Skatteret

Generelt

Afgiftsret

Aktieavancebeskatning

Arbejdsmarkedsbidrag

A-skat

Dødsbobeskatning

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsvurdering og ejendomsskat

Ejendomsværdiskat og lejeværdi

Indkomstopgørelsen

International skatteret

Konkursbeskatning

Kulbrinteskat

Kursgevinstbeskatning

Oversigt over beløbsgrænser

Pensionsbeskatning

Selskabsbeskatning

Skatteberegningen

Skattekontrol

Skatteopkrævning

Skatteproces

Skattestrafferet

Skatteøkonomiske oversigter

Sort arbejde

Ægtefællebeskatning


Generelt

Retsregler

Vejledninger

Meddelelser

Links

Betænkninger

Bøger

Artikler

Beskatning af lønmodtagere

Kommuneskatteprocenter

Pinsepakken 1998

Realitetsgrundsætningen

Samlede skatter og afgifter

Skattekommissionens forslag til en skattereform

Statsskattelovens 100-års jubilæum

Skatterådgivning

Forårspakken 2009


Retsregler

Kildeskatteloven

Ligningsloven

Personskatteloven

Statsskatteloven

Lov om et indkomstregister (Indkomstregisterloven), jf. lovbekg. nr. 1305 af 20.11.2023

Lov om kommunal indkomstskat (Kommuneskatteloven), jf. lovbekg. nr. 935 af 30.08.2019

Lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekg. nr. 724 af 26.06.2006

Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekg. nr. 464 af 18.05.2006

Bekg. nr. 1821 af 28.12.2023 om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet

Bekg. nr. 1164 af 11.09.2023 om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for indkomståret 2024

Bekg. nr. 1245 af 01.09.2022 om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2023

Bekg. nr. 2104 af 23.11.2021 om kildeskat (Kildeskattebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1762 af 01.09.2021 om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2022

Bekg. nr. 1304 af 01.09.2020 om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2021

Bekg. nr. 949 af 13.09.2019 om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2020

Bekg. nr. 1116 af 31.08.2018 om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2019

Bekg. nr. 1048 af 03.09.2015 om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2016

Bekg. nr. 1154 af 14.12.2000 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v.

Cirkulære nr. 77 af 30.05.2000 om lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefrie rejsegodtgørelser samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med tjenesterejser m.v.

Vejledninger

Den juridiske vejledning

Den Juridiske Vejledning 2023/Ligningsvejledningen, sæt, 6 bind, Karnov Group

Personbeskatning
Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Dobbeltbeskatning
Dødsbobeskatning

Vejledning om entrepriseaftaler 2007

Peter Blume i TfS 2004.627: Ligningsvejledningen - en særegen retskilde under udvikling (1)

Peter Blume i TfS 2004.642: Ligningsvejledningen - en særegen retskilde under udvikling (2)

Flemming Paludan, Hans Jørgen Mortensen og Kim Lohse i TfS 2005.281: Ligningsvejledningen - et nyttigt værktøj for skatteadministrationen.

Leder i SR-Skat 2008.2: Gennemskrivning af SKATS juridiske vejledninger

Meddelelser

TfS 2006.1031 SKAT (SKM2006.607 SKAT): SKAT-meddelelsen er en ny informationstype, der dels afløser cirkulæreformen, dels omfatter informationer, der tidligere blev udsendt af Told- og Skattestyrelsen under informationstypen "Meddelelser".

TfS 2007.108 SKAT (SKM2007.3 SKAT): I løbet af 2006 blev der gennemført en undersøgelse af samtlige TSS-cirkulærer med henblik på at få ophævet så mange som muligt og dermed nedbragt mængden af retsforskrifter. Denne SKAT-meddelelse er resultatet af undersøgelsen, hvorefter 180 TSS-cirkulærer og nogle få SD-cirkulærer ophæves.

TfS 2007.1009 SKAT: Stadig flere brancher anvender entrepriseaftaler, men oplever at få tilsidesat aftalerne af skattemyndighederne. På baggrund af et ønske om større klarhed har SKAT i samarbejde med flere brancheorganisationer lavet en vejledning om entrepriseaftaler.

TfS 2007.1119 SKAT (SKM2007.858 SKAT): I løbet af 2006 og 2007 er der gennemført en undersøgelse af samtlige TSS-cirkulærer med henblik på at få ophævet så mange som muligt. Denne SKAT-meddelelse er et resultat af undersøgelsen, hvorefter 30 TSS-cirkulærer, heraf nogle få SD-cirkulærer, ophæves.

TfS 2008.1190 SKAT (SKM2008.716 SKAT): ToldSkat og de kommunale skatteforvaltninger er fusioneret, og SKAT har besluttet ikke at bruge cirkulæreformen længere. To cirkulærer ophæves.

TfS 2008.1204 SKAT (SKM2008.737 SKAT): SKAT, Hovedcentret har truffet afgørelse om indsigt efter persondataloven i SKATs segmentering af virksomhedsmassen. Hovedcentret afslår at give indsigt i segmenteringen.

SKM2009.109 SKAT: Skatteministeren har uddelegeret kompetence til chefen for SKATs Ankecenter til at foretage udnævnelse mv. af medlemmer af motorankenævn, vurderingsankenævn og skatteankenævn.

SKM2014.801 SKAT: Praksis for behandling af godtgørelse for direkte forskelsbehandling i forbindelse med fratræden af stilling skærpes, så godtgørelsen fremover er skattepligtig efter ligningslovens § 7 U.

Med afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR tog SR stilling til den skattemæssige behandling af godtgørelser for direkte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingslovens § 2 jf. § 7, når godtgørelserne ydes i forbindelse med fratræden af stilling. SR lagde vægt på, at begrundelsen for udbetalingen af godtgørelserne var at kompensere for den retsstridige krænkelse, som medarbejderne havde lidt ved at blive forskelsbehandlet efter den nævnte bestemmelse i forskelsbehandlingsloven. SR fandt derfor, at de udbetalte godtgørelser til medarbejderne var skattefri, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Af SKM2014.354 SR fremgår, at forholdene i den foreliggende sag kunne sidestilles med de forhold, der forelå i SRs afgørelser i SKM2014.85 SR og SKM2014.86 SR, ligesom det fremgår, at det er SRs opfattelse, at afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR ikke kan anses for udtryk for den korrekte retstilstand i forhold til den skattemæssige behandling af tilsvarende godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7. SKM2014.354.SR må anses for en skærpelse af den praksis, der blev fastlagt i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR. Styresignalet omhandler virkningen heraf. I den forbindelse bemærkes, at afgørelsen i SKM2014.355.SR, der vedrører godtgørelse efter ligebehandlingsloven, ikke er udtryk for en ændring af praksis. Afgørelsen er i overensstemmelse med eksisterende praksis jf. bl.a. Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.A.3.5.2.2.

SKM2015.54 SKAT: SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med anmeldelser, herunder anmeldelser, hvor anmelder ønsker at være anonym.

SKM2015.159 SKAT: EU-medlemslandene har indgået en samarbejdsaftale om spontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. med et grænseoverskridende element samt om ensidige APA'er (unilateral advance transfer pricing agreement) inden for EU.

SKM2016.193 SKAT: SKAT præciserer i dette styresignal, hvilket formkrav, der stilles til en underskrift på fakturaer eller eksporttilsagnscertifikater fra Kina, der forelægges som bevis, når klarereren anmoder om anvendelse af nedsat eller ingen antidumpingtold.

SKM2017.393 SKAT: Hensættelser, der overgår fra beskatning efter SEL til beskatning efter fondsbeskatningsloven skal udnyttes senest ved udløbet af det 5. år efter den pågældende overgang - uanset om hensættelsen tidligere har været omfattet af fondsbeskatningsloven.

SKAT har vurderet et spørgsmål omkring beskatning af hensættelser for en fond, der først overgår fra beskatning efter fondsbeskatningsloven til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, for herefter at genindtræde i beskatning efter fondsbeskatningsloven. Styresignalet præciserer, at overførte hensættelser i en sådan situation skal være udnyttet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor enheden er overgået til beskatning efter fondsbeskatningsloven. Dette gælder uanset, at enheden tidligere har været omfattet af reglerne i fondsbeskatningsloven.

Links

SKAT - Dine personlige forhold

Borger.dk - Alt om økonomi, skat, SU

Skattekommissionens rapport af 02.02.2009: Lavere skat på arbejde

Betænkninger

Bet. nr. 1136/1988: Formueskat

Bet. nr. 895/1979: Udvidet samarbejde mellem skattevæsenet og toldvæsenet

Bet. nr. 828/1977: Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen

Bet. nr. 779/1976: Den skattemæssige behandling af indeksering af fordringer

Bet. nr. 757/1976: Det lokale ligningsvæsen

Bet. nr. 651/1972: Statsskatteadministrationen

Bet. nr. 638/1972: Forbedring af kildeskatten

Bet. nr. 554/1970: Uddannelsen inden for skatteadministrationen

Bet. nr. 443/1967: Adgang til at betale skat; af løbende indkomst m.v.

Bet. nr. 378/1964: Skattebegunstigelse for opsparing

Bet. nr. 274/1961: Organisationen af de lokale ligningsmyndigheder

Bet. nr. 202/1958: Forbrugsbeskatning

Bøger

1965

1967

1970

1972

1976

1984

1986

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2017

2018

2019

2021

2022

2023

2024

1965

Thøger Nielsen: Indkomstbeskatning, bind 1, 1965, DJØF. Anmeldt af A. Blom-Andersen i UfR 1966 B.181-190 og af A. Mazanti-Andersen i JUR 1967.181-190.

1967

Mogens Glistrup: Skatteret, 1967, 689 sider, Gads Forlag. Hele bogen kan læses her

1970

Moritz Hansen: Kildeskat, 2. udg., 1970, Gad. Anmeldt af Peter Dyhr i UfR 1971 B.42-46. 1. udg. 1969 er anmeldt af Peter Dyhr i UfR 1970 B.4-7.

1972

Thøger Nielsen: Indkomstbeskatning, bind II, 1972, DJØF. Anmeldt af Peter Dyhr i UfR 1974 B.46-55.

1976

Ivar Kold og Gert Thorlund Petersen: Kommunal grundskyld eller indkomstskat, 1976, 84 sider, DJØF.

1984

René Mikkelsen og Elisabeth Rask Jørgensen: Formuebeskatning, 1. udg., 1984, 180 sider.

1986

Nina Kjærgaard, Leif Marstrand og Hans Mølgaard Christensen: Skattereformen og personbeskatning, 1986, 535 sider, Skattekartoteket.

1989

Erik Olsen: Lægmandsanvendelsen i ligningsforvaltningen, licentiatafhandling, 1989, DJØF. Anmeldt af Børge Dahl i ADV 1990.22-23

En retsvidenskabelig undersøgelse af lægmandsinstituttet i nordisk-komparativt perspektiv.

1990

Gunnar Thorlund Jepsen: Direkte forbrugsskat Hvorfor? - Hvordan?, 1. udg., 1990, DJØF.

1991

Jan Pedersen: Skatteudnyttelse, disputats, 1. udg., 1991, GadJura. Anmeldt af Ernst Hersland og Claes Hersland i FM 1990.15-17.

1992

Erik Olsen: Skatteudviklingen og EF, 1. udg., 1992, 233 sider, DJØF.

1993

Helkett: Opgørelse af den skattepligtige indkomst, 16. udg., 1993

Finn Thomsen: Skattereformen - kort og godt, 1993, DJØF. Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1993 B.359-360.

Kirsten Borgsmidt: Skatter og afgifter i det indre marked, 1. udg., 1993, 478 sider, DJØF.

Ulrik Gorm Møller (red.): Det handler om skat: Festskrift i anledning af lektor Poul Olsens 70-års dag, 1993, 210 sider, FRS's forlag. Anmeldt af Fl. Heden Knudsen i R&R nr. 3/1994 p. 58-59.

1994

Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen: National skatteret og EU-retten - om EU-domstolens prøvelse af nationale skatteregler, 1. udg. 1994, FSR. Anmeldt af Jens Wittendorff i R&R nr. 3/1995 p. 63-65 og af Jan Pedersen i UfR 1995 B.24.

1995

FSRs skatte- og afgiftslove 1995 med noter, 1995, FSR. Anmeldt af Michael Sørensen i R&R nr. 4/1994 p. 59-60.

1996

Gunnar Thorlund Jeppesen: Skattepolitik, 1. udg., 1996, 317 sider, Handelshøjskolens Forlag.

1997

John Peter Andersen, Jane Bolander, Malene Sloth Eriksen og Jan Pedersen: Skattesystemet - en elementær fremstilling, 1. udg. 1997. Nyt Juridisk Forlag.

Niels Andersen og Sv. Allan Jensen: Skatterevision 1-2, 1997, Danmarks Forvaltningshøjskole.

Isi Foighel og Kjeld Hemmingsen: Skat Personer 1997-98, Magnus.

Isi Foighel og Kjeld Hemmingsen: Skat Erhverv 1997-98, Magnus.

Ligningsvejledningen 1997. 6 bind, 1050 kr. Er gennemgået i SO 1998.101-106.

1998

Told og Skattestyrelsen: Vejledning om indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, 1998, Forlaget Magnus

Ligningsvejledningen 1998. 6 bind. Er gennemgået i SO 1999.147-149.

1999

Henrik Dam, Kjeld Hemmingsen og Finn Taksøe-Jensen: Skatteret Speciel del I, 1999/2000, 340 sider, Magnus.

Helmer Augustesen, Jens Drejer, Hanne Søgaard Hansen og Kjeld Lund-Andersen: FSRs skatte- og afgiftslove 1999 med noter, 1999, FSR.

Helmer Augustesen, Jens Drejer, Hanne Søgaard Hansen og Kjeld Lund-Andersen: Supplement til FSRs skatte- og afgiftslove 1999 med noter, 1999, FSR.

Redegørelse fra Skatteretsrådet, juni 1999, 264 sider, Skatteministeriet

Indeholder Skatteretsrådets væsentligste notater siden rådets etablering i 1997.

Skatteministeriet: Forstå Skatten, 1999, 195 sider, Skatteministeriet.

2000

Leif Marstrand: Juristforbundets lovsamling 2000, 35. udg., 2000, ca. 2.000 sider, DJØF.

Peter Loft og Jan Pedersen: Juristforbundets Afgiftslovsamling 2000, 8. udg., 2000, ca. 800 sider, DJØF.

Jens Olav Engholm Jacobsen, Jan Pedersen, Kurt Siggaard og Niels Winther-Sørensen: Skatteretten 1, 2 og 3, 3. udg., 2000. Samme: Udvalgte domme, 2. udg., 2000. Thomson. Anmeldt af Allan Fornæs og Dan Buxbom i INSPI nr. 5/2000 p. 25-26.

Henrik Dam, Kjeld Hemmingsen og Finn Taksøe-Jensen: Skatteret Speciel del, 2000/2001, Magnus.

T. Helmo Madsen og Henning Mølgaard: Skat & Økonomi Guide 2000, februar 2000, 128 sider, Forlaget Revisor Manual

Ole Aagesen, Mogens Hansen, Øjvind Hulgaard, Jens Møller og Susanne Pedersen: Skatteretlig Opgavesamling 2000-2001, juni 2000, 160 sider, Magnus

Frank Høgholm Pedersen: Skatteaversion, 1. udg., aug. 2000, 323 sider, DJØF. Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 2000 B.620 og af Erik Olsen i JUR 2001.234-239.

Carsten Led-Jensen: Beskatning af lønindkomst - herunder aktiebaserede aflønningsformer, 1. udg., sept. 2000, 388 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Dam i UfR 2000 B.568.

Ole Aagesen, Chr. Beck, Henrik Gam og Leif Normann Jeppesen: Skatteret, 27. udg., 2000, 502 sider, Kommuneinformation.

Henrik Dam, Kjeld Hemmingsen og Finn Taksøe-Jensen: Skatteret - Almen del 2000-2001, 655 sider, Magnus. 1998-udgaven er anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1998 B.522.

Jørgen Gabe, T. Helmo Madsen og Henning Mølgaard: EksempelSamling '00.2', oktober 2000, 200 sider, Forlaget Revisor Manual

Ulrik Gorm Møller: Skattemæssig metode, 2000, 71 sider, Forlaget Samfundslitteratur.

2001

Helmer Augustesen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer og Hanne Søgaard Hansen: FSRs skattelove 2001 - med noter, feb. 2001, FSR.

Helmer Augustesen, Kjeld Lund-Andersen, Jens Drejer og Hanne Søgaard Hansen: FSRs Afgiftslove 2001 - med noter, feb. 2001, FSR.

Redegørelse fra Skatteretsrådet, april 2001

- Notat om der lovgives for specifikt og for detaljeret på skatteområdet.
- Indkomstopgørelsen i ikke-erhvervsmæssig virksomhed.
- Selskabers ophør i forhold til udløsningen af likvidationsbeskatningen af aktionærerne m.v.

2003

Liselotte Hedetoft Madsen: Beskatning ved deltagelse i personselskaber, 1. udg. juli 2003, 352 sider, DJØF. Anmeldt af Aage Michelsen i UfR 2005 B.383.

Christina Möell: Proportionalitetsprincipen i skatterätten, 2003, 336 sider, Juristförlaget i Lund. Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 2004 B.94.

2004

Jakob Bundgaard, Jan Pedersen, Kurt Siggaard og Niels Winther-Sørensen: Skatteretten 1, 4. udg., 2004, 788 sider, Forlaget Thomson

2005

Nikolaj Vinther: Civilrettens styring af skatteretten, 1. udg. 2005, 471 sider, DJØF

Jakob Bundgaard, Jan Pedersen, Kurt Siggaard og Niels Winther-Sørensen: Skatteretten 2, 4. udg., 2005, 778 sider, Forlaget Thomson

2006

Jakob Bundgaard: Skatteret og Civilret, 1. udg., aug. 2006, 1032 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Niels Winther-Sørensen i UfR 2006 B.386-387. Hele bogen kan læses her

Jakob Bundgaard, Niels Winther-Sørensen, Kurt Siggaard og Jan Pedersen: Skatteretten 3, 4. udg., 2006, 794 sider, Forlaget Thomson

2007

Malene Kerzel: Skatteretten. Udvalgte domme, 3. udg., maj 2007, 900 sider, Forlaget Thomson

2008

Robert Påhlsson (red.): Yearbook for Nordic Tax Research 2008, Taxation of Capital and Wage Income: Towards Separated or More Integrated Personal Tax Systems?, 1. udg., 2008, 292 sider, DJØF

2009

Ib Kok Hansen og Maria Wegener-Pedersen: De kommunale skattelove med kommentarer, 2. udg., sept. 2009, 232 sider, DJØF

Jane Bolander: Yearbook for Nordic Tax Research 2009. The non-fiscal purposes of taxation, 1. udg., sept. 2009, 256 sider, DJØF

2010

Jane Bolander, Kristiina Aimä, Caroline Carlsson, Omar G. Dajani, Ensio Erä-Esko, Emil Frenneberg, Joakim Frände, Frida Haglund, Søren Friis Hansen, Dennis Ramsdahl Jensen, Ann Johnsen, Reijo Knuutinen, Liselotte Hedetoft Madsen, Thorhild H. Martinsen, Odd Erik Nygård, Ingvar J. Rögnvaldsson, Christer Silfverberg, Dag Einar Sommervoll, Seppo Söderlund, Lars Christian Tønder og Jens Wittendorff: Yearbook for Nordic Tax Research 2010. Taxation of Individuals and Goods in the Nordic Countries upon Cross Border Mob, 1. udg., juli 2010, 308 sider, DJØF

2011

Jane Bolander, Claus Hedegaard Eriksen, Jane Ferniss, Dennis Ramsdahl Jensen, Michael Møller, Claus Parum, Lars Kjærgaard Terkilsen, Lars Christian Tønder og Jens Wittendorff: Yearbook for Nordic Tax Research 2011. Taxation on intangible assets, 1. udg., dec. 2011, 256 sider, DJØF

Karina Kim Egholm Elgaard: Håndbog om beskatning af lønindkomst - og lønmodtagerfradrag, 2011, 338 sider, Magnus Informatik. Anmeldt af Jacob Graff Nielsen i UfR 2012.B.458

2012

Jane Bolander: Yearbook for Nordic Tax Research 2012. Tax Expenditures, 1. udg., nov. 2012, 280 sider, DJØF.

DEL I: TAX EXPENDITURES
Economic and Legal General Report - by Kalle Määttä
National Legal and Economic Report Denmark - by Lars Kjærgård Terkilsen, Pernille Wegener Jessen Simon Kjær Poulsen & Anders Fuglsig Larsen
National Legal Report Finland - by Johanna Viitanen
National Economic Report Finland - by Timo Rauhanen & Takis Venetoklis
National Legal and Economic Report Norway - by Petter T. Solbu & Frode Kristiansen
National Legal Report Iceland - by Kristjan Gunnar Valdimarsson
National Economic Report Iceland - by Þórólfur Matthíasson
National Legal and Economic Report Sweden - by Martin Kjellqvist, Johan Krantz & Elly-Ann Lindström
DEL II: TOPIC

Heterogeneity in the Participation in Tax Minimization - by Annette Alstadsæter
What does a Good Tax System Require? - by Matti Myrsky
Overview of R&D Tax Incentives - by Tanja Tanayama
DEL III: TAX NEWS 2011
Danish Tax News - by Jane Bolander
Finnish Tax News - by Johanna Viitanen
Iceland Tax News - by David Steinn Davidsson
Norwegian Tax News - by Ingvild Brandal Gaasemyr
Swedish Tax News - by Martin Berglund
DEL IV: NORDIC TAX DISSERTATIONS 2011
Reorganization of a Business in Value Added Taxation - by Nina Sainio
Taxation of Foreign Business Income within the European Internal Market - by Jérôme Monsenego
Permanent Establishment - an Analysis of Article 5 of the OECD Model Tax Convention - by Anders Nørgaard Laursen
Income Tax Accounting - by Timo Torkkel
Payroll Taxes and Crossbording employment - by Elin Sara

Katja Joo Dyppel: Beskatning af finansielle kontrakter, 1. udg., aug. 2012, 396 sider, DJØF. Anmeldt af Aage Michelsen i UfR 2012.B.486

2013

Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, Jens Wittendorff, Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Inge Langhave Jeppesen, Malene Kerzel, Jane Ferniss og Claus Hedegaard Eriksen: Skatteretten 3, 6. udg., juli 2013, 717 sider, Karnov Group

International skatteret, Dobbeltbeskatningsoverenskomster; CFC-beskatning, Tynd kapitalisering, Rentefradragsbegrænsning, International Transfer Pricing, EU-skatteret.

Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, Inge Langhave Jeppesen, Malene Kerzel, Jane Ferniss, Claus Hedegaard Eriksen og Jens Wittendorff: Skatteretten 4, 6. udg., sept. 2013, 440 sider, Karnov Group

2015

Peter Loft: Behøver det være så indviklet?, 1. udg., marts 2015, 256 sider, Gyldendal. Anmeldt af Henrik Carmel i Signatur nr. 2/2015 p. 58 og af Poul Bostrup i ADV nr. 7/2015 p. 46-47.

Steen Askholt: Skattens lyse sider. Om skattefrihed, skattefradrag og anden nyttig skatteviden, 1. udg., 2015, 164 sider, DJØF. Omtalt af Kim Pedersen i ADV nr. 3/2016 p. 44 og af Henrik Carmel i Signatur nr. 1/2016 p. 62.

Jakob Bundgaard, Dennis Ramsdahl Jensen & Niels Winther-Sørensen (red.): Den evige udfordring - omgåelse og misbrug i skatteretten, 1. udg., dec. 2015, 317 sider, Forlaget Ex Tuto. Omtalt af Kim Pedersen i ADV nr. 3/2016 p. 44.

Hans Severin Hansen: Forord
Karsten Lauritzen: Ret og rimelighed i skattesystemet
Jane Bolander & Peter Koerver Schmidt: Retssikkerhed og omgåelse i skatteretten - den evige diskussion om forudberegnelighed contra bekæmpelse af misbrug
Dennis Ramsdahl Jensen: Misbrugsprincippet - djævlen i skyggerne
Robert Påhlsson: Kringgåendefrågan i svensk inkomstskatterätt
Jan Pedersen: Omgåelse og misbrug i skatteretten - før, nu og i fremtiden
Aage Michelsen: Misbrug og omgåelse i dansk indkomstskatteret - oversigt over retsudviklingen og bud på den fremtidige udvikling
Lars Loftager Jørgensen: Omgåelse, misbrug og svig på momsområdet i et nationalt perspektiv
Jacob Ravn: Erhvervslivets perspektiv på omgåelse, herunder diskussionen om fair beskatning
Lida Hulgaard: Hvis skatteyderen har ret, så får han ret - to højesteretsdomme om kunstneres erhverv
Anders Nørgaard Laursen: Skattebasens integritet - om misbrug og den afbalancerede fordeling af beskatningsretten
Jakob Bundgaard: Internationale omgåelses- og misbrugsklausuler i national skatteret - om den EU-retlige GAAR og OECDs Principal Purpose Test som bestanddele af dansk skatteret
Jens Wittendorff: Misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster

2017

Poul Bostrup: I skatterettens brændpunkt - Udvalgte artikler 1989-2017, 1. udg., feb. 2017, 267 sider, Eget forlag

Bogen koster kr. 300 med tillæg af moms eller i alt kr. 375 og kan købes ved mail til pb@poulbostrup.dk.

 • Bevisbyrden i forsikringsforhold
 • Retlig interesse i en skattesags udfald
 • De skatteretlige konsekvenser af ejendomsformidleres overdragelse af virksomhed og indgåelse af franchiseaftale
 • Praksisændring vedrørende skattefrit udbytte til sambeskattede selskaber
 • Overdragelse af ejendomsmæglervirksomhed til eget selskab
 • En højesteretsdom om bopælsbegrebet efter arveafgiftsloven
 • Visse juridiske spørgsmål ved handel på internettet
 • Fikserede renter
 • Højesterets dom i Aage Haugland-sagen om kunstnerisk virksomhed i selskabsform
 • Første landsretsdom om beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16 stk. 4
 • Udøvelse af skøn over indkomsten, når regnskabsgrundlaget kan tilsidesættes
 • Første dom, hvor hovedaktionæren ikke beskattes af fri bil
 • En principiel dom om datterselskabsudbytte fra Taiwan
 • Retlige spørgsmål vedrørende anvendelse af projektweb
 • Status for beskatning af hovedaktionærer af fri bil
 • Skattesystemet i morgen
 • Tilrettelæggelse og førelse af skattesager
 • Kommentar til retsforlig om beskatning af fri bil
 • Advokaters markedsandel på skatteområdet
 • Højesteretsdomme af 24.oktober 2007 om fradrag for advokat- og revisorudgifter
 • Erfaringer med domstolsreformen i skattesager
 • Fradrag for udgifter afholdt som led i en skattesag
 • Farvel til Nationalbankens diskonto plus 4%
 • Myndighedsfejl, tilbagebetaling af kirkeskat og suspension af fristen for sagsanlæg
 • Tre vundne domme på stribe om ejendomsvurdering
 • Anbefaling om indførelse af regler for tilsidesættelse af regnskaber og udøvelse af skøn
 • En principiel dom om eftergivelse af renter for et selskab
 • Genindførelse af muligheden for at suspendere 3-måneders-fristen for indbringelse af landsskatteretskendelser for domstolene
 • Beskatning af ekstern investering i transferrettigheder
 • Befordringsfradrag uanset skattefritagelse for lønnen
 • Domstolsprøvelse og den nye klagestruktur
 • Engbergudvalgets rapport om ejendomsvurdering
 • Retsmøder i Landsskatteretten
 • Udvalgsarbejde, afgørelser og lovændringer
 • Retssikkerhedspakke II
 • Tvangsinddrivelse, fristregler og omkostningsgodtgørelse
 • Alvorsord med en minister
 • Retssikkerheden er forringet
 • Lovsjusk får minister til at ændre loven
 • Retssikkerhed skal øverst på dagsordenen

Brooke Harrington: Kapital uden grænser, 1. udg., 2017, 316 sider, DJØF

Mathias Navneet Gørup: Kapitalgevinstbeskatning - Kompendium 2017/18. 1. udg., 2017, 142 sider, DJØF

2018

Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen: Overmod og afmagt - Historien om det nye SKAT af, 1. udg., 2018, 266 sider DJØF

2019

Kaspar Bastian og Maria Wessel Lindberg: Skatteansættelse - – foretagelse, ændring og genoptagelse efter skatteforvaltningslovens §§ 26, 27 og 34 b, 1. udg., apr. 2019, 283 sider, DJØF

Hans Henrik Edlund (red.) og Rasmus Mehl (red.): Fast ejendom 2 - skatter of afgifter, 1. udg., dec. 2019, 259 sider, Karnov Group

Kapitel 1 - Introduktion til bogen
Kapitel 2 - Beskatning af lejeindtægter og anden indkomst
Kapitel 3 - Fradrag for drifts- og vedligeholdelsesudgifter
Kapitel 4 - Bygningsafskrivninger og genvundne afskrivninger
Kapitel 5 - Ejendomsavancebeskatning
Kapitel 6 - Kommunale ejendomsskatter
Kapitel 7 - Moms og fast ejendom
Kapitel 8 - Tinglysningsafgift

Henrik Kure: Skatteret - Kompendium, 7. udg., sep. 2019, 180 sider, Karnov Group

Thøger Nielsen: Indkomstbeskatning, 2. udg. nov 2019, 1384 sider, DJØF

2021

Jan Pedersen, Malene Kerzel, Jane Ferniss og Claus Hedegaard Eriksen: Skatteretten 1, 9. udg., aug. 2021, 1.036 sider, Karnov Group

Jan Pedersen, Malene Kerzel, Jane Ferniss og Claus Hedegaard Eriksen: Skatteretten 2, 9. udg., aug. 2021, 1.030 sider, Karnov Group

Henrik Peytz: Ligningsloven med kommentarer, 3. udg., 2021, 3.309 sider DJØF. 1. udg. er anmeldt af Jan Pedersen i UfR 2000 B.455.

Jan Pedersen: Lovsamling 2021 - Skatteret, 11. udg., 2021, 707 sider, DJØF

2022

Henrik Steen Andersen, Dorthe Jørgensen, Erik Schou Nielsen og Anne Mette Voldbjerg: Skat for de finansielle uddannelser, 8. udg., jan. 2022, 244 sider, Hans Reitzels Forlag

2023

Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave: Lærebog om indkomstskat, 20. udg., aug. 2023, 1.400 sider, DJØF. 1. udg., 1975 er anmeldt af Jens Bjerregaard i UfR 1976 B.102-108.

Ole Aagesen, Erik S. Høegh og Jens Møller: Skattevejledning 2023 - Eksempler og oversigter, 27. udg., aug. 2023, 534 sider, Karnov Group

2024

John Bygholm, Henrik Gam og Jacob Graff Nielsen: Grundlæggende skatteret 2024, 17. udg., jan. 2024, 460 sider, Karnov Group

Flemming L. Bach: SkatteMemo - Februar 2024, feb. 2024, Karnov Group

Karnov Group: Karnov Group Skattelove med noter 2024, mar. 2023, 3 bind, Karnov Group

Artikler

1971

1972

1974

1977

1979

1981

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1971

Robert Koch-Nielsen i UfR 1971 B.103-112: Omgåelse og pro forma. Begrebernes betydning og afgrænsning i skatteretten.

1972

Povl Herler i UfR 1972 B.77-84: Om overført indkomst

Omhandler indkomst overført til 1969.

1974

I. A. Strobel i UfR 1974 B.201-206: Overført Indkomst og restbevidstheden

Omhandler overførsel af indkomst til 1969.

1977

Steen Askholt i UfR 1977 B.313-326: Administrativ skattepraxis - nogle bemærkninger om skattepraxis som retskilde og om skatteydernes retsbeskyttelse.

1979

Jørgen Søndergaard i JUR 1979.116-124: Skatte- og boligpolitik i en inflationsøkonomi.

Chresten Sørensen i JUR 1979.161-172: Direkte forbrugsskat, vraget i 50´erne, nødvendig i 80´erne?

Knud Jensen i UfR 1979 B.396-398: Kommentar om forenkling og modernisering af skattelovgivningen.

1981

Aage Spang-Hanssen i UfR 1981 B.303-309: Lovgivningens grundlag

Kritiserer den forhastede tilblivelse af skattelove med misvisende motiver.

1984

Aage Michelsen i SO 1984.96 ff: Er der behov for en generel omgåelsesklausul i skatteretten.

1987

Esther Schmidt i TfS 1987.3: Skærpet beskatning af visse bestyrelsesmedlemmer

Anbefaler at ansatte bestyrelsesmedlemmer, der skal aflevere deres honorar til arbejdsgiveren, får ændret ansættelsesaftalen, således at den ansatte kan beholde bestyrelseshonoraret mod en tilsvarende lønreduktion.

Lars Wøldike i TfS 1987.191: Forskudsregistreringen 1987 - fejl i skatteberegningen?

Omhandler beregningen af 6%-skatten for ægtefæller og beregningen af nedslag efter reglerne om det vandrette skatteloft på 78%.

Lars Wøldike og Ib Andersen i TfS 1987.558: Ægtefæller og det vandrette skatteloft.

Aage Spang-Hanssen i UfR 1987 B.361-365: Skattelovgivningens tilblivelse.

1988

Artur Bugsgang i TfS 1988.36: Eksportpakkens nye skatteregler for virksomheder.

Niels Lauesen i TfS 1988.365: Er generalklausulen rykket nærmere?

Indeholder blandt andet en kommentar til TfS 1988.278 HD, hvorefter der ikke i LL § 14, stk. 7, nu § 13, er hjemmel til at beskatte fordelen ved lavtforrentede strejkelån.

Thøger Nielsen i TfS 1988.402: Demaskering af generalklausulen.

1989

TfS 1989.578: Redegørelse om direkte forbrugsskat.

1990

Ann Hatting i TfS 1990.78: Skatteministerens forenklingspakke I.

1991

Jan Pedersen i JUR 1991.385-399: Skatteret og retssikkerhed - en foreløbig status.

Peter Loft i Lov & Ret nr. 5/1991 p. 125-26: Retssikkerhed på skatteområdet.

Inge Lise Gudme i TfS 1991.191: Kommentar til den af Skatteministeriet i april 1991 udsendte redegørelse om retssikkerhed.

Sven Gram Jensen i TfS 1991.223: Retssikkerhed.

1992

Jan Pedersen i ADV 1992.4-9: Advokatens pligter og ansvar ved behandlingen af sager med skattemæssige problemer.

Jim Bengtsen i TfS 1992.205: Retssikkerhedsmæssige problemstillinger på skatteområdet.

Henrik Louv i TfS 1992.298: Skattelovgivning med tilbagevirkende kraft

Kritiserer lovforslag, der helt unødvendigt skal have virkning allerede fra tidspunktet for lovforslagets fremsættelse.

Jon Stokholm i TfS 1992.325: Ligningsrådet - Folketingets forlængede arm?

Kritiserer, at lovgivningsmagten overlader til ligningsrådet at træffe afgørelser med væsentlige skattemæssige konsekvenser for borgerne.

Jan Pedersen i TfS 1992.413: Grundlovens § 43: "Ingen skat kan pålægges eller ophæves uden ved lov" - pas-, kørekort- og nummerpladegebyrer

Artiklen er skrevet på foranledning af de såkaldte gebyrsager.

Georg Lett i TfS 1992.476: EF-rettens indflydelse på national skatteret.

1993

Erik Olsen i Det handler om skat, 1993 p. 25-45: Om skat og videnskab

Aage Spang-Hanssen i Det handler om skat, 1993 p. 46-52: Skatterettens ufuldkommenhed.

Robert Koch-Nielsen i Det handler om skat, 1993 p. 101-106: Betingede retshandler.

Margrethe Nørgaard og Søren Rasmussen i Det handler om skat, 1993 p. 119-137: Skatteomlægningspakken af 1993 og kapitalgevinstbeskatningen.

Poul Bostrup i Lov & Ret nr. 2/1993 p. 36-38: Bør vi have en lov om forhøjelser i dansk skatteret?

Finn Thomsen i Lov & Ret nr. 4/1993 p. 4-5: Velkommen til skatteministeren

Ole Stavad.

Anders Aagaard i Lov & Ret nr. 11/1993 p. 6-9: Skattereformen - en begyndelse?

Niels Lauesen i TfS 1993.85: Om generalklausulen i dansk skatteret og praksis

Omhandler debatten for og imod indførelse af generel omgåelsesklausul i dansk skatteret.

Bent S. Madsen i TfS 1993.314: Skattereformen - lovforslagene L 283 - L 305 inkl.

Artiklen indeholder en kommentar til personskatteudvalgets rapport og reformforslagene.

KPMG C. Jespersen i TfS 1993.326: Skatteomlægningspakken

Indeholder en overordnet gennemgang af den i juni 1993 gennemførte omlægningspakke.

Vagn Pedersen i TfS 1993.356: Skattereformen - forenkling eller?

Forfatteren gennemgår nogle af elementerne i skattereformen.

Peter Loft i TfS 1993.491: Skattereformen

1994

Karen Dyekjær-Hansen i ADV 1994.85-86: Ambi-dommen - spørgsmålet om overensstemmelse med EF-retten.

Robert Koch-Nielsen i Lov & Ret nr. 4/1994 p. 6-9: To tikkende bomber under skattereformen.

Christen Amby i Lov & Ret nr. 4/1994 p. 11-13: Efter skattereformen

Omhandler blandt andet overgangsreglerne vedrørende goodwill og handel med underskudsselskaber.

Jan Fl. Hansen i R&R nr. 2/1994 p. 17-21: Justeringer af skatteomlægningen.

Aage Michelsen i R&R nr. 2/1994 SM 35-38. Polycentri i skatteretskildelæren.

Peter Loft i R&R nr. 5/1994 SM 133: Skatteministeriets cirkulærepolitik - en kommentar til Aage Michelsens artikel om Polycentri i skatteretskildelæren.

Jan Pedersen i R&R nr. 5/1994 SM 129-131: Ligningsvejledningens bindende virkning.

N. Mou Jakobsen i R&R nr. 12/1994 SM 325-327: Den skattemæssige behandling af film.

1995

Anni Børsting i INSPI nr. 8/1995: EU-rettens betydning for dansk skatteret.

Flemming Heden Knudsen i R&R nr. 11/1995 p. 49-50: Ophævelse af særlig indkomstskat

Fra d. 01.01.1996.

Svend Erik Busk og Erik Høegh i TfS 1995.475: Ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v.

Forfatterne gør rede for konsekvenserne og stiller spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af lovens ophævelse.

Jens Anker Andersen i UfR 1995 B.234-236: Har skyldnerens B-skat eller selskabsskatten i betalingsstandsningsperioden stilling som massekrav af 2. klasse?

Jan Børjesson og Claus Berner Nielsen i TfS 1995.672: Periodisering af løbende kontrakter

Bemærkninger til TfS 1995.462 ØLD.

1996

Flemming Heden Knudsen og Jan Flemming Hansen i INSPI nr. 5/1996 p. 17-25: Skatteområdet igennem de seneste 25 år.

Karin Skov i SkatteOrientering D. 13, 1996: EU-rettens betydning for dansk skatteret. Anmeldt af Lars Cort Hansen i INSPI nr. 10/1996 p. 30.

Jørn Vestergaard-Jensen og Arne Møllin Ottosen i Revisorbladet nr. 8/1996 p. 24-31: Den årsregnskabs- og skattemæssige behandling af immaterialaktiver.

Carsten Koch i R&R nr. 7/1996 p. 9-13: Regeringens syn på forholdet mellem EU-retten og de direkte skatter.

Jan Pedersen i R&R nr. 9/1996 SM 327-330: Skatteretligt interessefællesskab.

Poul Erik Hjerrild-Nielsen i TfS 1996.72: Balancen mellem lighed og lovlighed

Med udgangspunkt i TfS 1995.483 HD belyses lighedsgrundsætningens betydning i tilfælde, hvor en skatteyder vil påberåbe sig en praksis, der karakteriseres som urigtig.

Aage Spang-Hanssen i TfS 1996.451: Landsskatterettens behandling af anpartssagerne

Kritisk kommentar til proceduren for udvælgelse af de landsskatteretskendelser, der offentliggøres.

Jan Pedersen i TfS 1996.504: Individuelle forventninger på skatteområdet

Artiklen diskuterer eksistensen og omfanget af et skatteretligt forventningsprincip.

Erik S. M. Hansen i TfS 1996.1039: 10-mandsprojekter - kommentar fra landsskatteretten til advokat Aage Spang-Hanssens kritik i TfS 1996.451.

1997

Aage Spang-Hanssen i ADV 1997.132-133: Kommunikation i skattesager.

Per Christensen i ADV 1997.169-172: I skatterettens brændpunkt

Indeholder referat af skatteretsseminar i Brabrand d. 06.05.1997.

Lasse Esbjerg-Christensen i Justitia nr. 6/1997: Skattemæssige forhold ved berigtigelse med løbende overskudsandele m.v.

Bente Møll Pedersen i Lov & Ret nr. 2/1997 p. 31-34: Højesteret stopper skattemyndighedernes politisering.

Bente Møll Pedersen i Lov & Ret nr. 4/1997.28-29: Man skal være forsigtig med at drage konklusioner.

Carsten Koch i Revisorbladet nr. 8/1997 p. 7-10. Kan skattelovgivningen forenkles?

Isi Foighel i R&R nr. 2/1997 p. 22-27: Gælder menneskerettighederne for skatteydere?

N. Mou Jakobsen i R&R nr. 4/1997 SM 119-120: Den skattemæssige behandling af rationaliseringsudgifter.

N. Mou Jakobsen i R&R nr. 8/1997 SM 261-263: Beskatning ved kontant indløsning af konvertible obligationer - Kommentar til HR-dom af 20.04.1997

Birgitte Tabbert i R&R nr. 12/1997 p. 35-36: Euro - skat. Euroen behandles skattemæssigt som enhver anden valuta. Selvangivelse udarbejdes fortsat i danske kroner.

SO 1997.89: Forenkling af skattesystemet - eller hvad?

Ole Bjørn i SO 1997.90-99: Kan skattesystemet forenkles? - behov og muligheder.

SO 1997.99-102: Ligningsvejledningen 1996.

SO 1997.181: Overreaktion på skattespekulation?

SO 1997.189-194: EU-retsakter mv. på skatte- og afgiftsområdet

Oversigt udarbejdet af Skatteministeriet til Folketingets Skatteudvalg.

Allan Christoffersen i SR-Skat 1997.217-221: Konsekvenserne af ophævelse af formuebeskatningen.

TfS 1997.273: Anbefalinger fra arbejdsgruppe vedrørende de informationer, som udsendes fra Skatteministeriet.

TfS 1997.608 SKM: Retssikkerhedsudvalgets redegørelse af juni 1997.

TfS 1997.909: Skatteministeren redegør for tidsforløbet for tilbagebetaling af overskydende skat i sager, der er afgjort ved dom.

1998

Ole Stavad i INSPI nr. 7+8/1998 p. 5-9: Regeringens skattepolitik - nu og i fremtiden.

Henrik Dam og Kjeld Hemmingsen i Med lov..., 1998, p. 69-85: Skatterne og skatteretten i historisk perspektiv.

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen i Revisorbladet nr. 1/1998 p. 44-48: Berettiget forventning - Ligningsvejledningens bindende virkning.

SO 1998.178-183: Justering af personbeskatningen

Niels Schiersing i SO 1998.310-315: Om skatteforbehold - i lyset af TfS 1998.680.

René Mikkelsen i Skat Udland 1998.168: Elektronisk handel og skat.

Christian Bach Hansen i SR-Skat 1998.144-159: Rentenedsættelse og indførelse af symmetrisk renteberegning ved ansættelsesændringer.

Flemming Keller Hendriksen i TfS 1998.19: Retssikkerhedsovervejelser - principper og praksis

TfS 1998.137 TSS: Om resultatet af en undersøgelse af, hvorfor Skatteministeriet i 1996 taber ca. 1/3 af skatte- og afgiftssagerne i Højesteret.

TfS 1998.97 DEP: Der skal gives kapitalforklaring for alle den bogføringspligtiges aktiver og passiver, uanset om de er private eller ej, jf. bogføringsbekg. § 14, stk. 6.

TfS 1998.515: DEP: Omtale af rapport om klage- og retssagsstatistik pr. 31.12.1997

Skatteyderne får helt eller delvis medhold i hver tredje sag ved landsskatteretten, hver femte sag ved landsretten og hver fjerde sag ved Højesteret.

TfS 1998.603: Satsregulering

Omtale af bekg. nr. 599 af 17.08.1998 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v. og bekg. nr. 600 af 17.08.1998 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 1999.

TfS 1998.647: Statsministerens åbningstale - forslag på skatteområdet.

Alf Bent Hermann i TfS 1998.661: Skatteretlige analogi - et debatoplæg.

1999

Sandy Thorland i Ejendomsmægleren nr. 12/1999 p. 2-4: Staten kan sænke skatten og tjene mere

Interview med Anders Fogh Rasmussen.

Kjeld Hemmingsen i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 1999 p. 60-69: Skattebasen - den upåvirkelige faktor.

Erik Olsen i SkatteOrientering Ø.1.: Skatterettens kilder, 25 sider. Anmeldt af Morten Wegener i INSPI nr. 2/1999 p. 30.

Kim Spidsboel i Skat Udland 1999.261: Fritagelse for betaling af kirkeskat i Danmark.

Leder i SO 1999.317: Erhvervslivets skattemæssige rammevilkår

Omhandler rapport fra Skatteministeriet, Finansministeriet og Økonomiministeriet.

Steen Askholt i SR-Skat nr. 2/1999 p. 177-123: Skatteudviklingen 1989-99.

Lars Loftager Jørgensen i SR-Skat nr. 2/1999 p. 124-128: 10 år med indirekte skatter.

Peter Loft i SR-Skat nr. 2/1999 p. 174-179: EU-regulering kontra national regulering - hvad vi kan vente.

Aage Spang-Hanssen i SR-Skat nr. 2/1999 p. 188-190: Dansk Skattevidenskabelig Forening/IFAs betydning for skatteretten nationalt og internationalt.

Erik Werlauff i TfS 1999.237: Let us pretend

Handler om skattemyndighedernes forsøg på omkvalificering af civilretligt gyldige aftaler.

TfS 1999.627: Skatteministeren finder ikke grundlag for at give Bornholm skattemæssig særstatus.

Jesper Lett i ADV 1999.87-88: Møde med skatteministeren

Referat af Advokatrådets Skatteudvalgs møde med Ole Stavad d. 19.03.1999.

2000

Gustaf Lindencrona i Festskrift til Aage Michelsen, 2000, p. 75-88: Den stora konflikten. Systematiskt skattesystem eller internationell anpassning.

Leder i INSPI nr. 10/2000 p. 3: Nye tiltag fra skatteministeren.

Ulrik Gorm Møller i Revisorbladet nr. 3/2000 p. 9-13: Hvordan fortolker man love og domme?

Bent Vestergaard i Revisorbladet nr. 5/2000 p. 4: Forenklinger udbedes

Påpeger bureaukratiet omkring selskabers udbytteerklæringer.

Ane Arnth Jensen i Revisorbladet nr. 6/2000 p. 35: Ny erhvervsskattepakke er ikke en gave for virksomhederne.

Bent Vestergaard i Revisorbladet nr. 7/2000 p. 4: Forenklingsarbejdet skal i gang.

Henrik Friis i Revisorbladet nr. 7/2000 p. 6-10: 10 forenklingsforslag som giver et bedre skattesystem.

Ole Bjørn i R&R nr. 1/2000 p. 23-32: Skattelovgivningen og retssikkerhed år 2000.

Erik Olsen i R&R nr. 7/2000 p. 28-34: Skatter i går, i dag og i morgen?

Søren Rasmussen i R&R nr. 8/2000 p. 14: Sommerferieglæder

Anbefaler, at der bliver mere tid til forberedelse og periodisk eftersyn af den omfattende skattelovgivning.

Leder i SO 2000.137: Lovgivning mod interessefællesskab.

SO 2000.198-200: Ligningsvejledningen 1999.

SO 2000.233: Skattesystemets mangfoldighed.

Mogens Korst i SO 2000.245-246: Ny og tiltrængt skatte- og afgiftsstatistik.

Leder i SO 2000.285: Finanslovsforslaget

Omtale af forslaget om nedsættelse af selskabsskatten til 30%.

FSR's Skatteudvalg i SR-Skat 2000.69-77: Året der gik.

TfS 2000.182: Skatteministerens status over fiskale EU-forslag samt for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster.

TfS 2000.652: Skatteministerens redegørelse om baggrunden for, at officialprincippet ikke kan videreføres i en udvidet form ved domstolene.

Michael Wallin i TfS 2000.533: Skatteprocessens parter - når ulige børn leger bedst.

TfS 2000.730: Lovforslag på skatteområdet.

TfS 2000.760: Lovforslag på skatteområdet - ajourføring.

TfS 2000.840 Skatteministerens redegørelse for vanskelighederne ved at udarbejde en ny struktureret skattelovgivning.

TfS 2000.1009 DEP: Departementet ophører med cirkulæreskrivning i forbindelse med ny lovgivning

Beskrivelse af ny lovgivning vil fremover fremgå af Told- og Skattestyrelsens vejledninger.

2001

ADV 2001.188-189: KIC - ny spændende samarbejdspartner i Told & Skat

Omhandler Kontoret for International Svigbekæmpelse og Toldkontrolkontoret.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 9/2001 p. 24-25: Virksomhederne vælger Told & Skat On-line.

Jens Erik Kornbech i Revisorbladet nr. 3/2001 p. 22-25: Personbeskatningen - muligheder og udfordringer

Referat af temakonference i Landstingssalen d. 13.03.2001.

Bent Vestergaard i Revisorbladet nr. 4/2001 p. 4: Ingen interesserer sig for skatten.

Agnete Dahlmann i Revisorbladet nr. 4/2001 p. 6-7: Stædighed skaber regelforenkling.

Per Krogh i Revisorbladet nr. 4/2001 p. 8-9: Skattesystemet - der er altid en fortsættelse.

Henrik Friis og Louise Julie Skov i Revisorbladet nr. 4/2001 p. 10-11: 15 mia. kr. til administrationen af skatten.

Mogens Elgaard i Revisorbladet nr. 4/2001 p. 12-15: Det danske personskattesystem.

Ane Arnth Jensen i Revisorbladet nr. 6/2001 p. 16-17: En ærlig skatteprocent

Foreslår, at AM- og SP-bidrag lægges ind i den nuværende bundskat.

Pouli Eriksen i Revisorbladet nr. 4/2001 p. 16-17: Det danske personskattesystem - fordele og ulemper.

SO 2001.79: Ekspertudvalg skal se på skattesystemet.

SO 2001.109: Ekspertudvalg får nok at se til

Om Udvalget om Skat og Internationalisering.

SO 2001.164-169: Vismandsrapport om udfordringer for skattesystemet.

SO 2001.170-174: Ligningsvejledningen 2000.

SO 2001.353 Skiftedag

Om den nye VK-regering.

SO 2001.375: Ekspertudvalg nedlagt.

SO 2001.376-377: Personskatterne i 2002 - restskattebetaling for 2001.

FSR's Skatteudvalg i SR-Skat 2001.108-113: Året der gik.

Ole Bjørn i SR-Skat nr. 2/2001 p.188-190: Nyt skattepolitisk tidsskrift, udgivet af skatteministeriet.

Tina Sørensen i SR-Skat 2001.378-380: Den udvidede selvangivelse for fysiske personer for indkomståret 2001.

TfS 2001.63: Liste over lovforslag folketingsåret 2000/2001.

Bente Houdorf og Hardy Pedersen i TfS 2001.119: En oversigt over fire nye initiativer over for danske virksomheder i erhvervsskattepakken

1) Tabsfradrag ved salg af driftsmidler.
2) Kapitalafkastordning for aktier og anparter.
3) Succession i konto for opsparet overskud og konto for konjunkturudligning.
4) Pensionsordninger for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende m. fl.

2002

Lise Westphal i Ejendomsmægleren nr. 4/2002 p. 4-6: Man kan ikke det hele

Interview med Gitte Seeberg.

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 1/2002 p. 12-13: Skattens grå bibel

Omhandler Ligningsvejledningen, som for 2000 udkom i mellem 10.800 og 15.200 eksemplarer.

Revisorbladet nr. 1/2002 p. 23: Et væsen til forskel

Omhandler skattevæsenets image.

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 2/2002 p. 36-37: 28 forslag til forenkling af beskatningen.

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 3/2002 p. 26-31: Skattelovsjusk giver mange tvister.

Lida Hulgaard i SO 2002.1-2: Skattestop - hvad er det?

Christen Amby i SO 2002.49-50: Skattestop - men ikke regelstop.

Lida Hulgaard i SO 2002.237-238: Overgangsregler ved begunstigende ændringer i skattelovgivningen.

Christen Amby i SO 2002.299-300: Enkle, klare og retfærdige skattelove.

FSR's Skatteudvalg i SR-Skat 2002.71-76: Året der gik.

Jakob Bundgaard i SR-Skat nr. 5-6/2002.396-404: On tax law and private law relations.

2003

Jane K. Bille i SO 2003.339-347: EU-harmonisering vedrørende virksomhedsoverdragelser - set i et dansk perspektiv.

Jan Pedersen i Skat Udland 2003.111: Form og indhold i dansk skatteret.

Erik Olsen i TfS 2003.236: Sorte pletter - en analyse.

Jakob Bundgaard i TfS 2003.299: Den skatteretlige behandling af transaktioner foretaget i skattebesparelsesøjemed - del I.

Jakob Bundgaard i TfS 2003.316: Den skatteretlige behandling af transaktioner foretaget i skattebesparelsesøjemed - del II.

Peter Brun i TfS 2003.347: Stigende skat - trods skattestop

Omhandler efterlønsmodtagere og dagpengemodtagere med høje renteudgifter eller store ligningsmæssige fradrag.

2004

Leder i INSPI nr. 2/2004 p. 4: Enkle og harmoniserede skatteregler ønskes.

Leder i INSPI nr. 5/2004 p. 4: Noget for noget - Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes.

Nikolaj Vinther i JUR 2004.310-321: Imødegåelse af skatteretlig omgåelse gennem »det forretningsmæssige kriterium«

Erik Olsen i SO 2004.12-15: Åbenhed og det følsomme væsen.

Tommy V. Christiansen i TfS 2004.1: Forord

20-året for den første udgivelse af Tidsskrift for Skatter og Afgifter.

Erik Olsen i TfS 2004.297: Skattemoralen - og dens håndtering.

Nikolaj Vinther i TfS 2004.719: Civilrettens styring af skatteretten - belyst gennem en redegørelse for de skatteretlige virkninger af ugyldighed og misligholdelse af aftaler.

Nikolaj Vinther og Erik Werlauff i UfR 2004 B.298-301: Skatteretlig virkning af selskabsretlige begreber - konsekvenser af en dom om begrebet "erhvervsdrivende".

2005

Pia Møller i ADV 2005.228-231: Skatteminister vil skabe nyt image

Interview med Kristian Jensen.

Kaj T. Jensen i SO 2005.119-126: Forenkling af skattesystemet.

Inge Langhave Jeppesen i SO 2005.331-342: Begrebet erhvervsdrivende virksomhed i skatteretten.

Claus Bohn Jespersen i TfS 2005.893: Statens ugrundede berigelse?

2006

Mads Lundby Hansen i INSPI nr. 10/2006 p. 6-12: Velstand, viden og fremgang forudsætter lavere skat på arbejde.

Andreas Michael i INSPI nr. 12/2006 p. 31-32: Skatteministeriets lovprogram for 2006-2007

Gennemgang af de planlagte lovforslag på skatteområdet i folketingsåret 2006/2007.

2007

Hanne Søgaard Hansen i UfS 2007.175-176: Lovforslag L 2 om lavere skat på arbejde - Væsentlige konsekvenser for pligt til at betale arbejdsmarkedsbidrag

2008

Charlotte Jepsen i R&R nr. 8/2008 p. 4: Farlig skattedebat

Om Skattekommissionens arbejde med henblik på en kommende skattereform - og behovet for arbejdsro.

Charlotte Ellegaard i R&R nr. 8/2008 p. 28-35: L 181 - En gennemgang af regelsættet

Omtale af lovforslaget med formålet at lukke ”skattehuller”. Om den skattemæssige kvalificering af transparente enheder. Om den skattemæssige behandling af konvertible obligationer og af leasingbiler under virksomhedsordningen. Tillige om ændret koncerndefinition, herunder skattemæssige konsekvenser.

Michael Serup i TfS 2008.21: Skatteunddragelse som et hovedformål - et retsforlig om hovedformålet med en transaktion.

Lars Greve Hansen i UfS 2008.1: EU-kommissionen opfordrer til en mere målrettet og bedre koordineret anvendelse af medlemsstaternes omgåelsesregler på skatteområdet.

Cliff Kristoffersen og Kim Pedersen i UfS 2008.2269: Er SKAT en dårlig taber?

Jakob Smith i TfS 2008.792: Statsstøtte og skat

Berit Nielsen og Karin Rasmussen i UfS 2008.4387-4391: Skattemæssig "erhvervsmæssig virksomhed" kontra momsmæssig "økonomisk virksomhed" - fortolkes de 2 begreber ens?

2009

Steen Mørup i Danske Revisorer nr. 2/2009 p. 6-9: Skattereformen 2010

Om baggrund og indhold. Herunder om personbeskatning, aktiebeskatning samt erhvervs- og selskabsbeskatning.

John Rasmussen og Thorbjørn Helmo Madsen i Danske Revisorer nr. 2/2009 p. 10-14: Orientering om de ændrede regler i skattelovgivningen som følge af skatteaftalen også kaldet forårspakke 2

Om ændringer vedrørende pensionsbeskatning, genanbringelse af ejendomsavance og beskatning af porteføljeaktier.

Vicki From Jørgensen, Niels Reinau og Ole Steen Schmidt i INSPI nr. 7-8/2009 p. 92-104: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet

Omtale af de væsentligste ændringer. Om beskatning af aktieavancer og udbytte, skattefri omstrukturering og den skattemæssige behandling af fordringer.

Per Krogh i Revisorbladet nr. 2/2009 p. 4: Lavere skat på arbejde, men mangel på forenklinger

Formanden har ordet. Om skattereformen.

Kurt Gimsing i R&R nr. 4/2009 p. 4: Kompliceret skattesystem kompliceres yderligere

Omtale af konkrete tiltag i det indgåede politiske forlig.

Hanne Søgaard Hansen og Ditte Julie Johnsen i R&R nr. 4/2009 p. 40-54: Skattereform

Om Skattekommissionens forslag til skattereform ”Lavere skat på arbejde”. Generelle bemærkninger og omtale af hovedpunkter.

Doris Erlandsen i R&R nr. 10/2009 p. 38-44: Forårspakke 2.0 - Personbeskatning

Omtale af skatteændringerne. Om skattelettelse på arbejdsindkomst og merbeskatning af personalegoder, herunder multimediebeskatning. Om fradragsbegrænsninger vedrørende medarbejderobligationer, pension mv. Tillige om skærpelse af indberetningspligten.

Leder i SR-Skat 2009.2-3: Rapporten fra Skattekommissionen

Leder i SR-Skat 2009.126-127: Lejlighed gør tyv - SKATs undersøgelse af borgernes og de erhvervsdrivendes efterlevelse af skattereglerne

Leif Sundby i TfS 2009.138: OPP-projekter - skatte- og momsmæssige forhold og sagsbehandlingen i SKAT

Flemming L. Bach i UfS 2009.597-598: Skattekommissionens forslag til skattereform

Hanne Søgaard Hansen og Karina Hejlesen Jensen i UfS 2009.1138-1140: Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakken

Hanne Søgaard Hansen og Karina Hejlesen Jensen i UfS 2009.1887-1902: Skattereformforslagene fremsat i Folketinget

Torben M. Andersen i TfS 2009.829: Er skattereformen langtidsholdbar?

Sten Kristensen i UfS 2009.4004: Retssikkerheden er til debat i øjeblikket.

2010

Poul Bostrup i ADV nr. 10/2010 p. 42-43: Alvorsord med en minister

Advokaterne i Advokatrådets Skatteudvalg mødes med skatteminister Troels Lund Poulsen til en debat om borgeres og virksomheders retssikkerhed på skatteområdet. Her skitseres advokaternes vigtigste input til ministeren.

Ole Sellmer Sørensen i RETTID 2010, afhandling. nr. 4: Kommunerne, skatten og grundloven

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 1/2010 p. 12-13: Skattepolitik viser vejen

Præsentation af FRR's skattepolitik med henblik på at opnå indflydelse på det skattepolitiske område.

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 18-19: Task force jagter bedre digitale løsninger

Om samarbejde mellem revisorer og ansatte hos SKAT for forbedring af muligheder for digital indberetning.

Rasmus Kristian Feldthusen i SPO 2010.181-209: Bæredygtig skat - Om virksomheders økonomiske fingeraftryk

Troels M. Andersen og Søren Pedersen i SR-Skat 2010.85-93: Danske virksomheders manglende efterlevelse af skatte- og momsreglerne

2011

Jakob Bundgaard i R&R nr. 2/2011 p. 62-69: Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Gennemgang af ny lovgivning og afgørelser vedrørende beskatningen af forskellige aspekter af vedvarende energi og cleantech i Danmark.

Leder i SR-Skat 2011.180-181: Udvikling af praksis - plads til forbedring?

David Munch i TfS 2011.587: Skattemæssige konstruktioner

2012

Rico Raslow Frandsen og Helle Rimmen Sieker Andreasen i INSPI nr. 11/2012 p. 32-35: Skattereform 2012

Artiklen giver et overblik over de væsentligste ændringer i skattereformen inden for person-, erhvervs- og selskabsbeskatningen.

Jan Pedersen i TfS 2012.273: Det skatteretlige partsbegreb

Erik Werlauff i UfR 2012 B.2-9: Skattemæssige konsekvenser af bestemmelser i ejeraftaler og vedtægter

2013

Henrik Carmel i Signatur nr. 2/2013 p. 62: Ligningsvejledningen - nu i ny form

En anmeldelse af Skatteministeriets ligningsvejledning fra 3. april 2013 på grund af omskrivning i sprog og struktur.

Rasmus Smith Nielsen I TfS 2013.651: Lovhjemmel eller hjemmel i skatteretten - på vej mod hjemmelsmæssig kongruens med Grundlovens § 46, stk. 2?

2014

Rasmus Smith Nielsen i TfS 2014.100: Er Skatteministeren selv lovgivende magt - fortsat ulovhjelmlet og uhjemlet regulering af skattebyrden?

Niels Anker Jørgensen i SR-Skat 2014.18-21: SKATs seneste complianceundersøgelse

Regelefterlevelse.

Rasmus Smith Nielsen i TfS 2014.303: Hvorledes er Grundlovens § 43, 1. led, begrænset og hegnet ind?

Helle Porsfelt i TfS 2014.757: Fiktiv indkomst - nyt beskatningsgrundlag?

2015

Leder i SR-Skat 2015.46: Skattelypakken og retssikkerheden

2016

Hanne Hauerslev i ADV nr. 9/2016 p. 16: Indsats for fremtidssikret lovgivning på skatteområdet

Formanden for Advokatrådets Skatteudvalg Kim Pedersen, kommenterer på, at skattelovgivningen skal ajourføres.

Søren Pape Poulsen i ADV nr. 8/2016 p. 32: Boligejere rammes af skat på fiktive værdier

Rasmus Smith Nielsen i SPO 2016.117-125: Er selvstændig ret for kommunalbestyrelserne til bl.a. fastsættelse af kommuneskatteprocenten i henhold til lov forenelig med, en retssædvane til eller en krænkelse af delegationsforbuddet i Grundlovens § 43, 1. led, og/eller en krænkelse af lighedsgrundsætningen?

Thomas Baadsgaard i Signatur nr. 4/2016 p. 8: Danske skatteregler er for komplekse ifølge virksomhederne

2017

Michelle Sohindra og Daniel Bergstein i R&R nr. 8/2017 p. 58-64: Skattelovmøllen 2016-17 mv.

Michael Serup i TfS 2017.153: Skatteundgåelse som et hovedformål (9) - et 2017-retsforlig om retskrav og tilbagekaldelse

Artiklen er en opfølgning på TfS 2008.21.

2018

Arne Larsen og Kasper Bring Truelsen i R&R nr. 2/2018 p. 62-67: Det nye moms- og skattetjek

Benny Cords Pedersen, Anotonina Nørgaard og Niels Hansen i R&R nr.8 /2018 p. 50-55: Skatte- og afgiftslovmøllen 2017-18 mv.

2019

Benny Cords Odefey, Tobias R. Steinø og Ida Helena Gert Jensen i R&R nr. 8/2019 p. 50-59: Skatte- og afgiftslovmøllen 2018-19 mv.

Flemming Lind Johansen i SR-Skat 2019.312-317: Hensynet til retsstaten - om afbalanceret regelanvendelse i EU-perspektiv

Rasmus Lehmann Hylleberg i TfS 2019.28: Det danske skattesystem er ved at bryde sammen under sin egen kompleksitet

Dan Poulsen i TfS 2019. 29: Teknologien der skal modnes, med Daviv Grundy og Lone Fønns Schrøder

2020

Flemming Lind Johansen i R&R nr. 5/2020 p. 52-56: SKAT & MOMS i en krisetid

Benny Cords Odefey, Mette Schøler, Mark Hovesen og Ida Helena Gert Jensen i R&R nr. 8/2020 p. 74-89: Skatte- og afgiftslovmøllen 2019-2020 - Et uddrag af ændringer på skatteområdet fra folketingsåret 2019-2020

Dan Poulsen i TAXO nr. 1/2020 p. 16-25: "Skattemanden, der gik fra nørderi til generalist"

Om Søren Daby, KPMG Acor Tax.

Rødgaard Bjelke i TAXO nr. 1/2020 p. 26-29: Skatteordfører for Venstre, Louise Schack Elholm, og skatteordfører for Radikale Venstre, Katrine Olldag, forholder sig til Karsten Lauritzens kritik.

LEDER i TAXO nr. 2/2020 p. 5: Ansvarlig skat er vejen frem

Dan Poulsen i TAXO nr. 2/2020 p. 8-18: Hvor er skatten? - den ansvarlige altså

Rasmus Lehmann Hylleberg i TAXO nr. 2/2020 p. 20-25: "Skattevæsenets erfarne våbendrager"

Rasmus Lehmann Hylleberg i TAXO nr. 2/2020 p. 48-53: Danmark kan blive grønnere med lavere ambitioner

Caroline Rødgaard Bjelke i TAXO nr. 2/2020 p. 56-58: Q and A med Scott Maclean

Dan Poulsen i TAXO nr. 3/2020 p. 8-19: Fuld fart frem i ukendt farvand

Caroline Rødgaard Bjelke i TAXO nr. 3/2020 p. 42-47: "Ildfugle, kajkanter og grænser, der skubbes"

Om Tommy V. Christiansen.

Caroline Rødgaard Bjelke i TAXO nr. 4/2020 p. 26-30: "Det er ærgerligt set fra et virksomhedsperspektiv"

Rasmus Lehmann Hylleberg i TAXO nr. 4/2020 p. 31-36: "Der er kun én vej - og det er fremad"

Charlotte Jepsen i TAXO nr. 5/2020 p. 5: Leder - den anden side af bordet.

Dan Poulsen i TAXO nr. 5/2020 p. 8-17: Tema - Skiftet til den anden side af bordet

Dan Poulsen i TAXO nr. 5/2020 p. 20-33: Den anden side af bordet

Jakob Bundgaard i TAXO nr. 5/2020 p. 36-45: Sandheden er det første offer - om alt det, der går galt i skattedebatten i Danmark!

2021

Benny Cords Odefey, Ida Helene Gert Jensen, Mark Hovesen og Emilie B. Andersen i R&R nr. 9/2021 p. 63-77: Skatte- og afgiftslovmøllen 2020-2021 - Et uddrag af ændringer på skatteområdet fra folketingsåret 2020-2021

Rasmus Lehmann Hylleberg i Taxo nr. 5/2021 p. 26-30: Skat Profil og underholdning i skønsom blanding

Om Jane Bolander, CBS, modtager af Karnovs Skattepris 2021.

Birgitte Kongsgaard i Taxo nr. 8/2021 p. 14-18: "Det er ikke noget, jeg genkender fra mit eksamensbord"

Om Jan Pedersen, Aarhus Universitet.

Jakob Bundgaard i Taxo nr. 8/2021 p. 20-25: Skattelovgivningen anno 2021

2022

Therese Colmorn, Karina Hillmann, Søren Engers Pedersen og Ida Helena Gert Jensen i R&R nr. 9/2022 p. 50-61: Skatte- og afgiftslovmøllen 2021-2022

Cecilie Uhre i Taxo nr. 4/2022 p. 26-30: Ro på ministeren (Interview med Jeppe Buus)

Camilla Hesselby i Taxo nr. 5/2022 p. 5: Politiske kompromiser - der svier (kritik af loftet på 7,5 mio kr for fradrag for direktørlønninger)

Sara Moss Hesse i Taxo nr. 5/2022 p. 40-45: Prisoverrækkelsen af Karnovs Skattepris til Bent Ramskov

Jakob Bundgaard i Taxo nr. 6/2022 p. 22-25: Data: Indledende tanker om kvalifikation og behandling i skatteretlig henseende

Camilla Hesselby i Taxo nr. 7/2022 p. 4: Leder. Os med den folkefjerne dagsorden

Rasmus Lehman Hylleberg i Taxo nr. 7/2022 p. 12-15: Der er noget galt med det danske skattevæsen.

Rasmus Lehman Hylleberg i Taxo nr. 7/2022 p. 20-21: Statsrevisor om SKATs 'flade dæk' (Interview med Troels Lund Poulsen)

Rasmus Lehman Hylleberg i Taxo nr. 7/2022 p. 42-45: Hjerneflugten fra SKAT (Interview med Peter Loft)

Joachim Plough Hansen i Taxo nr. 8/2022 p. 42-44: Kønsdiversitet er en manglende faktor i skattebranchen

Cecilie Uhre i Taxo nr. 8/2022 p. 46-50: “Der skal være forskellige regler til forskellige folk” (Interview med Cristina Trenta, Örebro Universitet)

2023

Peter Koerver Schmidt i Juristen nr. 1/2023 p. 34-42: Formuebeskatning i Danmark – Aktuel debat om en gammel kending

Camilla Hesselby i Taxo nr. 1/2023 p. 5: Er platformsøkonomien en nyfortolkning af andelsselskabet

Jakob Koldig Nielsen i Taxo nr. 1/2023 p. 48-52: Prinsessen & det skattefrie kongerige (omhandler KSL § 3, stk. 1)

Camilla Hesselby i Taxo nr. 2/2023 p. 5: Intet er som det plejer (Om SVM-regeringen)

Dan Poulsen i Taxo nr. 2/2023 p. 8-29: 12 spørgsmål til 12 skatteordførere

Sune Hein Bertelsen i Taxo nr. 2/2023 p. 38-42: Skattepolitisk strategisk kompas – et politisk ansvar

Jakob Bundgaard i Taxo nr. 2/2023 p. 46-49: Verdens bedste land for iværksætteri - Ikke uden justering af skattereglerne

Dan Poulsen i Taxo nr. 3/2023 p. 16-27: Vi må godt have det godt samtidig (Portræt af Annette Lindholm Petersen, skattechef i European Energy A/S)

Sara Moss Hesse i Taxo nr. 3/2023 p. 46-53: Skatterettens tro væbnere. (Interview med 4 specialeskrivere, der var nomineret til Karnovs specialepris)

Rasmus Lehmann Hylleberg i Taxo nr. 4/2023 p. 9-13: Vejen til grøn omstilling følger i virksomhedernes tax footprint

Rasmus Lehmann Hylleberg i Taxo nr. 4/2023 p. 14-19: Anføreren der skal få Lars Larsen Groups skattepolitik ud og leve (Om Lene Fogh Morthensen)

Camilla Hesselby i Taxo nr. 5/2023 p. 5: Leder. Hyldest til skatteretten

Cecilie Uhre i Taxo nr. 5/2023 p. 8-12: Karnovs 25. Skattepris blev uddelt til Poul Bostrup

Rasmus Lehmann Hylleberg i Taxo nr. 5/2023 p.14-19: Der er aldrig noget system, der kan blive 100% retfærdigt

Jakob Bundgaard i Taxo nr. 5/2023 p. 20-28: Privat involvering i skattepolitik – Konturer af en disciplin i hastig udvikling

Cecilie Uhre i Taxo nr. 5/2023 p. 32-36: Kærlighed ved første skatteregel (Om Mie Aaen Bonderup, vinder af Karnovs specialepris)

Joachim Ploug Hansen i Taxo nr. 7/2023 p. 16-20: Corporate nørden fra heden (Om Janni Lundhede Poulsen, Head og Global Tax Policy, A.P. Møller - Mærsk)

Camilla Hesselby og Maria Elkjær i Taxo nr. 8/2023 p. 5: Leder. Forenkling af skattereglerne bør være en politisk prioritet

Beskatning af lønmodtagere

Karina Kim Egholm Elgaard: Håndbog om beskatning af lønindkomst - og lønmodtagerfradrag, 1. udg., 2011, 338 sider, Magnus

Kan købes hos William Dam.

Artur Bugsgang i TfS 1988.43: Eksportpakkens nye skatteregler for lønmodtagere.

Nicolaj Caiezza i Revisorbladet nr. 6/1997 p. 40-45: Skattemæssige afskrivningers betydning for private personers (lønmodtageres) investering i fast ejendom.

Ursula Riis i SR-Skat 2004.29-32: Året 2003 vedrørende beskatning af lønmodtagere.

Ursula Riis og Malene Bertelsen i SR-Skat 2005.55-59: Året 2004 vedrørende beskatning af lønmodtagere.

Ursula Riis og Malene Bertelsen i SR-Skat 2006.34-41: Året 2005 vedrørende beskatning af lønmodtagere.

Ursula Riis og Malene Bertelsen i SR-Skat 2007.33-37: Året 2006 vedrørende beskatning af lønmodtagere.

Ursula Riis og Pernille Paisen i SR-Skat 2008.32-36: Året 2007 vedrørende beskatning af lønmodtagere.

Ursula Riis, Lene Palbøl og Pernille Paisen i SR-Skat 2009.50-57: Året 2008 vedrørende beskatning af lønmodtagere.

Winnie Jensen i SR-Skat 2009.154-164: Skattereform - hvad betyder ændringerne for lønmodtagere?

Pernille Paisen og Anne Varming i SR-Skat 2015.224-227: Aktuelle problemstillinger inden for lønmodtagerbeskatningen.

Pernille Paisen og Anne Varming i SR-Skat 2018.56-59: Året der gik - lønmodtagerbeskatning 2017

Kommuneskatteprocenter

TfS 1995.768 DEP: Kommuneskatteprocenter 1996.

TfS 1997.877 DEP: Kommuneskatteprocenter 1997 og 1998.

TfS 1998.801 DEP: Kommuneskatteprocenter 1999

Århus 31,7 + 0,68.

TfS 2000.69 DEP: Kommuneskatteprocenter 2000

Århus 31,7 + 0,74.

TfS 2000.866 DEP: Kommuneskatteprocenter 2001

Århus 32,3 + 0,74.

TfS 2002.91 DEP: Kommuneskatteprocenter 2002

Århus 32,3 + 0,74.

TfS 2002.937 DEP: Kommuneskatteprocenter 2003

Århus 32,3 + 0,74.

TfS 2003.878 DEP: Kommuneskatteprocenter 2004

Århus 32,3 + 0,74.

TfS 2004.869 DEP: Kommuneskatteprocenter 2005

Århus 32,3 + 0,74.

TfS 2005.894 DEP: Kommuneskatteprocenter 2006

Århus 32,3 + 0,74.

TfS 2006.910 SKAT: Kommuneskatteprocenter 2007

Århus 32,4 + 0,74.

Arne Ullum i R&R nr. 3/2021 p. 70-77: Udligningsreform udløser rekordstort antal kommunale skatteændringer

Realitetsgrundsætningen

Aage Spang-Hanssen i TfS 1999.719: Lighedsgrundsætninger og realitetsgrundsætningen

Kritiserer, at skattemyndighederne frit kan vælge om det retlige grundlag skal være form eller substans.

Jan Pedersen i TfS 2000.142: Realitetsgrundsætningen i ti år.

Michael Svanholm og Jan Steen Hansen i TfS 2000.276: Lighed for realitetsgrundsætningen.

Søren Lehmann Nielsen i Lov & Ret nr. 7/2002 p. 20-23: Skatteretten og realiteternes verden.

Søren Friis Hansen i SO 2007.265-281: Nekrolog over "realitetsgrundsætningen"

Søren Friis Hansen i UfR 2008 B.59-67: Skatteydere er også en slags mennesker! - »Realitetsgrundsætningen« er i strid med menneskerettighederne.

Jan Pedersen i UfR 2008 B.197-203: Om den skatteretlige realitetsgrundsætning og grundlovens § 43, de europæiske menneskerettigheder samt EU-rettens retsgarantier for borgerne.

Søren Friis Hansen i UfR 2008 B.378-382: Realitetsgrundsætningens naturgivne retsusikkerhed.

Jan Pedersen i UfR 2009 B.220-224: Duplik om den skatteretlige realitetsgrundsætning

Skatteberegningen

Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013

Hans Mølgaard-Christensen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 233-267: Skatteberegningsregler gennem 100 år.

Hans Mølgaard-Christensen i SR-Skat 2008.430-451: Personskatteberegningsreglerne i hovedtræk

Vejledning af 06.05.2004 om beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2004

Vejledning af 10.04.2003 om beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2002

Peter Guldager i R&R nr. 5/2002 p. 20-27: Marginalskatterne efter Pinsepakken.

Stilleskruer i personbeskatningen (2013 provenutal)

En samlet skattelettelse på 10 mia. kr. kan anvendes til følgende:

1. Personfradraget sættes op med ca. 6.200 kr.

2. Bundskatten sættes ned med 1,0%-point

3. Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget med 10 pct.-point og 10.000 kr

4. Topskatten nedsættes med 10%-point

5. AM-bidraget sættes ned med 1,0%

Skatteøkonomiske oversigter

Klaus Kristensen i SR-Skat 2011.17-23: Skatteøkonomisk oversigt

Klaus Kristensen i SR-Skat 2012.40-44: Skatteøkonomisk oversigt

Otto Brøns-Petersen i SR-Skat 2013.50-52: Skatteøkonomisk oversigt

Otto Brøns-Petersen i SR-Skat 2014.51-56: Skatteøkonomisk oversigt

Otto Brøns-Petersen i SR-Skat 2015.29-34: Skatteøkonomisk oversigt

Otto Brøns-Petersen i SR-Skat 2016.28-34: Skatteøkonomisk oversigt

Otto Brøns-Petersen i SR-Skat 2017.44-50: Skatteøkonomisk oversigt

Otto Brøns Petersen i SR-Skat 2018.48-55: Skatteøkonomisk oversigt

Otto Brøns Petersen i SR-Skat 2019.29-36: Skatteøkonomisk oversigt

Otto Brøns-Petersen i SR-Skat 2020.21-28: Skatteøkonomisk oversigt 2020

Otto Brøns-Petersen i SR-skat 2021.9-16: Skatteøkonomisk oversigt 2021

Otto Brøns-Petersen i SR-skat 2022.8-15: Skatteøkonomisk oversigt 2022: Hastigt ud af coronaens skygge

Otto Brøns-Petersen i SR-skat 2023.82-89: Skatteøkonomisk oversigt 2022

Sort arbejde

Mogens Elgaard i Lov & Ret nr. 8/1992 p. 4-7: Sort arbejde og sort økonomi.

Ivan Kjeldsen i Lov & Ret nr. 10/1992 p. 22-23: Tryk avler modtryk.

Gunnar Viby Mogensen i TfS 1992.227: Hvad er "sort arbejde", og hvad ved man om det?

Mogens Elgaard i Lov & Ret nr. 8/1993 p. 7-9: Som mester er, så er hans svende.

Ole Bjørn i Lov & Ret nr. 7/2001 p. 17-21:" Sort arbejde" - hvad kan vi gøre ved det?

Thorbjørn Helmo Madsen i Danske Revisorer nr. 2/2006 p. 10-11: Kampen om skatter og afgifter i statskassen.

Charlotte Jepsen i INSPI nr. 7+8/2012 p. 4-5: Tillid er godt - kontrol er bedre

En kritik af de nye anonyme lovforslag L 170 A og B, angående sort arbejde. Lederen finder lovforslagene krænkende for privatlivets fred og ude af proportioner.

Mette Bøgh Larsen i SR-Skat 2012.245-248: Indgreb mod sort arbejde - målet helliger midlet

Samlede skatter og afgifter

Mogens Korst i SO 1997.2-12: De samlede skatter og afgifter i 1995

Udgør i 1995 519,42 mia. kr. eller 51,4% af bruttonationalproduktet.

Mogens Korst i SO 1999.2-13: De samlede skatter og afgifter

Udgør i 1997 573,7 mia. kr. eller 49,2% af bruttonationalproduktet på. 1.123 mia. kr.

Mogens Korst i SO 2000.2-13: De samlede skatter og afgifter i 1998

Udgør i 1998 581,2 mia. kr. eller 49,3% af bruttonationalproduktet på. 1.168 mia. kr.

Ole Bjørn i SO 2000.138-144: Skatternes udvikling - behov og muligheder

Det samlede skatte- og afgiftsprovenu i 2000 skønnes at udgøre 637 mia kr. Skattetrykket ligger stabilt omkring 50% af bruttonationalproduktet. Går ind for en fjernelse af mellemskatten og en forhøjelse af grænsen for topskatten til ca. 400.000 kr. Dette vil koste ca. 20 mia. kr.

Mogens Korst i SO 2001.2-15: De samlede skatter og afgifter i 1999

Udgør i 1999 614,8 mia. kr. eller 50,6% af bruttonationalproduktet på 1.230 mia. kr.

Mogens Korst i SO 2002.2-18: De samlede skatter og afgifter i 2000

Udgør i 2000 635 mia kr. eller 48,2% af bruttonationalproduktet på 1.316 mia. kr.

Skatterådgivning

Ulrik Gorm Møller: Skatterådgivning - metode og teknik, 1. udg. 1996, DJØF. Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1996 B.161-162.

Ulrik Gorm Møller i Det handler om skat, 1993 p. 53-80: Skatterådgivning - hvad er det egentlig?

TfS 2000.651: Skatteministerens svar på spørgsmål fra Kim Behnke om forbedring af kvaliteten af den skattemæssige rådgivning, som ydes af lokale skatteforvaltninger.

Erik Werlauff i TfS 2001.608: Skatteskuffelser

Indeholder 6 grundsætninger for rådgivning.

Morten Speitzer og Charlotte Jepsen i R&R nr. 12/2013 p. 4: Tvivlsom dokumentar om tvivlsom skatterådgivning

Lederen kommenterer DR's programserie "i skattely" og kritiserer DR for generalisering af skatterådgivning.

Rasmus Lehmann Hylleberg i TAXO 2019.1: Nye krav til fremtidens skatterådgiver

Dan Poulsen i Taxo nr. 4/2022 p. 6-37: Udviklingen i rådgiverens rolle

Interviews med Jesper Bianco Hildebrandt, Deloitte, p. Louise Fjord Kjærgaard, Corit, Robert Minke Dybkjær, Dansk Revision, Klaus Okholm, PwC, Christian Bachmann, Bachmann/Partners

Winnie Nielsen i Taxo nr. 4/2022 p. 32-37: Rådgivers rolle(r)

Advokat Jørgen U. Grønborg