af M, mens denne sad i uskiftet bo, oprettet kodicil af februar 1992, således... arven efter førstafdøde (og forsikringssummer m.v.) skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, vil bestemmelsen få betydning både i relation til omfanget af et eventuelt uskiftet... Derved opnås, at arv og forsikringssummer indgår i et eventuelt uskiftet bo, jf. AAL § 14, stk. 1. Jfr. Noe Munck p. 345 note 46, Vesterdorf i Arveret 2.... 

53.  Microsoft Word - 5745146.docx (7 hits)
Brøkdelssæreje og uskiftet bo Har førstafdøde ægtefælle brøkdelssæreje, hvoraf en brøkdel er fuldstændigt særeje, skal denne brøkdel skiftes, hvorefter der er mulighed for at sidde i uskiftet bo med... Har længstlevende ægtefælle brøkdelssæreje, hvoraf en brøkdel er fuld- stændigt særeje, er det uafklaret, om særejebrøken ændres ved hensidden i uskiftet bo.... M dør og H sidder i uskiftet bo. H råder dermed over i alt 2.000.000 kr., men hvad udgør særejebrøken?... Det er meget ofte ikke muligt at påvise, hvad der er arv efter førstafdøde, og hvad der er arv efter længstlevende Eks.: Efter M’s død sidder H i uskiftet bo med fællesbarnet B.... Det er uafklaret, hvad der gælder ved delarv, hvor M er død før d. 01.01.2018, og H er død efter d. 31.12.2017 efter at have siddet i uskiftet bo.... 

54.  Microsoft Word - 5745146.docx (7 hits)
Brøkdelssæreje og uskiftet bo Har førstafdøde ægtefælle brøkdelssæreje, hvoraf en brøkdel er fuldstændigt særeje, skal denne brøkdel skiftes, hvorefter der er mulighed for at sidde i uskiftet bo med... Har længstlevende ægtefælle brøkdelssæreje, hvoraf en brøkdel er fuld- stændigt særeje, er det uafklaret, om særejebrøken ændres ved hensidden i uskiftet bo.... M dør og H sidder i uskiftet bo. H råder dermed over i alt 2.000.000 kr., men hvad udgør særejebrøken?... Det er meget ofte ikke muligt at påvise, hvad der er arv efter førstafdøde, og hvad der er arv efter længstlevende Eks.: Efter M’s død sidder H i uskiftet bo med fællesbarnet B.... Det er uafklaret, hvad der gælder ved delarv, hvor M er død før d. 01.01.2018, og H er død efter d. 31.12.2017 efter at have siddet i uskiftet bo.... 

55.  Afkald på falden arv (10 hits)
FM 1999.97/3 ØLD: Efter M´s død gav et særbarn arveafkald mod vederlag, hvorefter H sad i uskiftet bo med de to fællesbørn.... Udbetaling af falden arv og legat efterfulgt af uskiftet bo.... H fik herefter dødsboet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... Dette må gælde, selv om længstlevende ægtefælle under skiftet begærer boet udleveret til uskiftet bo .... Særbarn gav d. 19.05.1987 afkald på den faldne arv mod vederlag, hvorefter enken sad i uskiftet bo med fællesbørnene.... 

56.  Hvem skal være bobestyrer? (18 hits)
TFA 2005.153 VLK: Afdøde H havde siddet i uskiftet bo med fællesbarnet B og 4 særbørn.... I 2000 afgik M ved døden, og H sad i uskiftet bo. Ved kodicil i 2009 tilbagekaldte H blandt andet kodicillen fra 1997.... Advokaten havde bistået H med gaveoverdragelse af fast ejendom, medens H sad i uskiftet bo.... UfR 2006.3180 ØLK: Enken, H, sad i uskiftet bo med 3 livsarvinger, A, B og C.... H døde i 1989, og M sad i uskiftet bo.... 

57.  Bemærkning til lovforslag til ændring af FAL L101/2006 (21 hits)
Ændringsforslagene indebærer bl.a. et krav om udstedelse af proklama ved udlevering af bo til ægtefællen efter reglerne om ret til suppleringsarv og ved uskiftet bo.... Når et bo udleveres til uskiftet bo, jf. kapitel 4 i forslaget til ny arvelov, eller når ægtefællen udtager boet efter reglen om ret til suppleringsarv, jf. § 11, stk. 2... Til nr. 3 (§ 8, stk. 3) En længstlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo, når vedkommendes ægtefælle afgår ved døden.... Dødsboskattelovens § 71 regulerer skifte af et uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live.... Et bo udleveres efter anmodning til uskiftet bo efter reglerne i arvelovens kapitel 3. Stk. 2.... 

58.  Oversigt over de mest udbredte fejl i testamenter (2 hits)
Man har glemt, at testator sidder i uskiftet bo og derfor ikke kan testere over førstafdødes halvdel af det uskiftede bo.... Gensidige testamenter mellem ægtefæller mangler bestemmelser om arvens fordeling ved skifte i levende live (man forudsætter, at længstlevende vil sidde i uskiftet... 

59.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2003 (9 hits)
M var død d. 20.11.2001 og H sad i uskiftet bo.... Afdøde havde siddet i uskiftet bo og havde solgt en ubehæftet fast ejendom og ydet betydelige gaver.... A havde siddet i uskiftet bo til sin død.... TFA 2003.212 VLK (FM 2003.119 VLK): Enke i uskiftet bo pålagt at fremlægge kontoudskrifter. 87-årig enke i uskiftet bo var kommet på plejehjem og havde overladt... Peter Lødrup i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 319-339: Uskiftet bo - en arverettslig uting? Et debattinnlegg. C. C.... 

60.  Uddrag af bemærkningerne til L 23 af 10.10.1989 (Særejereformen) (3 hits)
Det har navnlig den konsekvens, at den længstlevende ægtefælle ved den andens død ikke kan sidde i uskiftet bo med den førstafdøde ægtefælles særeje, men skal skifte med arvingerne... , men at der ved dødsfald skal være fælleseje, således at den efterlevende stilles bedst muligt både med hensyn til deling af formuen og med hensyn til adgangen til at sidde i uskiftet... Det forudsættes ved lovforslaget, at dette navnlig vil medføre, at den efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo efter arvelovens kapitel 3 med et sådant fællesbo.... 

61.  Boudlæg (15 hits)
FM 2019.104 ØLK: Dødsbo udlagt som boudlæg, idet fristen for omstødelse af gaver fra afdøde, som sad i uskiftet bo, var udløbet.... Afdøde H, der sad i uskiftet bo med sønnerne A og B efter M, som døde i 2003, døde i sept. 2018. Hun efterlod sig alene et bankindestående på 9.488 kr.... Afdøde havde siddet i uskiftet bo og havde solgt en ubehæftet fast ejendom og ydet betydelige gaver.... H sad i uskiftet bo med 4 fællesbørn. Skifteretten i Randers modtog særskilt anmodning om boudlæg fra to af børnene, B1 og B2.... FM 1993.36 VLK: A. der hensad i uskiftet bo med 7 børn, døde d. 23.08.1991.... 

62.  Inhabilitet ved dødsboskifte (7 hits)
TFA 2002.443 ØLK: Advokat R, der var indsat som bobestyrer i afdødes testamente, havde medvirket til afdødes dispositioner, mens hun sad i uskiftet bo.... UfR 2006.3180 ØLK: Enken, H, sad i uskiftet bo med 3 livsarvinger, A, B og C.... Efter M's død sad H i uskiftet bo. I 2015 henvendte et fællesbarn sig til længstlevende og gjorde gældende, at der var sket misbrug af det uskiftede bo.... M døde i 2002, og H overtog boet til uskiftet bo med tre livsarvinger Dl, S og D2. D2 døde året efter og efterlod sig børnene Bl og B2.... Afdøde A havde siddet i uskiftet bo.... 

63.  Almindeligt privat skifte (14 hits)
Det var uigenkaldeligt, så længe hun sad i uskiftet bo, og omstødtes ved tidligere skifte end ved død.... TFA 1999.424 ØLK: Bo var d. 18.11.1998 udleveret til uskiftet bo.... om adgangen til at få boet udleveret til uskiftet bo.... H begærede d. 11.10.1947 med samtykke fra M's adoptivdatter bo et udleveret til uskiftet bo.... anmodning om skifte af uskiftet bo, jf. bem.... 

64.  Oversigt over fejl og forglemmelser i ægtefælleloven (5 hits)
Hvis et uskiftet bo skiftes i længstlevendes levende live, indgår i ligedelingen af ægtefællernes delingsformue de aktiver og passiver, som hver ægtefælle havde... Der skulle have stået: Ved en ægtefælles død og ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live indgår i ligedelingen af ægtefællernes delingsformue... ÆFL § 51 må (på trods af sin ordlyd) antages også at finde anvendelse ved skifte af et uskiftet bo ved den længstlevende ægtefælles død.... Herefter er det tvivlsomt, i hvilket omfang bestemmelsen kan anvendes ved skifte af uskiftet bo i anledning af længstlevendes død.... til ”formuedelingen efter § 51” for, at § 53 også giver hjemmel til, at regulerings-, misbrugs- og kompensationskrav kan rejses ved skifte af uskiftet... 

65.  Oversigt over fejl og forglemmelser ved arvelovsreformen i 2007 (3 hits)
Den gamle arvelovs § 7 b, stk. 2 om suppleringsarv vil fortsat være gældende ved skifte af uskiftet bo i længstlevende levende live, hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2008... Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo og alle førstafdødes livsarvinger dør, overtager den længstlevende uden skifte det uskiftede bo til fri rådighed, jf.... Fraseparerede og enker og enkemænd, der sidder i uskiftet bo, kan ikke oprette udvidet samlevertestamente, men de har alligevel fået køberet til fælles bolig og... 

66.  Dødsboskiftet generelt (4 hits)
Nye attraktive regler om gældshæftelse i privatskiftede boer samt ved ægtefælleudlæg og uskiftet bo. Nye regler om forenklet privat skifte.... Reglerne finder derimod ikke anvendelse, hvor et bo udleveres til ægtefællen efter kap. 13 eller til uskiftet bo, idet ægtefællen i disse tilfælde succederer fuldt ud i den afdøde... En midlertidig bobestyrer må derfor før et bos berigtigelse disponere med hensyntagen til, at boet eventuelt skal udlægges til ægtefællen efter reglerne i kap. 13 eller til uskiftet... UfR 1998.1777 ØLD: H var død i 1991 og M sad i uskiftet bo med 3 fællesbørn.... 

67.  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i betænkning nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen m.v. (4 hits)
Uskiftet bo Der sker i § 19 en præcisering og skærpelse af kravet til den længstlevende ægtefælles solvens.... Det er en betingelse for arveret, at hverken arveladeren eller den længstlevende samlever var gift eller i uskiftet bo på tidspunktet for arveladerens død.... Personer, der sidder i uskiftet bo, kan ifølge bemærkningerne godt oprette udvidet samlevertestamente.... Samleveren kan ikke få udløsningsret eller ret til at sidde i uskiftet bo.... 

68.  pdf: Uden titel (6 hits)
Uskiftet bo Den længstlevende af jer har mulighed for at sidde i ”uskiftet bo” med delingsformuen, hvis I har fælles børn.... Hvis afdøde har særbørn, skal de samtykke til at den længstlevende sidder i uskiftet bo. Hvordan deles formuen ved separation og skilsmisse?... Hvordan deles formuen, når en ægtefælle dør Hvis hele formuen er særeje, er der ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo.... Hvis den afdøde ægtefælle havde både delingsformue og særeje, er det ikke muligt at sid- de i uskiftet bo med den del af formuen, der er særeje.... Uskiftet bo betyder, at formuen ikke deles ved førstafdødes død. Den længstlevende ægtefælle kan derfor råde over hele formuen, men må ikke misbruge formuen.... 

69.  Dødsbobeskatning (10 hits)
Ved uskiftet bo skal der ved beskatningen af afdødes indkomst i mellemperioden hos den efterlevende ægtefælle kun tildeles personfradrag og bundfradrag ved beregning af... Ifølge lov nr. 521 af 17.06.2008, som gælder ved dødsfald og begæringer om skifte af uskiftet bo fra og med d. 01.07.2008, blev beløbsgrænsen for nettoformuen sat op... Ifølge lov nr. 521 af 17.06.2008, som gælder ved dødsfald og begæringer om skifte af uskiftet bo fra og med d. 01.07.2008, skal følgende beløb hverken indgå ved opgørelsen... Ved fuldstændigt skifte af uskiftet bo i levende live anses alene gevinst og tab ved udlodning til andre arvinger og legatarer som boets indkomst, jf.... Ved fuldstændigt skifte af uskiftet bo i levende live anses alene gevinst og tab ved udlodning til andre arvinger og legatarer som boets indkomst, jf.... 

70.  Oversigt over de regler, som de nye regler i ÆFL har afløst (2 hits)
    § 54 om regulerings- og misbrugskrav, når længstlevende sidder i uskiftet...     § 55 om udækkede regulerings- og misbrugskrav ved skiftet af uskiftet... 

71.  Kurser i pensioners og forsikringers behandling ved død (2 hits)
pensionsordninger, og fra d. 01.01.2008 blev der indført nye regler i arvelovens § 11, stk. 3 om pensionsordninger og ægtefælleudlæg og i arvelovens § 23 om pensionsordninger og uskiftet... Pensioner og forsikringer ved uskiftet bo 10.... 

72.  Oversigt over nogle af de nye regler i lov nr. 221 af 21.03.2011 om ændring af dødsboskifteloven (3 hits)
Bobestyrerboer Insolvente boer Skifte af uskiftet... De nye regler gælder ved dødsfald eller når der anmodes om skifte af uskiftet bo efter lovens ikrafttræden d. 01.07.2011.... Skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live Ifølge DSL § 78, stk. 3 skal datoen for skifterettens... 

73.  Oversigt over ændringer i udformningen af testamenter som følge af betænkning nr. 1473/2006 (2 hits)
M og H, der havde hver sit særbarn og ingen fællesbørn, oprettede i 1994 et testamente, hvori de bestemte, "at længstlevende skal kunne sidde i uskiftet bo med førstafdødes... M's særbarn S ville ikke meddele samtykke til uskiftet bo og gjorde gældende, at hans tvangsarv skulle beregnes efter reglerne på tidspunktet for oprettelsen af... 

74.  Dødsboskiftet generelt - Proklama (7 hits)
Proklama er fra d. 01.01.2008 blevet obligatorisk ved ægtefælleudlæg efter kap. 13 og udlevering til uskiftet bo efter kap. 14.... Er der tale om skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live, jf. kap. 18, kan skifteretten bestemme, at proklama kan undlades, jf. § 78, stk. 1, 2. pkt.... Sad afdøde i uskiftet bo, skal de nævnte oplysninger tillige angives vedrørende førstafdøde samt dennes dødsdag.... M afgik ved døden d. 24.08.2017, og ved skifteretsattest af 27.09.2017 blev boet udleveret til  H til uskiftet bo.... TFA 1997.33 ØLD (FM 1997.121 ØLD): M døde i 1975 og H sad i uskiftet bo med de to sønner A og B til hun døde i 1991.... 

75.  Arvens fordeling (4 hits)
- U8: Førstafdøde efterlod sig livsarvinger, som er afgået ved døden, medens længstlevende hensidder i uskiftet bo.... M døde d. 15.02.1995, hvorefter H begærede boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... M's anmodning om uskiftet bo blev ikke taget til følge, da separationen ikke var bortfaldet. 2) Testamentarisk arveret.... Arveret p. 342 UfR 1972.1025 HD: M døde d. 31.12.1964 og H sad i uskiftet bo med døtrene A og B.... 

76.  Ægtefælleskiftet - Øvrige praktiske spørgsmål: (2 hits)
Overtager en ægtefælle f.eks. en ejendom til hensidden i uskiftet bo efter ejerens død, vil det lån, der er ydet til ejeren, forblive indestående, og der... Bekg. nr. 1449 af 17.06.2022 om udskiftning eller nedlæggelse af visse brændeovne fra før 2003 finder ikke anvendelse på følgende ejerskifter: 1) Ejerskifte i forbindelse med hensidden i uskiftet... 

77.  Længstlevende ægtefælles skiftefordele (2 hits)
Charlotte Bruun Jensen i UfR 2001 B. 462-466: Indefrysning af livsarvingers arv - et supplement til uskiftet bo.... TFA 2002.38 VLK (FM 2001.149 VLK): Enke, der skiftede et uskiftet bo, fik ikke medhold i anmodning om henstand med udbetaling af arven til mindreårig arving S.... 

78.  Litteratur om skiftereformen (2 hits)
Michael Steffensen i UfR 1996 B. 487-489: Den længstlevendes hæftelse i uskiftet bo.... Rasmus Kristian Feldthusen & Johan Hartmann Stæger i Facetter - Festskrift til Sys Rovsing p. 215-222: Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet bo.... 

79.  Kommentarer til retsvirkningslovens § 16 a (3 hits)
Den gælder ikke, hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2007 og længstlevende sidder i uskiftet bo og begærer boet skiftet efter d. 01.01.2007.... UfR 1998.1777 ØLD (TFA 1999.15 ØLD): H var død i 1991 og M sad i uskiftet bo med 3 fællesbørn.... købt et sommerhus for beløbet, vil han kunne udtage dette sommerhus forlods på skifte i anledningen af hustruens død, hvad enten dette sker straks eller efter hensidden i uskiftet... 

80.  Tilsidesættelse af båndlæggelse (2 hits)
UfR 1992.61 ØLK: H, som sad i uskiftet bo, havde i 1986 i sit testamente bestemt, at tvangsarven til datteren D skulle båndlægges. H døde i 1989.... M døde i oktober 1986 og H, som sad i uskiftet bo, døde i november 2006. D og dennes to børn begærede båndlæggelsen tilsidesat.... 

81.  Oversigt over Irene Nørgaards fortolkning af særejereformen i 1990 (2 hits)
Dersom ægtefæller har indsat særejeklausul i et fælles testamente fra før særejereformen, og den ene er død før d. 01.10.1990, medens den anden hensidder i uskiftet... IN når p. 340-342 frem til, at særejebrøken fortsætter uforandret, hvis længstlevende har sidder i uskiftet bo med eget brøkdelssæreje, hvoraf en brøk er fælleseje... 

82.  Skifterettens behandling af tvister i dødsboer (3 hits)
TFA 2014.478 VLK: Efter M's død i 1986 sad H i uskiftet bo med fællesbarnet A. Ved sin død i 2011 levede H i ugift samliv med S.... TFA 2011.223 VLD: H døde i 1992, og M sad i uskiftet bo med 4 fællesbørn.... AL § 30, således at sagsøgeren forlods skulle arve 882.859 kr., da medarvingen havde modtaget gaver fra enke i uskiftet bo, kunne anlægges mod medarvingen.... 

83.  pdf: Microsoft Word - 5745146.docx (7 hits)
Brøkdelssæreje og uskiftet bo Har førstafdøde ægtefælle brøkdelssæreje, hvoraf en brøkdel er fuldstændigt særeje, skal denne brøkdel skiftes, hvorefter der er mulighed for at sidde i uskiftet bo med... Har længstlevende ægtefælle brøkdelssæreje, hvoraf en brøkdel er fuld- stændigt særeje, er det uafklaret, om særejebrøken ændres ved hensidden i uskiftet bo.... M dør og H sidder i uskiftet bo. H råder dermed over i alt 2.000.000 kr., men hvad udgør særejebrøken?... Det er meget ofte ikke muligt at påvise, hvad der er arv efter førstafdøde, og hvad der er arv efter længstlevende Eks.: Efter M’s død sidder H i uskiftet bo med fællesbarnet B.... Det er uafklaret, hvad der gælder ved delarv, hvor M er død før d. 01.01.2018, og H er død efter d. 31.12.2017 efter at have siddet i uskiftet bo.... 

84.  pdf: Microsoft Word - 5745146.docx (7 hits)
Brøkdelssæreje og uskiftet bo Har førstafdøde ægtefælle brøkdelssæreje, hvoraf en brøkdel er fuldstændigt særeje, skal denne brøkdel skiftes, hvorefter der er mulighed for at sidde i uskiftet bo med... Har længstlevende ægtefælle brøkdelssæreje, hvoraf en brøkdel er fuld- stændigt særeje, er det uafklaret, om særejebrøken ændres ved hensidden i uskiftet bo.... M dør og H sidder i uskiftet bo. H råder dermed over i alt 2.000.000 kr., men hvad udgør særejebrøken?... Det er meget ofte ikke muligt at påvise, hvad der er arv efter førstafdøde, og hvad der er arv efter længstlevende Eks.: Efter M’s død sidder H i uskiftet bo med fællesbarnet B.... Det er uafklaret, hvad der gælder ved delarv, hvor M er død før d. 01.01.2018, og H er død efter d. 31.12.2017 efter at have siddet i uskiftet bo.... 

85.  Dødsboers retssager ved de almindelige domstole (3 hits)
TFA 2006.73 ØLK: M var død i 1984, og H sad i uskiftet bo med 3 fællesbørn, indtil hun døde i 2001.... F døde i 2013, og M overtog boet som uskiftet bo. M gav kort tid herefter B2 et anfordringslån på godt 1 mio. kr.... UfR 2005.1413/2 ØLK: M døde d. 06.12.2003, og H overtog boet til hensidden i uskiftet bo. Der blev udstedt proklama med frist til d. 05.03.2004.... 

86.  Dødsboskiftet generelt - Udbakningsreglen (2 hits)
i § 23 (ægtefælleudlæg), § 29 (privat skifte), § 33, stk. 2 og § 34, stk. 2 (forenklet privat skifte) samt AL § 16, stk. 2 (uskiftet... TFA 2009.297 VLK: M havde siden 1997 siddet i uskiftet bo med S.... 

87.  Båndlæggelse af arv (2 hits)
Ejendomsværdien var nu 880.000 kr. og M ansøgte om tilladelse til, at særejet ændredes fra fuldstændigt særeje til skilsmissesæreje, således at H kunne sidde i uskiftet... Larsen, som hensad i uskiftet bo, havde i 1975 i testamente bestemt, at den arv, som tilfaldt sønnen efter hende, skulle båndlægges.... 

88.  Boudlæg (1 hit)
enkelte skifteformer Boudlæg Ægtefælleudlæg Uskiftet... 

89.  Oversigtsskema over arveregler i de 5 nordiske lande (1 hit)
Ja, til 25.år Ja Ja Nej Nej Kan ægtefælle sidde i uskiftet... 

90.  Oversigt over begunstigelse af samlever på pensioner og forsikringer (1 hit)
Ja Ja Må forsikringstager/pensionsopsparer sidde i uskiftet... 

91.  Skifterettens stedlige og internationale kompetence (3 hits)
Skifte af uskiftet bo, mens en længstlevende ægtefælle er i live, sker ved den længstlevendes hjemting. Stk. 2.... Skifte af uskiftet bo, mens en efterlevende ægtefælle er i live, sker ved den efterlevendes hjemting.... Skattestyrelsens afgørelse af 28.02.1996 i sagen j.nr. 99/95-3727-23: Boet efter M, som ved sin død omkring 1990 havde hjemting i Odense, var udleveret H til hensidden i uskiftet... 

92.  Oversigt over frister i dødsboer (1 hit)
Oversigt over frister i dødsboer Uskiftet bo Forenklet privat... 

93.  Næringsbeskatning vedr. fast ejendom (5 hits)
Gårdejerens enke, som sad i uskiftet no, skulle derfor ikke beskattes af avance på 350.821 kr. (5-2).... M var død i 1985 og H sad i uskiftet bo.... M var død i 1991 og H sad i uskiftet bo. M var i 1966 næringsdrivende med fast ejendom.... Fra M's død i 1982 havde H hensiddet i uskiftet bo.... I 1997 solgte H en lejlighed i den omtvistede ejendom, og da H ved at hensidde i uskiftet bo efter ægtefællen havde succederet i dennes skattemæssige stilling, fandt... 

94.  JUC symposium i Rom i november 2013 (1 hit)
skifte i Danmark (ægtepagter og testamenter) • Immaterielle rettigheder i dødsboer – praktik og værdiansættelse • Misbrug af uskiftet... 

95.  Oversigt over ægtepagter, som tinglysningen er berettiget til at afvise (1 hit)
Ægtepagter om fuldstændigt særeje med adgang for længstlevende til hensidden i uskiftet bo.... 

96.  Dødsbobeskatning og boafgift. Oversigt over beløbsgrænser i 2000-2010 (1 hit)
4.900 5.000 5.200 5.200 Bofradrag ved skifte af uskiftet... 

97.  Dødsbobeskatning bo- og gaveafgift og dødsboskifte. Oversigt over beløbsgrænser i 2010-2020 (1 hit)
6.000 6.100 6.200 6.400 Bofradrag ved skifte af uskiftet... 

98.  Oversigt over behandlingen af pensionsordninger på skifte (1 hit)
Overflødigt Nej Nej Nej Uskiftet... 

99.  Livsgaver (3 hits)
S' mor, M, døde i 2009, og S' far, F, sad herefter i uskiftet bo med S, som var enebarn. I 2009 var saldoen på F's bankkonto ca. 2,2 mio. kr.... Efter M's død i 2014 sad H i uskiftet bo indtil sin død i 2017.... TFA 2005.481 VLD: H, der sad i uskiftet bo med fællesbørnene A og B, døde i 2002.... 

100.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2016 (1 hit)
Johan Hartmann Stæger i TFA 2016.452: Efterårsseminar i Danske Arveretsadvokater Irene Nørgaard i TFA 2016.335-340: Misbrug af uskiftet... 

101.  Oversigt over retlige konsekvenser af ægtefællers formueordning. (1 hit)
AL § 17 (uskiftet bo) Ja Ja Nej Ja, 40%... 

102.  Kurser i pensioners og forsikringers behandling på skifte (1 hit)
Arvelovsbetænkningen indeholder forslaKurser i pensioners og forsikringers behandling ved dødg til ændringer af reglerne i Arveloven om pensionsrettigheder i relation til uskiftet... 

103.  Oversigt over forlodsudtagelse af pensionsordninger (1 hit)
overflødigt Nej Nej Nej Uskiftet... 

104.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2015 (1 hit)
Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først): Johan Stæger i TFA 2015.608-612: Vederlagskrav mellem fælles livsarvinger ved misbrug af uskiftet bo... 

105.  Kurser i testamenter og ægtepagter i praksis (1 hit)
Testamenter for enlige i uskiftet bo  - er der grænser for testamentet?... 

106.  Oversigt over fejl ved særejereformen i 1990 (1 hit)
Hvad gælder f. eks. når længstlevende har brøkdelssæreje og sidder i uskiftet bo?... 

107.  Fuldmagt (4 hits)
TFA 2005.481 VLD: H, der sad i uskiftet bo med fællesbørnene A og B, døde i 2002. B havde fuldmagt til H's bankkonti og tog sig af H's økonomiske forhold.... S' mor, M, døde i 2009, og S' far, F, sad herefter i uskiftet bo med S, som var enebarn. I 2009 var saldoen på F's bankkonto ca. 2,2 mio. kr.... TFA 2014.132 ØLD: H overtog ved M's død i 1999 boet til uskiftet bo med døtrene D1 og D2. Fællesboets formue udgjorde ca. 1.5 mio. kr.... D og S's far døde i april 2012, hvorefter deres mor, M, sad i uskiftet bo. D hjalp herefter M med dennes økonomi.... 

108.  Særeje (4 hits)
M bestemte i testamente i 1992, at hans særbarn S alene skulle arve sin tvangsarv, hvis han ikke samtykkede i, at H kunne sidde i uskiftet bo.... M døde d. 12.02.2019, og H fik boet udleveret til hensidden i uskiftet bo. Skifteretten i Glostrup fik senere i 2019 henledt opmærksomheden på, at der ikke var tale om skilsmissesæreje.... U2: Testator død inden 01.10.1990 Gælder selv om arvefaldet udskydes som følge af, at længstlevende sidder i uskiftet bo.... Dersom ægtefæller har indsat særejeklausul i et fælles testamente, og den ene er død før d. 01.10.1990, medens den anden hensidder i uskiftet bo og dør efter d.... 

109.  Klager over bobestyrere (8 hits)
Boet efter A, som sad i uskiftet bo, blev behandlet ved bobestyrer, advokat B.... M efterlod sig to børn samt enken H, som d. 10.08.2000 fik boet udleveret til uskiftet bo.... Afdøde H havde siddet i uskiftet bo med fællesbarnet B og 4 særbørn.... M døde i 2004 og H sad herefter i uskiftet bo til sin død i 2009. Boet blev behandlet som bobestyrerbo.... H, der var født i 1923, havde siden 1987 siddet i uskiftet bo med fællesbarnet B. H havde endvidere særbørnene C og D.... 

110.  Arveret og dødsboskifte (2 hits)
Omtaler ØLK af 30.10.1991, hvor et pantebrevsudlæg kunne danne grundlag for tvangsauktion, selv om pantedebitor var død 6 år tidligere, idet enken sad i uskiftet bo.... Peter Lødrup i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 319-339: Uskiftet bo - en arverettslig uting? Et debattinnlegg.... 

111.  Manglende evne til at handle fornuftsmæssigt (2 hits)
TFA 2008.132 ØLD: 90-årig H, der sad i uskiftet bo, havde i 2004 gaveoverdraget et ubehæftet sommerhus til en værdi på 1.550.000 kr. til sin afdøde mands svenske... Bedstemoderen A, der sad i uskiftet bo, havde d. 01.07.2004 solgt sit sommerhus på Fanø til sit barnebarn, B, og dennes samlever, C, for 555.000 kr.... 

112.  Oversigter (1 hit)
Fordele og ulemper ved privat skifte i forhold til bobestyrerboer Fordele og ulemper ved uskiftet... 

113.  Oversigter (1 hit)
Fordele og ulemper ved privat skifte i forhold til bobestyrerboer Fordele og ulemper ved uskiftet... 

114.  Skifteværger (2 hits)
Trods protest fra boets kontaktperson - B's ægtefælle - udpegede skifteretten i Kolding en autoriseret bobestyrer som skifteværge, da boet kun ville kunne udleveres til uskiftet... : Advokat X havde anmodet om 32.000 kr. med tillæg af moms for sit arbejde som værge for den længstlevende ægtefælle A i forbindelse med, at A fik udleveret boet til uskiftet... 

115.  Insolvente dødsboer (4 hits)
Når længstlevende ægtefælle anmoder om udbakning fra et uskiftet bo, jf.... H, der sad i uskiftet bo efter M, var umiddelbart før sin død gået konkurs. Konkursboets aktiver udgjorde 200.000 kr., mens passiverne udgjorde ca. 400.000 kr.... M overtog boet efter H til hensidden i uskiftet bo. I 2007 indgik M nyt ægteskab.... Til støtte for påstanden gjorde A navnlig gældende, at længstlevende efter DSL § 75 havde bevaret sin rådighed over sin del af aktiverne, da han siden 2000 havde siddet i uskiftet bo... 

116.  Tinglysning (5 hits)
anført, at lejeren ved enhver hel eller delvis overgang af ejendommen til tredjemand eller ved overgang af ejendommen til ægtefælles hensidden i uskiftet... ØL anførte, at den længstlevende ægtefælle efter en ægtefælles død har en ubetinget ret til at overtage ægtefællernes fælleseje til uskiftet bo med... Da det efter de foreliggende oplysninger ikke kunne udelukkes, at forkøbsretten kunne påvirke ægtefællens ret til at overtage boet til hensidden i uskiftet bo,... (Tanken om at der gælder en udvidet ekstinktionsbeføjelse for en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, i forhold til den, der f.eks. er eneste arving... FM 2015.10 VLK: Ægtefælle, der sad i uskiftet bo efter adkomsthaver, måtte tinglyse skifteretsattest som adkomst, inden hun kunne disponere over ejendommen og underskrive... 

117.  Litteratur vedrørende arvelovsreformen 2008 (1 hit)
nr. 1554 af 18.12.2007 om formueoversigten i uskiftet bo Bekg. nr. 1555 af 18.12.2007 om notarialforretninger Cirkulærer... 

118.  Editionspligt (6 hits)
A anførte, at B i 2002 og 2003 havde modtaget gaver svarende til beløbet, og at gaverne, som B fik af M, der sad i uskiftet bo, stod i misforhold til boets formue... A og B havde anlagt sag mod C, idet han skulle have bistået sin morfar, den nu afdøde D, med at hæve et kontantbeløb på 1 mio. kr., mens D sad i uskiftet bo.... A og B havde anlagt sag mod C, idet han skulle have bistået sin morfar, den nu afdøde D, med at hæve et kontantbeløb på 1 mio. kr., mens D sad i uskiftet... A anførte, at B i 2002 og 2003 havde modtaget gaver svarende til beløbet, og at gaverne, som B fik af M, der sad i uskiftet bo, stod i misforhold til boets... A og B havde anlagt sag mod C, idet han skulle have bistået sin morfar, den nu afdøde D, med at hæve et kontantbeløb på 1 mio. kr., mens D sad i uskiftet... 

119.  Rentefrit familielån (2 hits)
UfR 2008.1948 HD: H sad i uskiftet bo med to fællesbørn. Den ene søn døde, og enken B sad i uskiftet bo.... 

120.  Begravelseshjælp (1 hit)
Ved uskiftet bo og forenklet privat skifte: Åbningsstatus, suppleret med oplysninger om efterlevende ægtefælles særeje og engangsudbetalinger til ægtefællen .... 

121.  Dødsboskiftet - Berigtigelsesperioden (2 hits)
Retshjælpen kan omfatte bistand til udfærdigelse af anmodning om boudlæg, om ægtefælleudlæg, om uskiftet bo og om privat skifte, samt udfyldelse af fuldmagtsblanketter.... Ved udlevering til bestemte former for bobehandling vågner arresten op på ny, jf. herved § 22, stk. 3 om udlæg til en efterlevende ægtefælle, § 24, stk. 2 om uskiftet bo... 

122.  Arveudlæg med succession (2 hits)
at de gamle regler finder anvendelse, hvis førstafdøde er død før d. 01.07.1995, selv om afgiftspligten først indtræder senere som følge af, at længstlevende sidder i uskiftet... Længstlevende ægtefælle, som sidder i uskiftet bo m.v., succederer altid - uanset ejendomstype, jf. KSL § 29.... 

123.  Nyheder i Familieret 1998 (2 hits)
Ugeskrift for Retsvæsen UfR 1998.1777 ØLD (TFA 1999.15 ØLD): Indekskonto kunne holdes uden for delingen af et uskiftet bo.... H var død i 1991 og M sad i uskiftet bo med 3 fællesbørn.... 

124.  Aftalers ugyldighed. (5 hits)
TFA 1999.259/2 ØLD: A havde i sept. 1997 aftalt med M, der sad i uskiftet bo, at han som vederlag for pleje i 3 år, efter A's død skulle have udbetalt 100 kr. i timen.... 31, 33eller 36. (2-1) TFA 2008.132 ØLD: 90-årig H, der sad i uskiftet... UfR 2008.1710 VLD: Bedstemoderen A, der sad i uskiftet bo, havde d. 01.07.2004 solgt sit sommerhus på Fanø til sit barnebarn, B, og... 31, 33eller 36. (2-1) TFA 2008.132 ØLD: 90-årig H, der sad i uskiftet... UfR 2008.1710 VLD: Bedstemoderen A, der sad i uskiftet bo, havde d. 01.07.2004 solgt sit sommerhus på Fanø til sit barnebarn, B, og dennes samlever,... 

125.  Fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter (2 hits)
Datteren D begærede på vegne af M, der var 91 år, boet udleveret til uskiftet bo. M og H havde d. 23.03.2007 giver datteren D generalfuldmagt.... ØL ophævede kendelsen og hjemviste sagen til skifteretten med henblik på udlevering af boet til uskiftet bo, allerede fordi der var meddelt D generalfuldmagt, og da... 

126.  Mangler ved fast ejendom (2 hits)
UfR 1950.763 HD: Fru Dorthea Marie Munk Søgaard som hensiddende i uskiftet bo efter sin ægtefælle, proprietær J.... Søgaard mod fru Ingrid Steffen som hensiddende i uskiftet bo efter sin ægtefælle, fhv. proprietær Steffen Steffensen.... 

127.  Forældelse af erstatningskrav (6 hits)
Skifteretten i Roskilde meddelte skriftligt H, at hun ikke kunne sidde i uskiftet bo, da S havde tilbagekaldt samtykket, som ikke var gjort uigenkaldeligt.... ØL fandt, at H's vildfarelse med hensyn til retten til at sidde i uskiftet bo var fremkaldt af skifteretten, og at H på denne baggrund ikke bude have fået kendskab... H ville, hvis hun havde siddet i uskiftet bo, ikke være blevet ejer af det omtvistede beløb, men hun ville have kunne udøve en ejers råden over det uskiftede bo, og hun... Efter M's død blev fællesboet d. 17.03.2000 udleveret til H til hensidden i uskiftet bo med fællesbarnet C. H anmodede d. 15.06.2012 om skifte af det uskiftede bo.... Retten i Glostrup fandt, at den påståede skadegørende handling ophørte d. 17.03.2000, da skifteretten tog anmodningen om uskiftet bo til følge.... 

128.  Offentligretligt erstatningsansvar (6 hits)
Skifteretten i Sorø havde forinden oplyst A om, at enken sad i uskiftet bo.... hverken i lovgivningen eller i andre regler, herunder Justitsministeriets vejledning nr. 235 af 13.11.1979 om skiftesaglisten, er fastsat pligt til at notere, såfremt et uskiftet... Skifteretten i Roskilde meddelte skriftligt H, at hun ikke kunne sidde i uskiftet bo, da S havde tilbagekaldt samtykket, som ikke var gjort uigenkaldeligt.... ØL fandt, at H's vildfarelse med hensyn til retten til at sidde i uskiftet bo var fremkaldt af skifteretten, og at H på denne baggrund ikke bude have fået kendskab... H ville, hvis hun havde siddet i uskiftet bo, ikke være blevet ejer af det omtvistede beløb, men hun ville have kunne udøve en ejers råden over det uskiftede bo, og hun... 

129.  Nyheder på Synopsis (4 hits)
Programmet til beregning af befordringsfradrag er opdateret med satserne i 2020 14.11.2019 Ny formular: Skrivelse til skifteretten om ophør af uskiftet... Nyt emne: Solvent likvidation   21.10.2008 Ny oversigt over fordele og ulemper ved uskiftet... indeholder nu over 71.000 henvisninger til artikler og afgørelser. 08.08.2008 Ny formular: Formueoversigt i uskiftet... 22.03.2002 Nyt emne: Boudlæg og skat   20.03.2002 Nyt emne: Uskiftet... 

130.  Dødsgaver og dødslejegaver (3 hits)
TFA 1998.338 VLD: H, der sad i uskiftet bo, havde i 1991 og 1992 kautioneret for sin søn A og dennes ægtefælle Æ's gæld til banken B og sparekassen S... UfR 1972.604 HD: M, som sad i uskiftet bo med 2 fællesbørn, havde i 1967 - 25 dage før sin død - solgt boets væsentligste aktiv, en sommerhusgrund i Højby, til en venindes... H, der var født i 1933 og sad i uskiftet bo, havde i sept. 2006 stillet i hvert fald sine 4 børn en gave i udsigt, hvis de gav afkald på skifte i anledning... 

131.  Nyheder i Familieret 2008 (2 hits)
H sad i uskiftet bo med to fællesbørn, D1 og D2. H gav, mens hun sad i uskiftet bo, D2, som var gift med sagsøgte, A, kontante gaver for i alt 1.689.145 kr.... 

132.  Passivitet (4 hits)
ØLD (TFA 2013.501/1 ØLD): M var død d. 07.12.2007 og efterlod sig H og særbarnet S, som ved påtegning på testamente i 1985 havde afgivet forhåndssamtykke til uskiftet... Skifteretten i Roskilde meddelte skriftligt H, at hun ikke kunne sidde i uskiftet bo, da S havde tilbagekaldt samtykket, som ikke var gjort uigenkaldeligt.... ØL fandt, at H's vildfarelse med hensyn til retten til at sidde i uskiftet bo var fremkaldt af skifteretten, og at H på denne baggrund ikke bude have fået kendskab... H ville, hvis hun havde siddet i uskiftet bo, ikke være blevet ejer af det omtvistede beløb, men hun ville have kunne udøve en ejers råden over det uskiftede bo, og hun... 

133.  Successionsrækkefølger (1 hit)
Aktiverne overgår til efterarvingen, selv om længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo    Efterarvingens ret skal ikke vige for ægtefællens ret til suppleringsarv efter AL § 11, stk. 2 (820.000... 

134.  Dødsboers afslutning (1 hit)
BAL § 24, stk. 2, 2. pkt., eller hvis afdøde har siddet i uskiftet bo og før d. 01.07.1995 har udbetalt arv efter førstafdøde, jf. BAL § 47.... 

135.  Uden titel (1 hit)
Begæring om udlevering: • til uskiftet bo • til privat skifte • til forenklet privat skifte. Opgørelse over boets aktiver og passiver, underskrevet af samtlige arvinger.... 

136.  Samleverpension (1 hit)
sikre, at en kollektiv pensionsordning ikke skal aflevere mere end én ægtefælle- eller samleverpension, ses der ikke på, om den ene eller begge parter hensidder i uskiftet... 

137.  Forenklet privat skifte, jfr. DSL § 34 (1 hit)
Skat Længstlevende beskattes efter reglerne om uskiftet bo, jf. DBL § 58, stk. 1, 3).... 

138.  Advokatansvar i dødsboer (1 hit)
I 1990 døde M, og H overtog boet til uskiftet bo.... 

139.  Oversigt over kritikpunkter og uafklarede spørgsmål vedrørende pensionsdelingsreformen i 2006 (1 hit)
Den gælder ikke, hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2007 og længstlevende sidder i uskiftet bo og begærer boet skiftet efter d. 01.01.2007.... 

140.  Ugifte samlevende - Lejligheden (1 hit)
M sad i uskiftet bo med tre livsarvinger, som han havde sammen med en tidligere afdød H, og det havde angivelig ikke været K bekendt.... 

141.  Solvente bobestyrerboer - Boets behandling (5 hits)
Hvis dødsfaldet er sket efter d. 30.06.2011 eller længstlevende har anmodet om skifte af uskiftet bo efter d. 30.06.2011, har bobestyreren ikke pligt til at udarbejde åbningsstatus... TFA 2005.153 VLK: Afdøde H havde siddet i uskiftet bo med fællesbarnet B og 4 særbørn.... E,n arving klagede over, at bobestyreren ikke havde taget stilling til, om boet havde et krav mod to arvinger, der havde modtaget gaver og lån af afdøde, der sad i uskiftet bo, og om nogle hævninger... Han sad i uskiftet bo med 4 fællesbørn med H, der døde i 1992.... TFA 1999.254 VLK (FM 1999.95 VLK): H, der havde siddet i uskiftet bo med fællesbørnene A, B og C, var død d. 29.05.1997, og boet blev behandlet af advokat Anne Mette... 

142.  Nyheder i Familieret 2013 (1 hit)
arveudlæg af fast ejendom i bobestyrerbo Rasmus Kristian Feldthusen & Johan Hartmann Stæger p. 215-222:Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet... 

143.  Salær i dødsboer (4 hits)
DSL § 79, stk. 5, i bo der blev udleveret til uskiftet bo. Advokat Jesper Anhøj, A, blev indsat som bobestyrer i boet efter afdøde, D.... A fik etableret en ordning med et særbarn, hvorefter boet kunne udleveres til D's enke som uskiftet bo.... ØL ophævede kendelsen fra skifteretten og udtalte, at da boet efter D blev udleveret til enken til hensidden i uskiftet bo, og idet der ikke var rejst indsigelse mod det... H, der havde siddet i uskiftet bo siden 1958, døde i 2003. Arvingerne var to børn, det genoptagne bo efter et tredje barn samt 3 børnebørn.... 

144.  Nyheder Arve- og dødsboskifteret 2017 (1 hit)
Johan Hartmann Stæger i TFA 2016.452: Efterårsseminar i Danske Arveretsadvokater Irene Nørgaard i TFA 2016.335-340: Misbrug af uskiftet... 

145.  Social pension (2 hits)
tjener til forsørgelse af pågældende, hvis dispositionen ikke er omfattet af nr. 1 eller 2. 4) Ved afkald på retten til at sidde i uskiftet... Svend Danielsen har i UfR 1979 B.270 gennemgået reglerne om beregning af fiktiv indtægt ved frivilligt skifte af uskiftet bo.... 

146.  Generalklausulen i aftalelovens § 36 (3 hits)
UfR 2003.1138 ØLD: Den 85-årige M, der sad i uskiftet bo med sønnen med og datteren C, havde i maj 2000 overdraget sin ejendom i Espergærde til sønnen B for 15%... TFA 2008.132 ØLD: 90-årig H, der sad i uskiftet bo, havde i 2004 gaveoverdraget et ubehæftet sommerhus til en værdi på 1.550.000 kr. til sin afdøde mands svenske... Bedstemoderen A, der sad i uskiftet bo, havde d. 01.07.2004 solgt sit sommerhus på Fanø til sit barnebarn, B, og dennes samlever, C, for 555.000 kr.... 

147.  pdf: Uden titel (1 hit)
Begæring om udlevering: • til uskiftet bo • til privat skifte • til forenklet privat skifte. Opgørelse over boets aktiver og passiver, underskrevet af samtlige arvinger.... 

148.  Forældelse (7 hits)
UfR 2001.2272 HD: Enke i uskiftet bo havde i 1972 solgt landbrugsejendom til sønnen S. datteren D blev orienteret herom.... Skifteretten i Roskilde meddelte skriftligt H, at hun ikke kunne sidde i uskiftet bo, da S havde tilbagekaldt samtykket, som ikke var gjort uigenkaldeligt.... ØL fandt, at H's vildfarelse med hensyn til retten til at sidde i uskiftet bo var fremkaldt af skifteretten, og at H på denne baggrund ikke bude have fået kendskab... H ville, hvis hun havde siddet i uskiftet bo, ikke være blevet ejer af det omtvistede beløb, men hun ville have kunne udøve en ejers råden over det uskiftede bo, og hun... TFA 2014.132 ØLD: H, der var født i 1922, overtog ved M's død i 1999 boet til uskiftet bo med døtrene D1 og D2. Fællesboets formue udgjorde ca. 1.5 mio. kr.... 

149.  (Microsoft Word - endeligt h\370ringssvar 1519a) (1 hit)
vil indebære de relevante ændringer i de skattemæssige regler, således at der fortsat er en koordinering mellem de skattemæs- sige og skifteretlige frister for aflevering. 9/10 Skifte af uskiftet... 

150.  (Microsoft Word - endeligt h\370ringssvar 1519a) (1 hit)
vil indebære de relevante ændringer i de skattemæssige regler, således at der fortsat er en koordinering mellem de skattemæs- sige og skifteretlige frister for aflevering. 9/10 Skifte af uskiftet... 

151.  Ophørspension - Pensionsopsparing efter virksomhedssalg (1 hit)
Ligningsrådet svarede bekræftende på spørgsmålet, under den forudsætning, at hun valgte at sidde i uskiftet bo.... 

152.  Værger (1 hit)
TFA 1998.392 ØLK: Byretten havde beskikket advokat R som værge for 82-årig dame, der sad i uskiftet bo med 2 døtre, der lå i indbyrdes strid.... 

153.  Særejeformer (1 hit)
formue skal være H’s fuldstændige særeje, mens der i øvrigt skal være formuefællesskab i ægteskabet, skal hustruen ved M’s død skifte M’s fuldstændige særeje, mens hun kan sidde i uskiftet... 

154.  Bristende forudsætninger for aftaler (1 hit)
D havde ifølge gældsbrev lånt 620.000 kr. af sin nu afdøde stedfarmor, der sad i uskiftet bo efter farfaderen. Lånet var formidlet af faderen, F.... 

155.  Oversigt over nogle af de nye regler i udkast til ny lov om ægtefællers økonomiske forhold (1 hit)
nye regler om arv og gave finder ikke anvendelse på arv, der er faldet før lovens ikrafttræden og gaver, der er modtaget før dette tidspunkt, når modtageren er gift eller er i uskiftet... 

156.  Civilproces - Retternes stedlige kompetence (2 hits)
2007.231 ØLK: Der var i medfør af AL § 22 anlagt en sag ved en fast ejendoms værneting (Helsinge Byret) om omstødelse af overdragelse af ejendommen under et uskiftet... 2007.231 ØLK: Der var i medfør af AL § 22 anlagt en sag ved en fast ejendoms værneting (Helsinge Byret) om omstødelse af overdragelse af ejendommen under et uskiftet... 

157.  Hvem er begunstiget? (2 hits)
hinanden, herunder skal opfylde betingelserne i ÆL § 6, § 9 og § 10 Samlevende, der er fraseparerede og samlevende, der sidder i uskiftet... § 105 og § 105 a. (2-1) Hvis længstlevende sad i uskiftet... 

158.  Isoleret bevisoptagelse (2 hits)
TFA 2022.253 ØLK (FM 2022.16 ØLK): Anmodning om isoleret bevisførelse til brug for sag vedrørende misbrug af uskiftet bo skulle ikke behandles af skifteretten.... Genstanden for bevisoptagelsen var en ejendom, som M havde overdraget til C i 2014, hvor M sad i uskiftet bo.... 

159.  Familieret (1 hit)
statsforvaltningen i person- og familieretlige sager af direktør Dorrit Sylvest Nielsen, Familiestyrelsen Arvelovens regler om vederlagskrav ved skifte af uskiftet... 

160.  Mindreårige (1 hit)
Afdøde og hans ægtefælle havde øjensynlig glemt, at de for år tilbage havde oprettet ægtepagt, hvorfor afdødes ægtefælle ikke kunne hensidde i uskiftet bo.... 

161.  Underskudsfremførsel (1 hit)
Samtlige kreditorer gik med til en akkord på 2%, hvorefter H fik boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... 

162.  Ændringer af boafgiftsloven. (2 hits)
indtræder efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser vedrørende en efterlevende ægtefælles ægteskab, som indgås efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser om udbetaling af arv fra uskiftet... juli 1999. § 4 finder anvendelse på arv efter en førstafdøde ægtefælle, som den efterlevende ægtefælle i et uskiftet bo udbetaler efter ikrafttrædelsen.... 

163.  Regres for udgifter ved fri proces i ægtefælleskifter (1 hit)
TFA 2006.191 ØLK: H sad i uskiftet bo med to fællesbørn, S og D. S indgav begæring om skifte på grund af H's misbrug, jf. AL § 20. H fik fri proces.... 

164.  Nyheder i Familieret 2005 (1 hit)
Johan Stæger i JUR 2005.103-108: Endnu mere om uskiftet bo trods nyt ægteskab Maja Holmlund og Ümit Gezder i TFA 2005.98-104: Internationale regler for ægtefælle-... 

165.  Nyheder i Familieret 2009 (1 hit)
statsforvaltningen i person- og familieretlige sager af direktør Dorrit Sylvest Nielsen, Familiestyrelsen Side 221-226: Arvelovens regler om vederlagskrav ved skifte af uskiftet... 

166.  pdf: (Microsoft Word - endeligt h\370ringssvar 1519a) (1 hit)
vil indebære de relevante ændringer i de skattemæssige regler, således at der fortsat er en koordinering mellem de skattemæs- sige og skifteretlige frister for aflevering. 9/10 Skifte af uskiftet... 

167.  Domme: REU Alm.del Bilag 235: Redegørelse om lovovervågning af arveloven.pdf (33 hits)
Uskiftet bo 5.1. Reglerne om uskiftet bo 5.1.1.... og pensionsydelser mv.), til uskiftet bo med deres fælles livsarvinger, jf. arvelovens § 17.... Justitsministeriet har anmodet høringsparterne om bemærkninger til regler- ne om uskiftet bo, herunder oplysning om, i hvilket omfang muligheden for at sidde i uskiftet bo anvendes. 5.1.2.... Underretning om udlevering til uskiftet bo Skifteretten skal underrette førstafdødes livsarvinger om udleveringen til uskiftet bo, jf. arvelovens § 21. Reglen blev indført med den nye arvelov.... på næsten samme måde, som hvis længstlevende sad i uskiftet bo.... 

168.  Ægtefælleskiftet - Pensionsrettigheder før 2007 (1 hit)
UfR 1998.1777 ØLD (TFA 1999.15 ØLD): H var død i 1991 og M sad i uskiftet bo med 3 fællesbørn.... 

169.  Gaver mellem ægtefæller (2 hits)
ØL frifandt derfor H. (2-1) UfR 2008.272 ØLD: H sad i uskiftet bo med to fællesbørn, D1 og D2.... H gav, mens hun sad i uskiftet bo, D2, som var gift med sagsøgte, A, kontante gaver for i alt 1.689.145 kr. D2 døde i marts 2005 og H døde i april 2005.... 

170.  Separations- og skilsmissebetingelser (1 hit)
M's anmodning om uskiftet bo blev - uanset fællesbørnenes accept - ikke taget til følge, da separationen ikke var bortfaldet.... 

171.  Lovsamling: Dødsboskatteloven (95 hits)
§ 1 i lov nr. 348 af 18.04.2007 (Ændrede beskatningsregler for uskiftet bo m.v.)... Afsnit III Uskiftet bo m.v.... Reglerne i dette kapitel finder anvendelse i forbindelse med skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live. Stk. 2.... Et uskiftet bo, der ikke er fritaget for beskatning efter § 6, beskattes uanset § 19, stk. 2, alene af indkomst som nævnt i stk. 1 i boperioden.... Genoptagelse af uskiftet bo m.v. § 83.... 

172.  Lovsamling: Arveloven (19 hits)
Kapitel 3: Uskiftet bo med livsarvinger § 8.... Har afdøde efterladt sig særlige livsarvinger, kan boet kun udleveres til uskiftet bo med deres samtykke. Stk. 2.... Anmodning om boets udlevering til uskiftet bo fremsættes af ægtefællen eller af dennes værge eller skifteværge.... Afkald kan på samme måde gives over for arveladerens ægtefælle, når denne hensidder i uskiftet bo. § 32.... Foranstående regler gælder også om forskud, som ydes af en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. § 33.... 

173.  Lovsamling: Forslag til ny arvelov i L 100 af 06.12.2006 (24 hits)
Kapitel 4: Uskiftet bo Betingelser for uskiftet bo mv. § 17.... Efterlader den førstafdøde ægtefælle sig særlivsarvinger, kan boet kun udleveres til uskiftet bo med samtykke fra dem. Stk. 2.... Anmodning om et bos udlevering til uskiftet bo fremsættes af ægtefællen eller af dennes værge eller skifteværge. Stk. 2.... Hvis arveladerens ægtefælle er i uskiftet bo, kan afkald dog gives over for denne. Stk. 3.... Stk. 1-4 gælder også for forskud, som ydes af en ægtefælle i uskiftet bo. § 45.... 

174.  Lovsamling: Arveloven 2007 (24 hits)
Kapitel 4: Uskiftet bo Betingelser for uskiftet bo mv. § 17.... Efterlader den førstafdøde ægtefælle sig særlivsarvinger, kan boet kun udleveres til uskiftet bo med samtykke fra dem. Stk. 2.... Skifteretten kan tillade, at boet udleveres til uskiftet bo, hvis en insolvens efter stk. 1 efter boets forhold må anses for ubetydelig. Stk. 3.... Anmodning om et bos udlevering til uskiftet bo fremsættes af ægtefællen eller af dennes værge eller skifteværge. Stk. 2.... Hvis arveladerens ægtefælle er i uskiftet bo, kan afkald dog gives over for denne. Stk. 3.... 

175.  Lovsamling: Bemærkninger til udkast til ny arvelov (81 hits)
Den længstlevende ægtefælle har endvidere ret til uskiftet bo med fælles livsarvinger og kan være i uskiftet bo med førstafdødes særlivsarvinger, hvis de samtykker heri.... Uskiftet bo 5.1. Gældende ret 5.1.1. Betingelser for uskiftet bo Arvelovens kap. 3 indeholder regler om uskiftet bo.... Dette omfatter også et uskiftet bo.... Hvis kravet om, at særbørn skal meddele samtykke til uskiftet bo, opgives, vil der endvidere komme flere tilfælde, hvor en længstlevende ægtefælle er i uskiftet bo med særbørn,... Dette svarer til, hvad der gælder ved omstødelse i uskiftet bo.... 

176.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 66 af 21.10.2020: Forslag til lov om retsafgifter (11 hits)
Det drejer dig endelig om afgiften på 750 kr. for en anmodning om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte (forslaget til § 19, stk. 2).... - Tvister, der opstår i forbindelse med skifte af et dødsbo eller et uskiftet bo, og som forudsættes afgjort ved dom.... til uskiftet bo måtte have været udleveret til en behandlingsmåde, for hvilken der blev betalt afgift efter § 27.... Udleveres boet efterfølgende til den længstlevende ægtefælle til uskiftet bo, gælder det foreslåede stk. 3 for afgiften efter § 28.... Stk. 3 angår boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo.... 

177.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 100 til ny arvelov (51 hits)
Uskiftet bo omfatter alene fælleseje.... i, at ægtefællen er i uskiftet bo, jf. lovforslagets 18.... Reglen gælder også i tilfælde, hvor et uskiftet bo skiftes i den længstlevende ægtefælles levende live.... Stk. 5 indebærer, at stk. 1-4 også gælder for forskud, som ydes af en ægtefælle i uskiftet bo.... Navnlig kan det ikke bestemmes, at en længstlevende samlever skal have mulighed for uskiftet bo, idet der kun er adgang til uskiftet bo med fælleseje.... 

178.  Indsættelse af begunstigede (1 hit)
Samleveren kan begunstiges, selv om forsikrede/kontohaveren er gift med en anden, og selv om forsikrede/kontohaveren sidder i uskiftet bo.... 

179.  Lovsamling: Den Nordiske Dødsbokonvention (6 hits)
Arv og uskiftet bo. II. Arveladerens gæld. III. Skiftebehandling.... Arv og uskiftet bo. Artikel 1.... Har en efterlevende ægtefælle, der er statsborger i en kontraherende stat, siddet i uskiftet bo, og skal boet skiftes, foregår behandlingen efter loven i den af staterne,... Denne konvention kommer ikke til anvendelse, når arveladeren er død før konventionens ikrafttræden, og heller ikke, når en efterlevende ægtefælle har hensiddet i uskiftet... ændret ved overenskomst af 9. december 1975 gælder fortsat i tilfælde, hvor en arvelader er død før den 1. september 2015, og når en efterlevende ægtefælle har hensiddet i uskiftet... 

180.  Genstanden for udlæg (1 hit)
For ØL fremlagde skyldneren bekræftet kopi af erklæring fra 1992 om arveafkald samt anmodning fra faderen om uskiftet bo, hvoraf fremgik, at skyldneren i 1992 havde givet... 

181.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015 (35 hits)
Dette svarer til, hvad der gælder ved misbrug af uskiftet bo, jf. arvelovens § 31.... Overtager længstlevende boet til uskiftet bo, gælder §§ 63 og 64.... Overtager længstlevende boet til uskiftet bo, gælder reglerne i §§ 63 og 64.... Hvis længstlevende overtager en del af boet til uskiftet bo, mens en del af boet skiftes – f.eks. fordi en særlivsarving ikke vil samtykke til uskiftet bo – kan §§ 26 og 45 kun... H ønsker at overtage boet til uskiftet bo. M's fuldstændige særeje skal skiftes.... 

182.  Lovsamling: Dødsboskifteloven (15 hits)
Skifte af uskiftet bo, mens en længstlevende ægtefælle er i live, sker ved den længstlevendes hjemting. Stk. 2.... Kapitel 14: Uskiftet bo § 24. Et bo udleveres efter anmodning til uskiftet bo efter reglerne i arvelovens kapitel 4.... Reglerne i denne lov finder i øvrigt med de fornødne ændringer anvendelse ved behandling af sager om udlevering til uskiftet bo. Stk. 4.... Skiftes et uskiftet bo, medens den længstlevende ægtefælle er i live, finder bestemmelserne i §§ 75-77 tilsvarende anvendelse på skifte af hele boet.... Sad afdøde i uskiftet bo, skal tillige angives de i stk. 3, nr. 1, anførte oplysninger vedrørende førstafdøde samt dennes dødsdag. Stk. 5.... 

183.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til ny dødsboskiftelov L120/1995 (19 hits)
s udlæg), - uskiftet bo.... Uskiftet bo Ca. 23 pct. af alle boer udleveres til uskiftet bo.... Udlæg til en efterlevende ægtefælle De gældende regler om uskiftet bo og om udlæg efter 150.000 kr.'... s udlæg og uskiftet bo beregnes dog en retsafgift på 100 kr.... I boer, der udleveres til boudlæg, uskiftet bo eller udlægges en efterlevende ægtefælle efter 150.000 kr.'... 

184.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (17 hits)
Henset til, at udlevering til såvel privat skifte, uskiftet bo eller behandling efter 150.000 kr.'... Det samme gælder, hvor boet udleveres til uskiftet bo eller efter 150.000 kr.'s reglen til en efterlevende ægtefælle.... Sad afdøde i uskiftet bo, skal også førstafdødes tilsvarende data anføres, jf. stk. 4.... Hvis afdøde sad i uskiftet bo, skal proklamaet tillige indeholde oplysninger vedrørende førstafdøde, jf. stk. 4 .... Reglen finder ikke anvendelse, hvor et bo er udlagt til en efterlevende ægtefælle i medfør af forslagets kapitel 13 eller til uskiftet bo.... 

185.  Lovsamling: L 178 af 29.03.2017: Forslag til til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015 (7 hits)
Ved en ægtefælles død og ved skifte af et uskiftet bo deles ægtefællernes formue lige mellem den længstlevende ægtefælle eller dennes dødsbo og den førstafdøde ægtefælles... Ved en ægtefælles død og ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live indgår i ligedelingen af ægtefællernes delingsformue efter § 5, stk. 1, 2.... Regulerings- og misbrugskrav ved den længstlevende ægtefælles overtagelse af delingsformuen til uskiftet bo § 54.... Formuedeling ved skifte af uskiftet bo § 55.... . § 53, der ikke er blevet dækket, kan gøres gældende ved skifte af uskiftet bo.... 

186.  Lovsamling: Udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold i bet. 1552/2015 (8 hits)
Ved en ægtefælles død eller ved skifte af et uskiftet bo deles formuerne lige mellem den længstlevende ægtefælle eller dennes dødsbo og førstafdødes dødsbo, medmindre andet... Medmindre længstlevende overtager boet til uskiftet bo, deles afdødes og længstlevendes aktiver med fradrag af gæld, jf. § 36, lige, jf. dog § 37.... Overtager længstlevende en del af boet til uskiftet bo, finder 1. pkt. kun anvendelse på den del af boet, der skiftes. Et mindretal (Jørgen U.... Uskiftet bo § 63.... Stk. 3. §§ 26 og 45 finder ikke anvendelse ved skifte af et uskiftet bo. Et mindretal (Jørgen U.... 

187.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (44 hits)
Længstlevende har ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo.... Formuedeling i forbindelse med uskiftet bo 3.22.1.... – Ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live.... – Ved skifte af uskiftet bo ved den længstlevende ægtefælles død.... til uskiftet bo.... 

188.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (14 hits)
Sidder en efterlevende ægtefælle i uskiftet bo, indtræder afgiftspligten ifølge stk. 2 dog først af førstafdødes del af fællesboet, når dette skiftes.... En ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, er derfor som altovervejende hovedregel berettiget til at give gaver af hele fællesboet.... Arven til førstafdødes særbarn er faldet ved førstafdødes død og udskydes efter arveloven ikke, hvis længstlevende vil overtage boet til uskiftet bo.... Længstlevende kan derfor ikke sidde i uskiftet bo med et særbarn uden dettes samtykke.... Bemærkninger hertil: En længstlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo, når vedkommendes ægtefælle afgår ved døden.... 

189.  Skat under ægteskabet (1 hit)
TfS 2004.80 LSR (SKM2003.573 LSR): M, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed som landmand, og som sad i uskiftet bo efter H, som døde d. 05.08.2001, var berettiget... 

190.  God advokatskik XIV: Forholdet til modparten og dennes advokat (2 hits)
Kendelse af 12.06.2003: Advokat havde bistået enke med at oprette testamente til fordel for førstafdødes særbørn, som havde samtykket i, at enken kunne sidde i uskiftet... Der forelå ikke oplysninger om, at det var en forudsætning for arvingernes samtykke til, at H kunne sidde i uskiftet bo, at der skulle foreligge et uigenkaldeligt... 

191.  Fondsbeskatning (2 hits)
LSR: LSR fandt, at en trust ikke kunne anses for at være et selvstændigt skattesubjekt efter dansk ret, hvorfor beskatningen skulle ske hos Ks ægtefælle, der hensad i uskiftet... stk. 1, litra h, kunne ske uden iagttagelse af bestemmelsen i AABL § 35 B, og der kunne ikke ske overdragelse fra dødsboet til fonden efter AABL §§ 35 B – 35 F, da fonden var en familiefond S sad i uskiftet... 

192.  Lovsamling: Lov om ægtefællers økonomiske forhold (7 hits)
Ved en ægtefælles død og ved skifte af et uskiftet bo deles ægtefællernes formue lige mellem den længstlevende ægtefælle eller dennes dødsbo og den førstafdøde ægtefælles... Ved en ægtefælles død og ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live indgår i ligedelingen af ægtefællernes delingsformue efter § 5, stk. 1, 2.... Regulerings- og misbrugskrav ved den længstlevende ægtefælles overtagelse af delingsformuen til uskiftet bo § 54.... Formuedeling ved skifte af uskiftet bo § 55.... . § 53, der ikke er blevet dækket, kan gøres gældende ved skifte af uskiftet bo.... 

193.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (32 hits)
Længstlevende har ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo.... – Ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live.... – Ved skifte af uskiftet bo ved den længstlevende ægtefælles død.... Der findes heller ikke en samlet regulering af formuedeling ved skifte af et uskiftet bo.... Andre rettigheder mister deres personlige karakter og vil derfor indgå i delingsformuen og dermed i et eventuelt uskiftet bo.... 

194.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (16 hits)
angiver den nationale, stedlige kompetence for skifte af uskiftet bo, medens den efterlevende ægtefælle er i live.... s udlæg, om uskiftet bo og om privat skifte, samt udfyldelse af fuldmagtsblanketter.... Til kapitel 14 Uskiftet bo På nær forskellige præciseringer og fornyelser svarer bestemmelsen i forslagets kapitel 14 om uskiftet bo til... Der henvises i øvrigt til kapitel 3 om uskiftet bo med livsarvinger i lovforslaget vedrørende arveloven samt tilhørende bemærkninger.... til at få boet udleveret til uskiftet bo.... 

195.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (4 hits)
Loven finder anvendelse på arv efter en førstafdød ægtefælle, som den efterlevende ægtefælle i et uskiftet bo udbetaler efter lovens ikrafttræden.... Til § 46 Da afgiftspligten i uskiftede boer også efter arveafgiftsloven først indtræder ved skifte, skal et uskiftet bo, der er etableret før denne lovs ikrafttræden, men som skiftes efter lovens ikrafttræden... Når et uskiftet bo, der er etableret før lovens ikrafttræden, skiftes efter dette tidspunkt, beregnes afgift af førstafdødes del af boet, som om disse værdier er de eneste, der er faldet i arv efter førstafdøde... Efter praksis er § 14 A også blevet anvendt i tilfælde, hvor en ægtefælle sad i uskiftet bo, men hvor samtlige afdødes livsarvinger afgår ved døden før længstlevende.... 

196.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (7 hits)
Hver ægtefælle anses endvidere som selvstændig arvelader, hvilket medfører, at et uskiftet bo ved længstlevende ægtefælles død skal opdeles i to dele med hver sit bundfradrag.... I bilag 1 er vist eksempler på virkning af lovforslaget, herunder et eksempel på skifte af uskiftet bo med to arvinger. 5.... Når en gift person afgår ved døden, og den efterlevende ægtefælle forbliver hensiddende i uskiftet bo, betales ingen arveafgift af midlerne i det uskiftede bo. Stk. 2.... Samme regler kommer til anvendelse, når der i henhold til § 14, stk. 3, under arveafgiftsberegningen inddrages midler, hvorover en i uskiftet bo hensiddende ægtefælle har disponeret. § 22.... Ligeledes bliver, når den længstlevende af tvende ægtefæller har hensiddet i uskiftet bo, afgiften af boet at beregne efter denne lov, når den længstlevende ægtefælle dør, eller skiftet påbegyndes efter... 

197.  Lovsamling: Vejledning om behandling af ægteskabssager (12 hits)
Den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo 2.6.1.7.... Dette gælder dog kun, hvis den længstlevende ægtefælle ikke har overtaget ægtefællernes delingsformue til uskiftet bo efter arvelovens § 17, jf. nedenfor om uskiftet bo.... Samtykke til indgåelse af ægteskab kan dog ikke gives, hvis boet er udlagt til uskiftet bo eller har været udlagt til uskiftet bo, men det er taget under skiftebehandling... Efter sidstnævnte bestemmelse skal den længstlevende ægtefælle skifte et uskiftet bo ved indgåelse af nyt ægteskab.... Arvingerne vil normalt fremgå af skifteretsattesten om uskiftet bo. Kommunen kan om nødvendigt kontakte skifteretten. 2.6.1.7.... 

198.  Lovsamling: Retsafgiftsloven (8 hits)
Ved dødsbobehandling, herunder skifte af uskiftet bo, mens en længstlevende ægtefælle er i live, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.... I boer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, til udlæg til den længstlevende ægtefælle eller til uskiftet bo, forfalder afgiften til betaling ved boets udlevering.... I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter § 36... Hidtidig formulering: I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet... For behandling af en begæring fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte, svares 500 kr.... 

199.  Lovsamling: Ægteskabsvejledningen (12 hits)
Den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo 2.6.1.7.... om uskiftet bo.... Samtykke til indgåelse af ægteskab kan dog ikke gives, hvis boet er udlagt til uskiftet bo eller har været udlagt til uskiftet bo, men det er taget under skiftebehandling igen.... Efter sidstnævnte bestemmelse skal den længstlevende ægtefælle skifte et uskiftet bo ved indgåelse af nyt ægteskab.... Arvingerne vil normalt fremgå af skifteretsattesten om uskiftet bo. Prøvelsesmyndigheden kan om nødvendigt kontakte skifteretten. 2.6.1.7.... 

200.  Lovsamling: Ægteskabsvejledningen (12 hits)
Den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo 2.6.1.7.... Dette gælder dog kun, hvis den længstlevende ægtefælle ikke har overtaget ægtefællernes delingsformue til uskiftet bo efter arvelovens § 17, jf. nedenfor om uskiftet... Samtykke til indgåelse af ægteskab kan dog ikke gives, hvis boet er udlagt til uskiftet bo eller har været udlagt til uskiftet bo, men det er taget under skiftebehandling... Efter sidstnævnte bestemmelse skal den længstlevende ægtefælle skifte et uskiftet bo ved indgåelse af nyt ægteskab.... Arvingerne vil normalt fremgå af skifteretsattesten om uskiftet bo. Prøvelsesmyndigheden kan om nødvendigt kontakte skifteretten. 2.6.1.7.... 

201.  Lovsamling: Retsafgiftsloven (3 hits)
Samme afgift betales for anmodning fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte. § 20.... af selskabslovens § 221, stk. 3. 3) Tvister, der indbringes for skifteretten i medfør af § 2 i lov om ægtefælleskifte m.v. 4) Tvister, der opstår i forbindelse med skifte af et dødsbo eller et uskiftet... I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter stk. 1 på grundlag af den formueoversigt... 

202.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 66 af 21.10.2020: Forslag til lov om retsafgifter (6 hits)
Det foreslås endvidere, at udlæg af et dødsbo uden bobehandling ("udlæg for begravelsesomkostningerne"), udlæg af et dødsbo til længstlevende ægtefælle og udlevering af et dødsbo til uskiftet bo skal... Afgiftsfri Boudlæg, udlæg til længslevende ægtefælle og udlevering til uskiftet bo 500 kr.... en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte.... Retsplejerådet foreslår på denne baggrund at afskaffe retsafgiften for boudlæg uden skiftebehandling, udlæg til den længstlevende ægtefælle og udlevering til uskiftet bo.... De afgiftspligtige "andre skifteforretninger" omfattede oprindelig kun konkursbegæringer og begæring fra en arving om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte.... 

203.  Lovsamling: Boafgiftsloven (6 hits)
Når en gift person afgår ved døden og den længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, indtræder afgiftspligten af afdødes del af boet først, når det uskiftede... Ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live finder ændringen anvendelse, når anmodning om skifte er indgivet efter lovens ikrafttræden.... Ved skifte af et uskiftet bo efter denne lovs ikrafttræden, hvor førstafdøde er afgået ved døden før lovens ikrafttræden, fratrækkes ved beregning af boafgifterne det fulde... Har den længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, før lovens ikrafttræden udbetalt en del af arven efter førstafdøde, skal den udbetalte arv medregnes til den afgiftspligtige... efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser vedrørende en efterlevende ægtefælles ægteskab, som indgås efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser om udbetaling af arv fra uskiftet... 

204.  Lovsamling: L 101 af 06.12.2006: Forslag til lov om ændring af forsikringsaftaleloven samt forskellige andre love. (2 hits)
i, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således: »I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet... stk. 2, indsættes som nr. 10: »10) Første kopi til den førstafdøde ægtefælles livsarvinger af den formueoversigt, som ægtefællen skal indlevere ved udlevering af et bo til uskiftet... 

205.  Lovsamling: Lov nr. 516 af 06.06.2007 om ændring af forsikringsaftaleloven samt forskellige andre love. (2 hits)
i, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således: »I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet... stk. 2, indsættes som nr. 10: »10) Første kopi til den førstafdøde ægtefælles livsarvinger af den formueoversigt, som ægtefællen skal indlevere ved udlevering af et bo til uskiftet... 

206.  Nyheder i Familieret 1997 (1 hit)
En enkemand og en enke, som begge sad i uskiftet bo med 2 sønner, giftede sig d. 25.11.1995, efter at deres sønner havde givet skifteafkald.... 

207.  Lovsamling: Høringssvar af 09.01.2017 fra Danske Advokater m.fl.om udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold (2 hits)
  § 54 (regulerings- og misbrugskrav når længstlevende overtager boet til uskiftet bo) Ingen bemærkninger....   § 55 (regulerings- og misbrugskrav ved skifte af uskiftet bo) § 55, stk. 1, indebærer, at hvis dødsboet (arvingerne) ikke kunne få dækket et krav efter § 54, nr. 2, fordi der på daværende... 

208.  Lovsamling: Konkursloven kapitel 5: Konkursmassen (1 hit)
Skyldneren kan give samtykke til, at arveladerens efterlevende ægtefælle hensidder i uskiftet bo. § 35.... 

209.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (5 hits)
Ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live finder bestemmelsen anvendelse, når anmodning om skifte er indgivet efter lovens ikrafttræden:... Æftefællens ret til at forlange uskiftet bo eller udlæg efter kapitel 13 berøres ikke af bestemmelsen.... inden rimelig tid efter dødsfaldet at træffe bestemmelse om anden behandlingsform, f.eks fordi skifteretten ingen anmodning modtager om boets udlevering til privat skifte, til boudlæg, til uskiftet... Er alternativet til bobestyrerbehandling berigtigelse til uskiftet bo, udlæg til ægtefællen efter 150.000 kr.'... skifteretten, når skiftet skal finde sted i den efterlevendes levende live, hvad enten dette sker straks ved den førstafdødes død, jf. § 74 og § 76, stk. 3, eller senere ved et skifte af uskiftet... 

210.  Fri proces (1 hit)
TFA 2006.191 ØLK: H sad i uskiftet bo med to fællesbørn, S og D. S indgav begæring om skifte på grund af H's misbrug, jf. AL § 20. H fik fri proces.... 

211.  Tinglysningsafgift (1 hit)
Længstlevende kan undgå dette ved først af sidde i uskiftet bo, få adkomsten tinglyst, og derefter skifte.... 

212.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 120/1995 til dødsboskiftelov (3 hits)
(genoptagelse af boudlæg), § 23 (genoptagelse af udlæg til en efterlevende ægtefælle), forslaget vedrørende arvelovens § 16, stk. 2 (genoptagelse af uskiftet bo), forslagets §§ 29 og 30... Ved uskiftet bo stilles således ikke noget krav om proklama før udleveringen. Her kan et ukendt og betydeligt krav derfor dukke op når som helst.... en særlig bestemmelse for så vidt angår skifte af uskiftet bo, idet de nye regler også skal finde anvendelse ved sådanne skifter, hvis den længstlevende ægtefælle dør efter lovens ikrafttrædelsestidspunkt... 

213.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (5 hits)
– Det foreslås at ensrette reglerne for, hvornår en anmodning om skifte af uskiftet bo får retsvirkning, således at alle retsvirkninger er... Reglerne findes dels i kapitel 17 om skifte af den efterlevende (længstlevende) ægtefælles aktiver og passiver (§§ 74-77), dels i kapitel 18 om skifte af uskiftet bo, mens... Ved skifte af et uskiftet bo, hvor den længstlevende ægtefælle er i live, følger det af § 78, stk. 1, at hele boet skal behandles efter reglerne i kapitel 17.... Ægtefælleskifteudvalget bemærker i betænkningen, at reglerne om behandlingen af den længstlevende ægtefælles aktiver og passiver, herunder ved skifte af uskiftet bo i længstlevendes... Heroverfor står arvelovens § 28, stk. 3, 1. pkt., der fastsætter et tidligere tidspunkt for, hvornår arven falder i forbindelse med skifte af et uskiftet bo.... 

214.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 66 af 21.10.2020: Forslag til lov om retsafgifter (2 hits)
Endelig foreslås det i stk. 2, at der ligeledes skal betales 750 kr. for en anmodning fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte.... - Afgiften for en anmodning om skifte af et uskiftet bo forhøjes fra 500 kr. til 750 kr.... 

215.  Lovsamling: Lov om erhvervelse af fast ejendom (1 hit)
Erhverves fast ejendom ved arv, ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved deling af fællesbo, er justitsministerens tilladelse ufornøden.... 

216.  TFA 2002 - Familieret (1 hit)
M's anmodning om uskiftet bo blev - uanset fællesbørnenes accept - ikke taget til følge, da separationen ikke var bortfaldet.... 

217.  Sagkyndige erklæringer (1 hit)
TFA 2005.321 ØLK: S havde rejst krav om, at H skiftede uskiftet bo i medfør af AL § 20.... 

218.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (3 hits)
dog værdierne ved ægteskabets indgåelse.« Bemærkninger til ændring nr. 1 og 2 af 4 (§§ 1.14 og 1.15): Hvis længstlevende, der sidder i uskiftet... Når en efterlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, ikke betaler afgift af arv udbetalt til førstafdødes arvinger, eller ægtefællen ikke betaler afgift af førstafdødes del af fællesboet inden indgåelse... Det foreslås i stk. 5, at en arving, som af den længstlevende ægtefælle i et uskiftet bo har fået udbetalt arv efter førstafdøde uden at der er skiftet og dermed betalt afgift, sammen med den længstlevende... 

219.  Lovsamling: Forordning af 22.11.1837 indeholdende nærmere Bestemmelser ang. den Selveierbønder hiemlede testationsfrihed (1 hit)
Imidlertid kan den Enke eller Enkemand, som hensidder i uskiftet Boe efter den Afdøde, uden at der, medens denne levede, er giort nogen testamentarisk Anordning om Gaarden, ikke benytte... 

220.  TFA 2000 - Familieret (1 hit)
M bestemte i testamente i 1992, at hans særbarn S alene skulle arve sin tvangsarv, hvis han ikke samtykkede i, at H kunne sidde i uskiftet bo. M døde d. 21.09.1995.... 

221.  Gældssanering (2 hits)
FM 2020.113 VLK: Boligudgifter samt afkald på arv efter mor, så far i uskiftet bo kunne skifte, forhindrede ikke gældssanering, men transportomkostninger på 500 kr. kunne ikke medtages,... da skyldner ikke havde et særligt og nødvendigt behov for kørsel A havde ansøgt om gældssanering, men havde i 2014 givet afkald på arv efter sin mor, idet A’s far sad i uskiftet... 

222.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 51 (21 hits)
Bestemmelsen må imidlertid finde anvendelse også ved skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død.... – Ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live.... – Ved skifte af uskiftet bo ved den længstlevende ægtefælles død.... Der findes heller ikke en samlet regulering af formuedeling ved skifte af et uskiftet bo.... Andre rettigheder mister deres personlige karakter og vil derfor indgå i delingsformuen og dermed i et eventuelt uskiftet bo.... 

223.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 55 (6 hits)
Kommentarer til ÆFL § 55 Formuedeling ved skifte af uskiftet bo § 55.... . § 53, der ikke er blevet dækket, kan gøres gældende ved skifte af uskiftet bo.... § 53, der ikke allerede er blevet dækket, typisk gennem bestemmelsen i ÆFL § 54, kan gøres gældende ved skifte af uskiftet bo.... Dette gælder både ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live og ved den længstlevende ægtefælles død.... Dette gælder både ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live og ved den længstlevende ægtefælles død.... 

224.  Lovsamling: Vejledning om behandlingen af pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse og død (1 hit)
længstlevende ægtefælles egne pensionsrettigheder ikke i formuedelingen, hvad enten der skiftes straks ved den førstafdøde ægtefælles død, eller der skiftes i den længstlevende ægtefælles levende live efter uskiftet... 

225.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 66 af 21.10.2020: Forslag til lov om retsafgifter (2 hits)
§ 16 for anmodning om auktion, efter § 18 for begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling, efter § 19 for anmodning om bistand til ægtefælleskifte mv., om dødsfaldskendelse eller skifte af uskiftet... § 16 for anmodning om auktion, efter § 18 for begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling, efter § 19 for anmodning om bistand til ægtefælleskifte mv., om dødsfaldskendelse eller skifte af uskiftet... 

226.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (2 hits)
Dødsboskattelovens kapitel 12, §§ 71-75, omhandler skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live.... pkt., en særlig bestemmelse for så vidt angår skifte af uskiftet bo, idet reglerne i denne lov også skal finde anvendelse ved sådanne skifter, hvis den længstlevende... 

227.  Lovsamling: Lov nr. 319 af 14.05.1997 om inkassovirksomhed. (1 hit)
Uanset stk. 1 kan en autorisationsindehavers dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en autorisationsindehaver, der er under rekonstruktionsbehandling,... 

228.  Mangler ved fast ejendom - Forholdsmæssigt afslag. (1 hit)
K anlagde herefter sag mod S, senere hans enke, som sad i uskiftet bo, med påstand om erstatning på kr. 1,6 mio., subsidiært et afslag i købesummen, idet huset ikke var... 

229.  Lovsamling: Lov om skifte af fællesbo m.v. (1 hit)
Har den efterlevende ægtefælle hensiddet i uskiftet bo, behandles hele boet efter nedenstående regler. § 58.... 

230.  Lovsamling: L 83 af 24.11.2010: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.) (1 hit)
Reglerne i denne lov finder dog også anvendelse på skifte af uskiftet bo, når den længstlevende ægtefælle dør efter lovens ikrafttræden eller der anmodes om skifte i den længstlevendes... 

231.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 77 (5 hits)
Loven finder heller ikke anvendelse på formuedeling ved en ægtefælles død, herunder ved skifte af uskiftet bo, hvis ægtefællen er afgået ved døden før lovens ikrafttræden... En ægtefælles død ÆFL finder heller ikke anvendelse på formuedeling ved en ægtefælles død, herunder ved skifte af uskiftet bo, hvis ægtefællen... Er den ene ægtefælle død før d. 01.01.2018, og sidder den anden ægtefælle i uskiftet bo til sin død f. eks. i 2025, fører en strikte ordlydsfortolkning af ÆFL § 77 til,... regelsæt, og meget taler for, at formuedelingen skal ske efter reglerne i ÆFL Er den ene ægtefælle død før d. 01.01.2018, og sidder den anden ægtefælle i uskiftet... Eksempel: M er død d. 11.12.2006 og H sidder i uskiftet bo. H begærer det uskiftede bo skiftet i marts 2020.... 

232.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 54 (4 hits)
Kommentarer til ÆFL § 54 Regulerings- og misbrugskrav ved den længstlevende ægtefælles overtagelse af delingsformuen til uskiftet... Overtager den længstlevende ægtefælle helt eller delvist delingsformuen til uskiftet bo, og efterlod førstafdøde sig formue, som ikke indgår i formuedelingen, gælder følgende... ÆFL § 54, der er ny, vedrører behandlingen af regulerings- og misbrugskrav efter ÆFL kapitel 11, når den længstlevende ægtefælle overtager delingsformuen til uskiftet... Lovforslagets § 54, der er ny, vedrører behandlingen af regulerings- og misbrugskrav efter lovforslagets kapitel 11, når den længstlevende ægtefælle overtager delingsformuen til uskiftet... 

233.  Lovsamling: Arveforordningen (1 hit)
Den i den foregaaende § omhandlede Ret for den længstlevende Ægtefælle, til at forblive hensiddende i uskiftet Bo, ophører, naar han eller hun indlader sig i nyt Ægteskab.... 

234.  Lovsamling: Værgemålsbekendtgørelsen (1 hit)
Reglerne i denne bekendtgørelse finder dog anvendelse på skifte af uskiftet bo, når den længstlevende ægtefælle dør efter den 1. januar 1997, eller der anmodes om skifte i den længstlevendes... 

235.  Lovsamling: Lov om lån til betaling af ejendomsskatter (1 hit)
Dette gælder også, hvor en ægtefælle overtager ejendommen til hensidden i uskiftet bo.... 

236.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 53 (5 hits)
ÆFL § 51 må (på trods af sin ordlyd) antages også at finde anvendelse ved skifte af et uskiftet bo ved den længstlevende ægtefælles død.... Herefter er det tvivlsomt, i hvilket omfang bestemmelsen kan anvendes ved skifte af uskiftet bo i anledning af længstlevendes død.... formuedelingen efter § 51” for, at § 53 også giver hjemmel til, at regulerings-, misbrugs- og kompensationskrav kan rejses ved skifte af uskiftet... Det må antages, at der ikke kan rejses krav om medvirkenskompensation efter ÆFL § 41 ved skifte af et uskiftet bo ved længstlevendes død, jf.... dispositioner, der er foretaget før den førstafdøde ægtefælles død, skal behandles ved formuedeling efter lovforslagets § 51, dvs. ved den første ægtefælles død samt ved skifte af uskiftet... 

237.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 5 (4 hits)
Ved en ægtefælles død og ved skifte af et uskiftet bo deles ægtefællernes formue lige mellem den længstlevende ægtefælle eller dennes dødsbo og den førstafdøde ægtefælles... foreslåede bestemmelse i 2. pkt. fastlægger formuedelingen ved en ægtefælles død Det følger af bestemmelsen, at ved en ægtefælles død eller ved skifte af et uskiftet... eller dennes dødsbo og førstafdødes dødsbo, medmindre andet følger af lovforslagets § 51 om formuedelingen ved den første ægtefælles død og ved skifte af uskiftet... aktiver der indgår henholdsvis ikke indgår i ligedelingen af ægtefællernes formue i forbindelse med dødsboskiftet ved førstafdødes død og ved skifte af uskiftet... 

238.  Lovsamling: Udkast til lov om ægtefælleskifte mv. i bet. 1518/2010 (1 hit)
Loven gælder ikke for skifte af dødsboer og skifte af en længstlevende ægtefælles del af fællesboet, herunder skifte af uskiftet bo, mens denne lever.... 

239.  Lovsamling: Ægteskabsloven (2 hits)
tidspunktet for dødsfaldet, 3) samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke hertil og den længstlevende ægtefælle ikke har overtaget ægtefællernes fælleseje til uskiftet... I § 10, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »hertil«: »og den længstlevende ægtefælle ikke har overtaget ægtefællernes fælleseje til uskiftet... 

240.  Ægtefælleskiftet - Skiftets gennemførelse (1 hit)
Loven gælder ikke for skifte af dødsboer eller skifte af en længstlevende ægtefælles del af fællesboet, herunder skifte af uskiftet bo, mens denne lever, jf.... 

241.  Nyheder i Personret (1 hit)
Byretten havde beskikket advokat R som værge for 82-årig dame, der sad i uskiftet bo med 2 døtre, der lå i indbyrdes strid.... 

242.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 12 (26 hits)
M døde d. 12.02.2019, og H fik boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... i uskiftet bo med delingsformuen.... M dør og H sidder i uskiftet bo med M's delingsformue på 800.000 kr. og har selv en formue på 1.200.000 kr.... M arver i 2020 sammen med sin bror B sine forældre, hvor moderen sad i uskiftet bo til sin død.... Længstlevende har ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo.... 

243.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 193 af 15.04.2011: Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v. (4 hits)
Skifte af uskiftet bo, mens den længstlevende ægtefælle lever, sker dog ved den længstlevendes hjemting.... Dødsboskifte Reglerne om retsafgift i forbindelse med dødsbobehandling, herunder skifte af uskiftet bo, mens den ene ægtefælle stadig lever, findes i retsafgiftslovens kapitel... I boer, der berigtiges som boudlæg eller uskiftet bo, betales en afgift på 500 kr., hvilket skal modsvare det arbejde, der gennemsnitligt er forbundet med skifteretternes berigtigelse... Dette svarer til betalingen for en skilsmissebevilling samt til den laveste retsafgift ved civile sager og ved dødsboskifter med boudlæg og uskiftet bo.... 

244.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om brøkdelssæreje med 75% fuldstændigt særeje og 25% fælleseje. (6 hits)
Førstafdødes delingsformue i henhold til § 1 kan eventuelt indgå i uskiftet bo, og længstlevende kan på skifte kræve boslod og arvelod heraf.  ... Længstlevendes fuldstændige særeje i henhold til § 1 skal ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo.... Længstlvendes delingsformue i henhold til § 1 skal indgå i et eventuelt uskiftet bo, og længstlevende kan på skifte kræve boslod og arvelod heraf.  ... Længstlevendes fuldstændige særeje i henhold til § 1 skal ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo.... Længstlvendes delingsformue i henhold til § 1 skal indgå i et eventuelt uskiftet bo, og længstlevende kan på skifte kræve boslod og arvelod heraf.  ... 

245.  Betænkning nr. 1014 - arve- og gaveafgift delbetænkning af givet af det af skatte- og afgiftsministeren nedsatte udvalg  (49 hits)
Lov nr.52 af 4.marts 1964 ændrede arveafgiftsloven som følge af ændringer i arveloven, specielt vedrørende uskiftet bo.... Uskiftet bo og arveafgiftslovens § 14A. Efter den gældende arvelov kan enken eller enke- manden overtage ægtefællernes fællesbo til hensidden i uskiftet bo med fælles livsarvinger.... Er de særlige livsarvinger myndige, kan udlevering af boet til hensidden i uskiftet bo kun ske med deres samtykke.... Af samme grund indeholdt den dagældende arvelov en regel om, at længst- levende kunne hensidde i uskiftet bo med dis?e.... Det er en forudsætning herfor, at den pågældende forsikring efter sin karakter kan inddrages under et uskiftet bo.... 

246.  Formularsamling: Skrivelse til skifteretten om ophør af uskiftet bo efter arveafkald (2 hits)
Koncept til skrivelse til skifteretten om ophør af uskiftet bo  Word.docx Skifteretten i ……… (den retskreds, hvor førstafdøde boede ved sin død.    ... (længstlevende ægtefælle), cpr.nr. ……., boende ……………………, som hensidder i uskiftet bo efter sin afdøde ægtefælle, …………, cpr.nr. ……, skal jeg anmode om, at det indføres i skiftebogen, at der er afgivet... 

247.  Formularsamling: Forhåndssamtykke til uskiftet bo (3 hits)
Koncept til forhåndssamtykke til uskiftet bo Word.docx   Undertegnede Morten Madsen, cpr. nr. 030574-0137, Samsøgade 44, 3.th, 8000 Århus... mig selv og for mine eventuelle livsarvinger uigenkaldeligt samtykke til, at min fars ægtefælle, Grethe Mogensen, cpr.nr. 310856-0036, Enemærket 98, 5800 Nyborg, kan hensidde i uskiftet... Jeg er opmærksom på, at uskiftet bo betyder, at jeg ikke modtager arv efter førstafdøde, før det uskiftede bo skiftes, at jeg har ret til at læse formueoversigten... 

248.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 52 (7 hits)
Den gælder ikke, hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2007 og længstlevende sidder i uskiftet bo og begærer boet skiftet efter d. 01.01.2007.... Ifølge ÆFL § 77 finder ÆFL ikke anvendelse på formuedeling ved en ægtefælles død, herunder ved skifte af uskiftet bo, hvis ægtefællen er afgået ved døden før lovens... I ÆFL-kommentar p. 479 når Anne Louise Bormann frem til at, ÆFL § 77 skal fortolkes således, at ÆFL finder anvendelse, når et uskiftet bo begæres skiftet efter d... Eksempel: M er død d. 11.12.2006, og H sidder i uskiftet bo. H begærer det uskiftede bo skiftet i marts 2021.... Hvis den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, følger det af bestemmelsen, at længstlevendes pensionsrettigheder m.v. ikke indgår i det uskiftede bo, og at... 

249.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (2 hits)
En person, der sidder i uskiftet bo, kan afgiftsmæssigt alene give gaver af sin egen del af fællesboet. Af den afdøde ægtefælles midler kan ikke længere gives gaver.... En person, der sidder i uskiftet bo, kan afgiftsmæssigt alene give gaver af sin egen del af fællesboet. Af den afdøde ægtefælles midler kan ikke længere gives gaver.... 

250.  Lovsamling: L 193 af 15.04.2011: Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v. (1 hit)
Loven gælder ikke for skifte af dødsboer eller skifte af en længstlevende ægtefælles del af fællesboet, herunder skifte af uskiftet bo, mens denne lever.... 

251.  Lovsamling: Landbrugsloven (2 hits)
Ejerens ægtefælle kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom i landzone ved hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo ved separation eller skilsmisse... En person kan erhverve adkomst på en anpart i en landbrugsejendom i landzone ved hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo ved separation eller... 

252.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn (8 hits)
Det er mit, Mogens Madsens ønske, at min ægtefælle, Hanne Hansen, skal kunne hensidde i uskiftet bo med mine livsarvinger.... Hanne Hansen i levende live skal skifte med en eller flere af mine livsarvinger som følge af, at disse ikke kan eller vil meddele samtykke til hensidden i uskiftet... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.... henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

253.  TFA 2007 - Familieret (1 hit)
H, som sad i uskiftet bo, afgik ved døden d. 15.04.2000, hvorefter boet blev udleveret til privat skifte. De to arvinger A og B gav skiftefuldmagt til tredjemand.... 

254.  Festskrifter (1 hit)
fast ejendom i bobestyrerbo Rasmus Kristian Feldthusen & Johan Hartmann Stæger p. 215-222:Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet... 

255.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om kombinationssæreje - type 6 - som brøkdelssæreje. (3 hits)
i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... Længstlevendes delingsformue i henhold til § 1 skal indgå i et eventuelt uskiftet bo, og længstlevende kan på skifte kræve boslod og arvelod heraf.  ... 

256.  Lovsamling: Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) (1 hit)
Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo.... 

257.  Lovsamling: Almindelige Betingelser for Totalentreprise (1 hit)
Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo.... 

258.  Lovsamling: Lov om Lønmodtagernes Garantifond (1 hit)
Er dødsfaldet indtrådt inden lovens ikrafttræden, eller indgives begæring om skifte af uskiftet bo før lovens ikrafttræden, anvendes de hidtil gældende regler.... 

259.  Lovsamling: Retsvirkningsloven (1 hit)
Er dødsfaldet indtrådt inden lovens ikrafttræden, eller indgives begæring om skifte af uskiftet bo før lovens ikrafttræden, anvendes de hidtil gældende regler... 

260.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn(særbarn mindst muligt) (8 hits)
Det er mit Hanne Hansens ønske, at min ægtefælle, Mogens Madsen, skal sidde i uskiftet bo med vore fælles livsarvinger. 1.2.       ... Såfremt min ægtefælle Hanne Hansen ikke overlever mig, eller hun sidder i uskiftet bo til sin død, er det mit ønske, at vore fælles livsarvinger skal arve mest muligt... Såfremt min ægtefælle Hanne Hansen ikke overlever mig, eller hun sidder i uskiftet bo til sin død, er det endvidere mit ønske, at vore fælles livsarvinger skal have... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 3.3... Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo, kan længstlevende dog kun ændre bestemmelserne for så vidt angår arven efter længstlevende. eller 7.1.       ... 

261.  Lovsamling: Lov nr. 594 af 14.06.2011 om ægtefælleskifte m.v. (1 hit)
Loven gælder ikke for skifte af dødsboer eller skifte af en længstlevende ægtefælles del af fællesboet, herunder skifte af uskiftet bo, mens denne lever.... 

262.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (4 hits)
når den første genudlejning ikke er foretaget i en 5-årsperiode efter et kontrolskifte, jf. stk. 4, som endnu ikke er udløbet. 2) Kontrolskifte, der sker ved arv efter arveloven eller hensidden i uskiftet... I stk. 5, nr. 2, foreslås, at stk. 4 ikke omfatter kontrolskifte, der sker ved arv efter arveloven eller hensidden i uskiftet bo efter arvelovens § 26 eller i begge tilfælde tilsvarende udenlandske regler... undtagelse til bestemmelserne i stk. 4, nr. 1-8, idet der efter bestemmelsen ikke foreligger et kontrolskifte, hvis kontrolskiftet indtræder ved enhver form for arv efter arveloven eller hensidden i uskiftet... Samtykke til hensidden i uskiftet bo anses ikke for at være en viljesdisposition i denne sammenhæng, da det udløsende forhold er den ene ægtefælles dødsfald.... 

263.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 50% direkte til børnebørnene. (7 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal være berettiget til at sidde i uskiftet bo, hvis arvelovens betingelser er opfyldt. 1.2.... Det er vort ønske, at arven efter længstlevende (eller det uskiftede bo efter os, såfremt den længstlevende sidder i uskiftet bo til sin død) skal fordeles som følger: 2.1.1.       ... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo, kan længstlevende dog kun ændre bestemmelserne for så vidt angår arven efter længstlevende. eller 7.1.       ... 

264.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om beløbsbestemt kombinationssæreje. (2 hits)
Såfremt manden dør først, skal mandens skilsmissesæreje være delingsformue, således at hustruen har krav på boslod heraf, ligesom hun eventuelt kan hensidde i uskiftet... Såfremt hustruen dør først, skal mandens skilsmissesæreje dog være hans fuldstændige særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo... 

265.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt kombinationssæreje (2 hits)
Såfremt manden dør først, skal mandens skilsmissesæreje være delingsformue, således at hustruen har krav på boslod heraf, ligesom hun eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.... Såfremt hustruen dør først, skal mandens skilsmissesæreje dog være hans fuldstændige særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo.... 

266.  Formularsamling: Koncept til særejeklausuler på kapital- og ratepensioner (5 hits)
Dør den begunstigede før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk fælleseje, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.... den begunstigede som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre denne som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... foranstående begunstigelsesklausul efter min død måtte blive udbetalt til min ægtefælle, skal tilhøre min ægtefælle som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... Dør mine livsarvinger før deres respektive ægtefæller, bliver skilsmissesærejet automatisk fælleseje, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.... tilhøre livsarvingerne som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre dem som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

267.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn med deling efter gren (9 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger.... Hvis længstlevende i levende live skal skifte med en eller flere af førstafdødes livsarvinger som følge af, at disse ikke vil meddele samtykke til hensidden i uskiftet bo, er det... af os, som måtte blive længstlevende, skal arve mest muligt efter førstafdøde, således at førstafdødes livsarvinger - uanset om de har meddelt samtykke til hensidden i uskiftet... Ved længstlevendes død er det vort ønske, at boet efter længstlevende (eller det uskiftede bo efter os, såfremt den længstlevende sidder i uskiftet bo til sin... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.  5.3.       ... 

268.  Formularsamling: Koncept til formueoversigt i uskiftet bo (1 hit)
Formueoversigt i uskiftet bo Excel.xlsx Formueoversigten er identisk med den pdf-blanket, som ligger på domstol.dk, hvor alle sammentællinger skal ske manuelt... 

269.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje type 6 med sumfælleseje (4 hits)
afdøde som skilsmissesæreje i henhold til § 1, være fælleseje, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... ejendele, som tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... skilsmissesæreje i henhold til § 1, være fælleseje, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

270.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn. (6 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal være berettiget til at sidde i uskiftet bo, hvis arvelovens betingelser er opfyldt. 1.2.... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.... livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo, kan længstlevende dog kun ændre bestemmelserne for så vidt angår arven efter længstlevende samt bestemmelsen i § 6. eller 7.1.       ... 

271.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 13,5% til velgøremde forening (6 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal være berettiget til at sidde i uskiftet bo, hvis arvelovens betingelser er opfyldt. 1.2.... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... længstlevende som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo, kan længstlevende dog kun ændre bestemmelserne for så vidt angår arven efter længstlevende. eller 7.1.       ... 

272.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn, hvor et barn kun skal arve sin tvangsarv. (6 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal være berettiget til at sidde i uskiftet bo, hvis arvelovens betingelser er opfyldt. 1.2.... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 4.3... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... tilfalde længstlevende som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo, kan længstlevende dog kun ændre bestemmelserne for så vidt angår arven efter længstlevende. eller 8.1.       ... 

273.  Udlægsfundament og fuldbyrdelsesfrist (1 hit)
M døde og H sad nu i uskiftet bo. Kreditors udlægsbegæring nægtedes fremme, da det frivillige forlig ikke var forfaldent til betaling.... 

274.  Advokaters erstatningsansvar (1 hit)
Da M efter H's død sad i uskiftet bo med fællesbørnene, og det derfor var uvist, hvor stort boet var, når det skulle deles, var det ikke muligt for tiden at opgøre... 

275.  Mangler ved fast ejendom - Erstatning (1 hit)
Idet K antoges at have foretaget en så grundig undersøgelse af gulvenes tilstand, som med rimelighed kunne forlanges af en køber, fandtes S - nu hans i uskiftet bo hensiddende... 

276.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 208 af 25.03.1999: Forslag til lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (1 hit)
lovforslagets § 10, nr. 2, at afgiftsfritagelsen kun omfatter den efterlevende ægtefælles indtræden i den afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser, når ægtefællen har overtaget boet til hensidden i uskiftet... 

277.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 163 af 17.01.1996: Forslag til lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter (1 hit)
Arbejdsgruppen anbefaler i den forbindelse, at det overvejes at afskaffe retsafgiften for boudlæg og uskiftet bo.... 

278.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 254 af 04.05.1995: Forslag til lov om afgift af dødsboer og gaver (1 hit)
Dvs. normalt i det år, hvor dødsfaldet indtræder eller begæring om skifte af uskiftet bo imødekommes af skifteretten.... 

279.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om ændring af særeje til rent kombinationssæreje. (2 hits)
i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

280.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (7 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger.... Hvis længstlevende i levende live skal skifte med en eller flere af førstafdødes livsarvinger som følge af, at disse ikke vil meddele samtykke til hensidden i uskiftet bo, er det... af os, som måtte blive længstlevende, skal arve mest muligt efter førstafdøde, således at førstafdødes livsarvinger - uanset om de har meddelt samtykke til hensidden i uskiftet... Dør livsarvingen før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk fælleseje, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 5.3.       ... længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for de af førstafdødes livsarvinger, som har meddelt samtykke til, at længstlevende kan hensidde i uskiftet... 

281.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn med ligdeling efter hoveder (8 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger.... Hvis længstlevende i levende live skal skifte med en eller flere af førstafdødes livsarvinger som følge af, at disse ikke vil meddele samtykke til hensidden i uskiftet bo, er det... af os, som måtte blive længstlevende, skal arve mest muligt efter førstafdøde, således at førstafdødes livsarvinger - uanset om de har meddelt samtykke til hensidden i uskiftet... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.  5.3.       ... længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for de af førstafdødes livsarvinger, som har meddelt samtykke til, at længstlevende kan hensidde i uskiftet... 

282.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om kombinationssæreje vedrørende ejendele i lige sameje. (2 hits)
i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

283.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (7 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger.... Hvis længstlevende i levende live skal skifte med en eller flere af førstafdødes livsarvinger som følge af, at disse ikke vil meddele samtykke til hensidden i uskiftet bo, er det... af os, som måtte blive længstlevende, skal arve mest muligt efter førstafdøde, således at førstafdødes livsarvinger - uanset om de har meddelt samtykke til hensidden i uskiftet... Dør livsarvingen før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk fælleseje, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 5.3.       ... længstlevende, ikke kunne ændre bestemmelserne i dette testamente til skade for de af førstafdødes livsarvinger, som har meddelt samtykke til, at længstlevende kan hensidde i uskiftet... 

284.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med sær- og fællesbørn (9 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger.... Hvis længstlevende i levende live skal skifte med en eller flere af førstafdødes livsarvinger som følge af, at disse ikke vil meddele samtykke til hensidden i uskiftet... som måtte blive længstlevende, skal arve mest muligt efter førstafdøde, således at førstafdødes livsarvinger - uanset om de har meddelt samtykke til hensidden i uskiftet... Ved længstlevendes død er det vort ønske, at boet efter længstlevende (eller det uskiftede bo efter os, såfremt den længstlevende sidder i uskiftet bo til sin død) skal... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.  5.3... 

285.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje. (2 hits)
i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

286.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist kombinationssæreje vedr. ejendom i lige sameje, (2 hits)
skilsmissesæreje i henhold til §§ 1-3, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... ejendele, som tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til §§ 1- 3, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

287.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende uden børn. (5 hits)
      vi ved oprettelsen opfylder betingelserne i § 6, § 9 og § 10 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, herunder at ingen af os er gift, frasepareret eller sidder i uskiftet... Dør en arving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 5.3.       ... tilhøre arvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre denne som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... ægtefælle - eller dør arvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre arvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... længstlevende som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... 

288.  Lovsamling: Tinglysningsloven (2 hits)
Ved privat skifte og en ægtefælles hensidden i uskiftet bo tinglyses skifteudskrift eller erklæring fra skifteretten om, at arvingerne har overtaget boet til privat... skifte, eller at boet er udleveret ægtefællen til uskiftet bo.... 

289.  Formularsamling: Koncept til særeje- og delingsformueklausuler i gavebreve (3 hits)
eller dør modtageren og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre modtageren som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet efter førstafdøde eller i et eventuelt uskiftet... Dør modtageren før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk fælleseje, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 3.3.       ... tilhøre modtageren som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre modtageren som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

290.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn. (5 hits)
      vi ved oprettelsen opfylder betingelserne i § 6, § 9 og § 10 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, herunder at ingen af os er gift, frasepareret eller sidder i uskiftet... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 3.3.       ... tilhøre livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre denne som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... 

291.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med særbørn på den ene side (5 hits)
      vi ved oprettelsen opfylder betingelserne i § 6, § 9 og § 10 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, herunder at ingen af os er gift, frasepareret eller sidder i uskiftet... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 4.3.       ... livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... 

292.  Civilproces - Retternes saglige kompetence (1 hit)
I 1990 døde M, og H overtog boet til uskiftet bo.... 

293.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen. (4 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal være berettiget til at sidde i uskiftet bo, hvis arvelovens betingelser er opfyldt. 1.2.             ... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... længstlevende som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo, kan længstlevende dog kun ændre bestemmelserne for så vidt angår arven efter længstlevende. eller 8.1.       ... 

294.  Formularsamling: Koncept til særejeklausuler (4 hits)
livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet efter førstafdøde eller i et eventuelt uskiftet... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 2.3.... livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... længstlevende som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... 

295.  Formularsamling: Koncept til blankt delvist afkald på ventende arv (1 hit)
skal ske efter forholdet mellem nettoprisindekset for xxx måned 2021 og nettoprisindekset for den måned, hvor min far er afgået ved døden, eller – hvis min mor sidder i uskiftet... 

296.  Formularsamling: Påtegning på skifteretsattest som adkomst for efterlevende ægtefælle (1 hit)
PÅTEGNING PÅ SKIFTERETSATTEST VEDRØRENDE TINGLYSNING SOM ADKOMST FOR EFTERLEVENDE ÆGTEFÆLLE, SOM HENSIDDER I USKIFTET BO, ELLER SOM HAR OVERTAGET BOET VED ÆGTEFÆLLEUDLÆG... 

297.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig med børn - uskiftet bo (3 hits)
Koncept til testamente for enlig med børn - i uskiftet bo Word .docx   T E S T A M E N T E Idet undertegnede... Mogens Madsen, cpr.nr. 170661-0017, boende Enemærket 98, 5800 Nyborg, erklærer: at jeg sidder i uskiftet bo efter min ægtefælle, Hanne Hansen, som afgik ved... livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

298.  Formularsamling: Koncept til testamente for mand, der vil begunstige sin samlever for at sikre samleverpension fra pensionskasse (3 hits)
Dør en livsarving før sin ægtefælle, skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.   2.3.            ... måtte tilhøre livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... derimod sin ægtefælle - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje, ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

299.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje. (2 hits)
i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... skilsmissesæreje i henhold til § 1,og fuldstændigt særeje i henhold til § 2, skal være/forblive fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

300.  Formularsamling: Anmodning om proklama (1 hit)
Død den B: Tidligere afdøde ægtefælle, hvis afdøde sad i uskiftet bo.... 

301.  Lovsamling: Lov om omsætning af fast ejendom (1 hit)
Et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, under værgemål... 

302.  Formularsamling: Koncept til personligt arveafkald (1 hit)
22.06.2008, og efter min moder: Grethe Madsen, cpr.nr.170240-0044, Ringgade 66, 6400 Sønderborg, som hensidder i uskiftet... 

303.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med sær- og fællesbørn, hvor særbørnene skal arve mindst muligt (5 hits)
vi ved oprettelsen opfylder betingelserne i § 6, § 9 og § 10 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, herunder at ingen af os er gift, frasepareret eller sidder i uskiftet... Dør livsarvingerne før deres respektive ægtefæller, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo... livsarvingerne som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre dem som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... 

304.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 23 (5 hits)
fuldstændigt særeje, og dette indebærer, at arven blive fuldstændigt særeje i den efterlevende ægtefælles eventuelle nye ægteskab, og at arven ikke indgår i et uskiftet... Længstlevende, som hensidder i uskiftet bo, må i øvrigt kunne bestemme, at forskud på arven efter førstafdøde, jf. AL § 32, stk. 2, skal være særeje, jf.... Særeje ved arv Sidder en ægtefælle i uskiftet bo, kan den længstlevende ægtefælle kun træffe bestemmelse om særeje for så vist angår arven efter længstlevende... et ægtepar i deres testamente bestemt, at arven efter dem begge skal båndlægges, og er M død før d. 01.01.2008, og H er død efter d. 01.01.2008 efter at have siddet i uskiftet... Ejendomsværdien var nu 880.000 kr., og M ansøgte om tilladelse til, at særejet ændredes fra fuldstændigt særeje til skilsmissesæreje, således at H kunne sidde i uskiftet... 

305.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje med aftrapning (2 hits)
. § 4, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 2.2.       ... ejendele, som tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

306.  Formularsamling: Koncept til gavebrev (2 hits)
Hvis modtageren dør før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk til delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 2.3.... sin ægtefælle, skal gaven, indtægterne af gaven samt hvad der træder i stedet for gaven dog være modtagerens fuldstændige særeje, og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller et eventuelt uskiftet... 

307.  Formularsamling: Tjekliste vedr. oprettelse af testamenter (2 hits)
Sidder testator i uskiftet bo med deraf følgende begrænsninger i testationskompetencen?... Specielt om gensidige testamenter mellem ægtefæller´ Skal der indhentes forhåndssamtykke til uskiftet bo fra særbørnene?... 

308.  Formularsamling: Koncept til blankt afkald på falden arv mod vederlag (1 hit)
Arveafkaldet meddeles i anledningen af, at min fars hustru, Grethe Madsen, cpr.nr.170240-0044, Ringgade 66, 6400 Sønderborg, ønsker at sidde i uskiftet bo med fællesbørnene Niels... 

309.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 208 af 25.03.1999 om tinglysningsafgift. (1 hit)
gjort undtagelse for efterlevendes ægtefælles indtræden i den afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser, når boet er udleveret den efterlevende ægtefælle til hensidden i uskiftet... 

310.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller uden børn (4 hits)
Dør en arving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 5.3.         ... tilhøre arvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre arvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... ægtefælle - eller dør arvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre arvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... længstlevende som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... 

311.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje type 6 med sumdeling (2 hits)
skilsmissesæreje i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... ejendele, som tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

312.  Formularsamling: Koncept til gældseftergivelse på rentefrit familielån (1 hit)
Hvis modtageren derimod overlever sin ægtefælle, skal gaven dog være modtagerens fuldstændige særeje, og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller et eventuelt uskiftet bo.   1.3.       ... 

313.  Formularsamling: Koncept til gensidigt testamente mellem samlevende med særbørn (5 hits)
vi ved oprettelsen opfylder betingelserne i § 6, § 9 og § 10 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, herunder at ingen af os er gift, frasepareret eller sidder i uskiftet... Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.... livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... længstlevende som begunstiget på livs- og ulykkesforsikringer samt pensioner efter førstafdøde, skal tilhøre længstlevende som fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i et eventuelt uskiftet... 

314.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig med børn (3 hits)
Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 3.3.       ... livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

315.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist kombinationssæreje - type 6 (2 hits)
afdøde som skilsmissesæreje i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... ejendele, som tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

316.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist kombinationssæreje vedr. specificerede aktiver. (2 hits)
skilsmissesæreje i henhold til §§ 1-3, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... ejendele, som tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til §§ 1- 3, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

317.  Formularsamling: Koncept til gavebrev med rentenydelse for giver (2 hits)
Hvis modtageren dør før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk til fælleseje, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo.... ægtefælle, skal gaven, indtægterne af gaven samt hvad der træder i stedet for gaven dog være modtagerens fuldstændige særeje, og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller et eventuelt uskiftet... 

318.  Formularsamling: Koncept til kodicil til testamente mellem ægtefæller (1 hit)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal kunne hensidde i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger.... 

319.  Lovsamling: Ejendomsavancebeskatningsloven (1 hit)
Stk. 3, nr. 1-3, finder ikke anvendelse, når en efterlevende ægtefælle overtager ejendommen eller sælgerpantebrevet ved hensidden i uskiftet bo eller ægtefællen får udloddet ejendommen... 

320.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt kombinationssæreje (1 hit)
Såfremt hustruen dør først, skal mandens fuldstændige særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo.... 

321.  Parcelhusreglen (1 hit)
TfS 2008.443 SR (SKM2007.856 SR): M var død, og H overvejede at sidde i uskiftet bo. M havde siden 1991 boet i et parcelhus, som H ikke havde beboet.... 

322.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om kombinationssæreje type 6 med etablering af sameje. (2 hits)
afdøde som skilsmissesæreje i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... De ejendele, som tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

323.  Formularsamling: Koncept til arveforskudskontrakt (2 hits)
Hvis modtageren dør før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk til delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 3.3.       ... arveforskuddet, indtægterne af arveforskuddet samt hvad der træder i stedet for arveforskuddet dog være modtagerens fuldstændige særeje, og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller et eventuelt uskiftet... 

324.  Formularsamling: Gensidigt testamente mellem samlevende med fællesbørn. (2 hits)
Dør livsarvingerne før deres respektive ægtefæller, bliver skilsmissesærejet automatisk fælleseje, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 2.3.... tilhøre arvingerne som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre dem som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

325.  Formularsamling: Testamente for enlig uden børn (3 hits)
Dør en arving/legatar før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. ... som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre den pågældende som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... arvingen/legataren og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre arvingen/legataren som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

326.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist kombinationssæreje med engelsk oversættelse (2 hits)
i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

327.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist kombinationssæreje med engelsk oversættelse (2 hits)
skilsmissesæreje i henhold til § 1, være fælleseje, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

328.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 46 (9 hits)
ad § 46, stk. 2: Nyt ægteskab trods uskiftet bo med statskassen.... Reglen gælder derimod ikke, hvis længstlevende ikke har siddet i uskiftet bo eller har siddet i uskiftet bo med statskassen.... Der gives kun et bundfradrag, når den længstlevende afgår ved døden uden at have siddet i uskiftet bo.... ad § 46, stk. 2: Nyt ægteskab trods uskiftet bo med statskassen.... Efter AAL § 14 A skulle skal den længstlevende beskattes efter de ugunstige regler om uskiftet bo, jfr.... 

329.  Formularsamling: Anmodning om privat skifte (1 hit)
          Hvis afdøde sad i uskiftet... 

330.  Lovsamling: Kursgevinstloven (1 hit)
forbindelse med en længstlevende ægtefælles overtagelse af en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo eller ved udlevering til ægtefællen, herunder til hensidden i uskiftet... 

331.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  6 (20 hits)
TFA 2022.42/1 VLK: Der var kun eet bundfradrag, da H ikke sad i uskiftet bo.... FM 1998.92 ØLK: H1 var død i 1973 og M sad i uskiftet bo med fællesbarnet N.... Hvis den afdøde sad i uskiftet bo i en situation, hvor førstafdøde havde giftet sig uden at skifte et uskiftet bo, udløser dødsfaldet 3 bundfradrag .... M overtog resten af boet til hensidden i uskiftet bo med to fællesbørn. M døde i 2003.... H sad herefter i uskiftet bo med 3 fællesbørn.... 

332.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 8 (34 hits)
ad § 8, stk. 2: Uskiftet bo.... Denne afgiftspligt suspenderes ikke ved uskiftet bo.... Denne afgiftspligt suspenderes ikke ved uskiftet bo.... Der er kun eet bundfradrag i relation til gaver eller arveforskud fra et uskiftet bo.... H fik herefter dødsboet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... 

333.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 44 (10 hits)
indtræder efter lovens ikrafttræden, anmeldelser vedrørende en efterlevende ægtefælles ægteskab, som indgås efter lovens ikrafttræden, anmeldelser om udbetaling af arv fra uskiftet... Anmeldelser om udbetaling af arv fra uskiftet bo, der finder sted efter d. 30.06.1995. ... TfS 1999.424 VLD (TFA 1999.274 VLD): H var død i 1987 og M sad i uskiftet bo med 3 fællesbørn, som i d. 04.05.1995 gav afkald på den mødrene arv på et vederlag på... H begærede d. 11.10.1947 med samtykke fra M's adoptivdatter boet udleveret til uskiftet bo.... Der ses ikke at være hjemmel til, at skifteretten skulle kunne nægte at imødekomme en begæring om skifte af et uskiftet bo, da den længstlevende har en ubetinget... 

334.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 23 (10 hits)
Hvis længstlevende, som ønsker at skifte et uskiftet bo med henblik på indgåelse af nyt ægteskab, udbetaler arven efter førstafdøde som et vederlag for arveafkald efter... Jørgen Berg i UfR 1987 B.19-22: Arveafkald mod vederlag i forbindelse med skifte af uskiftet bo.... Jørgen Nørgaard i UfR 1987 B.140-142: Arveafkald mod vederlag i forbindelse med skifte af uskiftet bo.... Niels Viltoft i UfR 1987 B.260-261: Arveafkald mod vederlag i forbindelse med skifte af uskiftet bo.... TFA 1999.207 VLK (FM 1999.69/3 VLK): Tre fællesbørn gav arveafkald mod vederlag over for H, der sad i uskiftet bo.... 

335.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje type 3. (1 hit)
være delingsformue, medens de ejendele, der tilhører hustruen som skilsmissesæreje, dog skal være fuldstændigt særeje, og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

336.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om delvist fuldstændigt særeje. (1 hit)
Den længstlevendes særeje skal fortsat være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet efter førstafdøde eller i et eventuelt uskiftet bo. 2.3.       ... 

337.  Lovsamling: Afskrivningsloven (1 hit)
har virkning for overdragelser, der foretages den 1. januar 1999 eller senere, udlodninger fra dødsboer, der foretages den 1. januar 1999 eller senere eller ved skifte af uskiftet... 

338.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 76 (1 hit)
Det er uafklaret, hvad der gælder ved delarv, hvor M er død før d. 01.01.2018, og H er død efter d. 31.12.2017 efter at have siddet i uskiftet bo.... 

339.  Formularsamling: Koncept til ægtepagt om rent kombinationssæreje. (2 hits)
der tilhører den afdøde som skilsmissesæreje i henhold til § 1, være delingsformue, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet... De ejendele, som tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo.... 

340.  Formularsamling: Særlige erklæringer i købsaftaler (1 hit)
eller Undertegnede erhverver af ejendommen erklærer herved under strafansvar efter straffelovens § 162, at ejendommen erhverves ved arv, ved overtagelse til hensidden i uskiftet... 

341.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 10 (1 hit)
RVL-udvalget foreslog  i lovudkastet § 32 en omstødelsesregel for gaver, som svarede til omstødelsesreglen i AL § 31 om gaver fra et uskiftet bo.... 

342.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 72 (1 hit)
ÆFL finder heller ikke anvendelse på formuedeling ved en ægtefælles død, herunder ved skifte af uskiftet bo, hvis ægtefællen er afgået ved døden før d. 01.01.2018... 

343.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (3 hits)
Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 6.3.       ... livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

344.  Formularsamling: Koncept til testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, køberet og bopælsret. (3 hits)
Dør en livsarving før sin ægtefælle, bliver skilsmissesærejet automatisk fælleseje, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 7.3.       ... tilhøre livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... sin ægtefælle - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

345.  Formularsamling: Koncept til testamente for mand, der vil begunstige samlever (3 hits)
Dør en livsarvingen før sin ægtefæller, bliver skilsmissesærejet automatisk delingsformue, således at ægtefællen eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 2.3.       ... livsarvingen som skilsmissesæreje i henhold til bestemmelserne ovenfor, dog tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

346.  Formularsamling: Testamente ægtefæller med fællesbørn og successionsrækkefølge med børnebørn på andenpladsen (2 hits)
Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal være be​ret​ti​get til at sidde i uskiftet bo, hvis arvelovens betingelser er opfyldt. 1.2.... livsarvingen derimod sin ægtefælle - eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

347.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 10 (9 hits)
ad § 10, stk. 6: Nyt ægteskab trods uskiftet bo samt udbetaling af falden arv uden skifte ad § 10, stk. 7: Anmeldelsespligt for den begunstigede.... Er der tale om skifte af et uskiftet bo, medens længstlevende er i live (kap. 18-skifter), må ordet "dødsfaldet" fortolkes som datoen for skifterettens imødekommelse af... anmodning om skifte af uskiftet bo, jf. bem. til DSL (L 120/1995 p. 98).... af anmodning om skifte af uskiftet bo, jf. bem. til DSL (L 120/1995) p. 98.... ad § 10, stk. 6: Nyt ægteskab trods uskiftet bo samt udbetaling af falden arv uden skifte.... 

348.  Afhandling: Skifteafkald - Studenterafhandling af Johan Hartmann Stæger (61 hits)
Det hænger bl.a. sammen med, at gengifteprocenten i Danmark stiger[10], og at uskiftet bo er et populært retsinstitut. Ca. 20% af alle dødsboer årligt udleveres til uskiftet bo[11].... I U1957.1087V sad en enke i uskiftet bo efter sin afdøde mand med deres fire fællesbørn.... Regelen må antages at finde anvendelse, også selvom der i fællesejet indgår et uskiftet bo.... Da retten til uskiftet bo fremgår direkte og undtagelsesfrit ex lege[137], kan etableringen af et sådant “dobbelt uskiftet bo” ikke umiddelbart udelukkes, hvis betingelserne... -     Efterlevende giver afkald på retten til uskiftet bo. Hermed undgås et “dobbelt” uskiftet bo.... 

349.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til udkast til lov om ægtefælleskifte i bet. 1518/2010 (1 hit)
Til § 4 Bestemmelsen fastslår, at loven ikke gælder for dødsboer eller skifte af længstlevende ægtefælles del af fællesboet, herunder skifte af uskiftet bo, mens denne... 

350.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 24 (2 hits)
Lagkagemodellen gælder også, hvis længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, sammenblander livsforsikringssummer samt pensionsydelser og lignende ydelser, der tilfalder den længstlevende... Det er uafklaret, hvad der gælder ved delarv, hvor M er død før d. 01.01.2018, og H er død efter d. 31.12.2017 efter at have siddet i uskiftet bo.... 

351.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 47 (1 hit)
Har den længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, før lovens ikrafttræden udbetalt en del af arven efter førstafdøde, skal den udbetalte arv medregnes til den afgiftspligtige... 

352.  Lovsamling: Boligreguleringsloven (1 hit)
årsperiode efter et kontrolskifte, jf. stk. 4, som endnu ikke er udløbet. 2) Kontrolskifte, der sker ved arv efter arveloven eller hensidden i uskiftet... 

353.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 23 (1 hit)
Den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, selv om førstafdøde har en gæld, som ifølge aftalen ikke skal fratrækkes i delingsformuen.... 

354.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til forslag L 165 til ny forældelseslov (1 hit)
Bl.a. ved uskiftet bo kan det forekomme, at der ikke udstedes proklama.... 

355.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 9 (5 hits)
Skiftes et uskiftet bo, er hele boet underkastet dansk boafgift, hvis længstlevende på skiftetidspunktet har hjemting i Danmark, også selv om førstafdøde havde hjemting... Havde førstafdøde hjemting i Danmark, og er boet udleveret længstlevende til hensidden i uskiftet bo, og har længstlevende på dødstidspunktet hjemting i udlandet, skal... Skattestyrelsens afgørelse af 28.02.1996 i sagen j.nr. 99/95-3727-23: Boet efter M, som ved sin død omkring 1990 havde hjemting i Odense, var udleveret H til hensidden i uskiftet... Skifte af uskiftet bo, mens en længstlevende ægtefælle er i live, sker ved den længstlevendes hjemting. Stk. 2.... begæring var skiftet af aktiverne i Danmark henvist til skifteretten i Horsens, hvor boet først blev behandlet som bobestyrerbo, men siden udleveret til enken til hensidden i uskiftet... 

356.  Afhandling: REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE (9 hits)
Hvis den ene af parterne sidder i uskiftet bo, betegnes dette samtykke ”skifteafkald”.... I mange tilfælde sidder den efterlevende ægtefælle i uskiftet bo, og pligten til at skifte boet indtræder først ved indgåelsen af nyt ægteskab, jf. arvelovens § 17, stk. 2.... Efter arbejdsgruppens opfattelse bør ægteskabslovens § 10 ikke ophæves, så længe kravet i arvelovens § 17 om skifte af et uskiftet bo ved indgåelse af nyt ægteskab opretholdes.... Om der skal være en adgang til at indgå nyt ægteskab uden at skifte et uskiftet bo, overvejes for tiden af Justitsministeriets Arvelovsudvalg.... Som anført finder arbejdsgruppen, at eventuelle ændringer i adgangen til at indgå nyt ægteskab uden at skifte et uskiftet bo bør afvente Arvelovsudvalgets overvejelser.... 

357.  Formularsamling: Koncept til testamente for enlig med børn (1 hit)
- eller dør livsarvingen og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre livsarvingen som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet... 

358.  Lovsamling: Lejeloven (1 hit)
når den første genudlejning ikke er foretaget i en 5-årsperiode efter et kontrolskifte, jf. stk. 4, som endnu ikke er udløbet. 2) Kontrolskifte, der sker ved arv efter arveloven eller hensidden i uskiftet... 

359.  Afhandling: Microsoft Word - Speciale - Louise Kassentoft Holm (7 hits)
.27 Dette affødte reglen i EAL § 18, stk. 2, da det herefter blev muligt for den længst- levende ægtefælle at sidde i uskiftet bo med erstatningsbeløbet, og urimeligheds- betragtningen blev imødekommet... Den gælder ikke, hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2007 og længstlevende sidder i uskiftet bo og begærer boet skiftet efter d. 01.01.2007.... Det var i den forbindelse bl.a. formålet at gøre det muligt for ægtefæller at kombinere særeje på et skilsmisseskifte med en adgang til at sidde i uskiftet bo ved den ene ægtefælles død.... Dersom ægtefæller har indsat særejeklausul i et fælles testamente fra før særejereformen, og den ene er død før d. 01.10.1990, medens den anden hen- sidder i uskiftet bo og dør efter d. 01.10.1990, vil... IN når p. 340-342 frem til, at særejebrøken fortsætter uforandret, hvis længst- levende har sidder i uskiftet bo med eget brøkdelssæreje, hvoraf en brøk er fælleseje og en brøk er fuldstændigt særeje.... 

360.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 25 (1 hit)
M bestemte i testamente i 1992, at hans særbarn S alene skulle arve sin tvangsarv, hvis han ikke samtykkede i, at H kunne sidde i uskiftet bo.... 

361.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  7 (1 hit)
Hvis længstlevende har siddet i uskiftet bo med forældrelinien fra før d. 01.04.1964, skal førstafdødes forældre dog alene svare boafgift af arven efter førstafdøde.... 

362.  Afhandling: ”Arvelovsreformen”  (4 hits)
Det kan ikke i et testamente efter stk. 1 bestemmes, at lovens regler om arv vedrørende fælleseje, herunder reglerne om uskiftet bo, skal finde anvendelse. Stk. 3.... Efter AL § 87, stk. 2, kan det ikke aftales, at reglerne om fælleseje, herunder reglerne om uskiftet bo, skal finde anvendelse.... Den sidste betingelse i ÆL, der skal være opfyldt, er, at en part ikke kan oprettet udvidet samlevertestamente, hvis den pågældende sidder i uskiftet bo efter en tidligere afdød ægtefælle.... Herefter kan fraseparerede, enker og enkemænd, der sidder i uskiftet bo, ikke oprette udvidet samlevertestamente. Alligevel er de omfattet af begrebet nærmeste pårørende, jf.... 

363.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  5 (6 hits)
Dette gælder, hvad enten boet efter udbetalingen af vederlaget skiftes eller udleveres til længstlevende til hensidden i uskiftet bo.... H klagede og anførte, at der ikke skulle foretages bundfradrag, da arveafkaldet var givet med henblik på uskiftet bo.... Denne bestemmelse omfatter formentlig også udbetaling af vederlag for afkald på ventende arv umiddelbart før længstlevende begærer et uskiftet bo skiftet.... Hvis dødsfaldet er sket eller skiftebegæring af uskiftet bo er indgivet efter d. 30.06.2011 kan der gives arveafkald, selv om der er sket udlodning til opfyldelse... UfR 2003.2569 VLK:  H, der siden 1981 havde siddet i uskiftet bo med fællesbarnet B, indgik d. 29.04.2003 nyt ægteskab (nødvielse) uden at skifte.... 

364.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  4 (1 hit)
Arv efter førstafdøde udbetalt før d. 01.07.1995 fra længstlevende i uskiftet bo, jf. BAL § 47.... 

365.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 26 af 03.10.2018: Forslag til aktiesparekontolov (1 hit)
Ved lukningen i forbindelse med død skal tabet således ikke kunne overføres til en arving eller en ægtefælle, heller ikke hvis ægtefællen overtager boet som uskiftet bo.... 

366.  Ægtefælleloven: Kommentarer til ægtefællelovens § 36 (1 hit)
Længstlevende ægtefælle kan holde forsikringssummen uden for skiftet af boet efter førstafdøde - også selv om længstlevende først har siddet i uskiftet bo, jf.... 

367.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 20 (2 hits)
Dette kan være tilfældet, hvis afdøde har siddet i uskiftet bo og før d. 01.07.1995 har udbetalt arv efter førstafdøde, jfr. BAL § 47.... Skiftes et uskiftet bo ved længstlevendes død, må boet i relation til hæftelsesreglen betragtes som eet bo, således at også særbørn hæfter personligt og solidarisk for samtlige... 

368.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens §  3 (6 hits)
Som følge af afgiftsfriheden efter BAL § 3, stk. 1, a) er der ikke længere regler om barnløse ægtefællers mulighed for at begære udsættelse med arveafgiften (uskiftet bo... Afgiftsfriheden for ægtefæller medfører, at den længstlevende ægtefælle ikke behøver sidde i uskiftet bo med afdødes livsarvinger for at undgå at skulle svare arveafgift... herved UfR 1980.84 HD: Enken efter overdirektør Aller, fru Elinor Kokansky, som hensad i uskiftet bo, skulle ikke svare... Har ægtefællerne en formueordning med 2 lige store kombinationssærejer, kan længstlevende eventuelt sidde i uskiftet bo med førstafdødes formue, medens længstlevendes egen formue... til i ægtepagter at lade forsikringssummer m.v, som tilfalder længstlevende efter førstafdøde, være fælleseje, hvis begrundelsen herfor alene var at dirigere ydelserne ind i et uskiftet... 

369.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 50 (1 hit)
BAL § 2, eller fordi længstlevende sidder i uskiftet bo, jf. BAL § 8, stk. 2.... 

370.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 26 (1 hit)
kravet inden proklamafristens udløb. 8-ugers-fristen regnes fra dødsfaldet, og fristen kan meget let være udløbet, inden boet er blevet udleveret til ægtefælleudlæg, uskiftet... 

371.  Formularsamling: ­Koncept til overdragelsesaftale i familiehandel (1 hit)
ægtefælle - eller dør modtageren og dennes ægtefælle samtidigt - skal alt, hvad der måtte tilhøre modtageren som fuldstændigt særeje ikke indgå i dødsboskiftet efter førstafdøde eller i et eventuelt uskiftet... 

372.  Lovsamling: Specielle bemærkninger til L 193 af 15.04.2011: Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v. (1 hit)
Til § 3 Bestemmelsen fastslår, at loven ikke gælder for dødsboer eller skifte af længstlevende ægtefælles del af fællesboet, herunder skifte af uskiftet bo, mens denne lever.... 

373.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 22 (2 hits)
En person, som sidder i uskiftet bo, kan alene betragtes som 1 giver, jf. bem. p. 28, også selv om længstlevende har sit eget fuldstændige særeje.... Det må nu være hævet over enhver tvivl, at det er muligt rent afgiftsretligt at yde livsgaver fra et uskiftet bo, selv om gavernes samlede værdi overstiger halvdelen af det uskiftede... 

374.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 1 a (1 hit)
Hvis dødsfaldet er sket i perioden 2016-2019, må der kunne ske afgiftsnedsættelse, selv om boet først skiftes senere, efter at længstlevende har siddet i uskiftet bo.... 

375.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 1 (3 hits)
BAL § 10, stk. 5, og der skal i medfør af BAL § 8, stk. 3 betales boafgift, når en ægtefælle, som sidder i uskiftet bo, indgår nyt ægteskab, selv om der ikke er... SKDM 1976.29: En enke, der havde hensiddet i uskiftet bo med sit barnebarn, en søn af ægtefællernes afdøde fællesbarn, døde i 1975.... M døde d. 15.02.1995, hvorefter H begærede boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.... 

376.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 38 (1 hit)
Er der tale om skifte af et uskiftet bo i længstlevendes levende live, skal 3-årsfristen formentlig regnes fra skiftebegæringens imødekommelse.... 

377.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 13 (2 hits)
TfS 2001.854 ØLK (TFA 2002.41 ØLK og FM 2001.148 ØLK): H, der sad i uskiftet bo, havde i 1982 og 1983 hvert år udstedt 3 gavepantebreve a 8.000 kr. til sine 3 sønner.... TFA 2003.437 VLK (FM 2003.186 VLK): A havde siddet i uskiftet bo til sin død.... 

378.  Formularsamling: Samejeoverenskomst vedr. sommerhus med 3 ejere (1 hit)
kan en andel til enhver tid overdrages eller arveudlægges til en eller flere af samejerens livsarvinger eller samejerens ægtefælle, som også skal være berettiget til at sidde i uskiftet... 

379.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 13 a (1 hit)
M overtog fællesboet på ca. 24 mio. kr. til uskiftet bo, og H's særeje på ca. 440 mio. kr. blev skiftet privat.... 

380.  Lovsamling: Almindelige bemærkninger til L 47 af 13.10.2021: Forslag til lov om leje (1 hit)
når den første genudlejning ikke er foretaget i en 5-årsperiode efter et kontrolskifte, jf. stk. 4, som endnu ikke er udløbet. 2) Kontrolskifte, der sker ved arv efter arveloven eller hensidden i uskiftet... 

381.  Afhandling: Pensionsrettigheders behandling ved separation og skilsmisse  (1 hit)
Den gælder ikke, hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2007 og længstlevende sidder i uskiftet bo og begærer boet skiftet efter d. 01.01.2007.... 

382.  Lovsamling: Søloven (1 hit)
Det samme gælder ved hensidden i uskiftet bo, for så vidt angår skibe, som den afdøde ægtefælle var registreret ejer af. Stk. 6.... 

383.  Boafgiftloven: Kommentarer til boafgiftslovens § 24 (1 hit)
Der skulle næppe betales boafgift efter BAL § 24, stk. 2, 4. pkt., hvis boet udlægges som boudlæg eller ægtefælleudlæg eller til hensidden i uskiftet bo....